ŠVIHLÍK, Jan (5. 6. 1911 Pavlov, okres Kladno – ?)

respicient finanční stráže, zakládající člen ilegální skupiny „Švihlík Jan a spol.“

Rodiče Stanislav Švihlík a Anna, rozená Kozlová, hospodařili na několika hektarech zemědělské půdy. Po absolvování obecné a měšťanské školy vystudoval Jan Švihlík ještě dva ročníky školy hospodářské. Až do roku 1941 byl zaměstnán u finanční stráže. Následně až do konce války působil jako úředník berního úřadu v Unhošti. V září 1945 odešel pracovat na inspektorát finanční stráže v Kvildě, kde se také stal funkcionářem MNV. V lednu 1949 nebyl „pro nespolehlivost“ převeden do SNB a byl propuštěn. Následně pracoval jako dělník na pile. Od 30. let byl organizován v ČSNS. Jan Švihlík byl kritikem neutěšené situace v pohraničí, která se po únoru 1948 jednostranným vlivem KSČ ještě více vyhrocovala. Po svém propuštění ze zaměstnání se rozhodl oslovit svého známého Václava Vrbu a na osobní schůzce ho vybídl k ilegální práci proti komunistickému režimu. Na základě této schůzky začal V. Vrba se Švihlíkem spolupracovat a několikrát mu předal požadované informace hospodářského a politického rázu, které měly dále putovat do zahraničí. Dne 8. května 1949 uprchl J. Švihlík do západní okupační zóny Německa, a byl tudíž souzen v nepřítomnosti. Hlavní líčení se skupinou „Švihlík Jan a spol.“ se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 12.–13. října 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Vojtěch Rudý. Za zločiny velezrady a vyzvědačství byl J. Švihlík v nepřítomnosti odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a odnětí občanských práv po dobu deseti let. Z rozhodnutí Městského soudu v Praze byl v roce 1990 rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1205 Hradec Králové.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 1096/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Ts I/I 90/50.

-jin-