KOZDERKA, Rudolf (30. 12. 1904 Skokovy, okres Uherské Hradiště – ?)

úředník, člen odbojové skupiny „Anděl Lubomír a spol.“ Nemanželský syn Arnošta Oplta a Josefy Kozderkové. Pocházel z malorolnické rodiny. Po absolvování obecné školy a dvou tříd pokračovací školy se tři roky učil řezníkem. Do roku 1939 vystřídal několik zaměstnání nebo vypomáhal na statku rodičů. Za okupace působil u požárního sboru města Prahy. Od roku 1946 pracoval na pražském magistrátu v referátu vnitřní bezpečnosti. V srpnu 1948 musel magistrátní místo opustit a byl pro hanobení lidových milicí potrestán čtrnácti dny vězení. Až do svého zatčení byl zaměstnán jako pomocný dělník v knihtiskárně firmy Helebrant. Od roku 1945 byl organizován v ČSL. Na popud Vavřína Sklenáře navázal Rudolf Kozderka spolupráci s ilegální skupinou na Lounsku, pro kterou obstarával papír na tisk letáků a zajišťoval jejich distribuci. Po útěku Jana Sklenáře (bratra Vavřína Sklenáře) z TNP na Kladně pro něho na několik dní obstaral úkryt v bytě Marie Hausenblasové. Shromáždil dílčí informace o provozu na budějovickém letišti a byl rovněž informován o plánovaném atentátu na prezidenta republiky Klementa Gottwalda. K zatčení Kozderky došlo 20. září 1949. Hlavní líčení se skupinou „Anděl Lubomír a spol.“, do které byl zařazen, se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 19.–20. května 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločiny velezrady, vyzvědačství a spolčení k útoku na ústavního činitele byl Rudolf Kozderka odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 50 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Po svém odsouzení prošel věznicemi v Mírově, Leopoldově a ve Valdicích. V roce 1953 mu byl trest snížen na 25 let těžkého žaláře. Podmínečně propuštěn byl na základě rozsáhlé amnestie prezidenta republiky v květnu 1962. Po propuštění byl několik let sledován StB. Plně rehabilitován byl z rozhodnutí Krajského soudu v Praze v prosinci 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, arch. č. V-3003 Ústí nad Labem.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Rudolfa Kozderky.
  • NA,f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 42/50.

-jin-