KAJPR, Adolf (5. 7. 1902 Hředle u Zdic – 17. 9. 1959 Leopoldov)

římskokatolický kněz, člen jezuitského řádu souzený v procesu „Machalka a spol.“ Syn Adolfa Kajpra a Anny, rozené Kytkové. Brzy osiřel a s bratrem jej vychovávala jeho teta v Bratronicích, kde vychodil obecnou školu. Učil se nejprve obuvníkem, později pracoval jako mlynářský pomocník. Ušetřené peníze využil na dva roky gymnaziálních studií. Od roku 1924 vykonával dvouletou vojenskou prezenční službu. V roce 1926 nastoupil na arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči. Po dvou letech vstoupil do noviciátu k jezuitům na Velehradě, kde se zároveň připravoval na složení maturitní zkoušky. Tu absolvoval v roce 1930 a vzápětí odjel na studia filozofie do belgického Engienu. Na podzim 1932 začal studovat teologii na Jezuitské teologické univerzitě v Innsbrucku, kde pobyl čtyři roky. V roce 1935 byl vysvěcen na kněze. Další dva roky pokračoval ve studiích ve Francii. Po návratu do vlasti působil jako kazatel u sv. Ignáce v Praze. Během okupace byl za svou publicistickou činnost čtyři roky vězněn v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau. Do ČSR se vrátil 21. května 1945. Opět působil u sv. Ignáce v Praze. Redigoval časopisy Obrození a Dorost, byl redaktorem významného poválečného časopisu Katolík, určeného katolické inteligenci. Věnoval se i pastoraci mezi mládeží. Kolem své osoby shromáždil okruh mladých lidí, které vzdělával a duchovně formoval. Patřila mezi ně např. malířka Zdenka Laudová. Adolf Kajpr se po únoru 1948 nijak netajil svým postojem k totalitnímu režimu. Své názory projevoval nejen z kazatelny, ale i ve svých článcích. Nebylo tedy divu, že časopis Katolík byl bezprostředně po komunistickém převratu zastaven a Kajpr dne 14. března 1950 zatčen StB. Následovala krátká vyšetřovací vazba a zařazení do procesu s představiteli řádů „Machalka a spol.“, do kterého byl vybrán přímo Alexejem Čepičkou. Předem připravené soudní přelíčení s touto skupinou se konalo ve dnech 31. března–5. dubna 1950. Senátu Státního soudu Praha předsedal JUDr. Jaroslav Novák. Žalobci byli tři: JUDr. Karel Čížek, JUDr. Josef Urválek a JUDr. Ludmila Brožová. Adolf Kajpr byl za zločiny velezrady a vyzvědačství odsouzen k dvanácti letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi Praha-Pankrác, Mírov, Valdice a Leopoldov, kde na následky srdečního infarktu zemřel. Během věznění si získal sympatie spoluvězňů neúnavnou službou a tajnými přednáškami z teologie a filozofie. Pochován byl na místním vězeňském hřbitově a teprve v roce 1968 byly jeho ostatky přeneseny do řádové hrobky Tovaryšstva Ježíšova na Vyšehradě. V roce 1993 jej Krajský soud v Praze plně rehabilitoval.

Prameny:

 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-2844 MV.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, osobní spis Adolfa Kajpra.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 31/50.

Literatura:

 • KAJPR, Adolf: Svědectví doby. ČKA, Praha 1993.
 • BULÍNOVÁ, Marie – JANIŠOVÁ, Milena – KAPLAN, Karel (eds.): Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1994.
 • Církevní procesy padesátých let. (Kolektiv autorů, vědecká redakce Jan Stříbrný). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1993.
 • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Barrister & Principal, Brno 2001.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monstrprocesu proti Augustinu Antonínu Machalkovi a spol. ÚPN, Bratislava 2008.
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinem A. Machalkou a spol. ÚPN, Bratislava 2009.
 • OPASEK, Anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. Torst, Praha 1997.
 • TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Torst, Praha 2001.
 • VAŠKO, Václav: Dům na skále 2, Církev bojující 1950–květen 1960. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007.
 • VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II. ZVON, Praha 1990.
 • VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004.
 • Příběhy bezpráví. Z vězeňských spisů. Projekt společnosti Člověk v tísni. Praha 2007, s. 44–45.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

 • Vězeň a prorok Adolf Kajpr (režie: Bob Fliedr, dokumentární film z cyklu Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy, 2011).

-jin-