ZEMAN, Jan (10. 1. 1907 Meziříčko, okres Jihlava – ?)

rolník, člen ilegální skupiny souzené jako „Kožený Jan a spol.“

Pocházel z rolnické rodiny Jana Zemana a Marie, rozené Tiché. Po vychození obecné a měšťanské školy vypomáhal v hospodářství svého otce. Po uzavření sňatku s Marií, rozenou Zemanovou, začal v roce 1940 samostatně hospodařit. Během okupace byl svým bratrem zapojen do odbojové činnosti. Až do února 1948 byl členem ČSL. Po únoru 1948 poté, co se dozvěděl o zastrašovacích akcích proti představitelům NV a KSČ na žďáreckém okrese, podílel se na přípravě podobné akce v Chlumku. Skupina se několikrát sešla a plánovala zastrašovací akci na funkcionáře KSČ a veřejné činitele z Chlumku na okrese Velké Meziříčí. Pro zvýšení odstrašujícího účinku byla akce připravována jako ozbrojená. K uskutečnění samotné akce však z důvodů zatčení jednoho z hlavních organizátorů již nedošlo. Zeman byl zatčen v den plánované akce 14. května 1949. Vyšetřovací vazbu prodělal v Jihlavě. Hlavní líčení Státního soudu se skupinou Kožený Jan a spol. se konalo ve Velkém Meziříčí ve dnech 29.–30. listopadu 1949. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Horňanský. Jan Zeman byl odsouzen pro zločin velezrady k těžkému žaláři na doživotí, peněžitému trestu ve výši 100 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu pěti let. Podmínečného propuštění na základě prezidentské amnestie se dočkal v květnu 1962 v Leopoldově. Plně rehabilitován byl Krajským soudem Brno v roce 1990.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1418 Brno.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Jana Zemana.
  • NA, f. Státní prokuratura Brno, nezpracováno, sp. zn. Pst II 581/49.

-jin-