NOVOTNÝ, Stanislav (25. 1. 1927 Jesničánky, okres Pardubice)

strojní zámečník, úředník nemocenské pojišťovny a člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1 Syn malorolníka v Mikulovicích Václava Novotného a Marie, rozené Bahenské. Po absolvování obecné a měšťanské školy nastoupil v roce 1941 do učení u firmy Imperiál jako strojní zámečník. V roce 1944 utrpěl při náletu na Pardubice zranění plic a rok strávil na léčení. Po uzdravení nastoupil opět jako strojní zámečník ve výtopnách ČSD. Od roku 1946 až do svého zatčení pracoval jako úředník v nemocenské pojišťovně v Pardubicích. Současně působil jako jednatel místní organizace ČSNS v Mikulovicích. Jako zaměstnanec nemocenské pojišťovny se Stanislav Novotný znal s ředitelem pojišťovny Josefem Černým, který ho zapojil do činnosti ilegální skupiny na Pardubicku. Podílel se na rozmnožování a rozšiřování ilegálního časopisu Boj za svobodu a demokracii, do kterého také několikrát sám přispěl. Rovněž poskytl úkryt kurýrovi Josefu Heřmanskému a podílel se i na plánování a přípravě ozbrojených akcí proti příslušníkům bezpečnostních složek. Ještě před zatčením se Novotný pokusil o útěk do zahraničí, dne 26. srpna 1949 byl však zatčen. Po mnohaměsíční vyšetřovací vazbě byl zařazen do druhé skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1. Hlavní líčení s touto skupinou se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 10.–12. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Za zločin velezrady byl Stanislav Novotný odsouzen k 28 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu ve výši 20 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku a k trestu odnětí občanských práv po dobu deseti let. V roce 1958 mu byl trest snížen na 25 roků těžkého žaláře. Vězněn byl v Brně, Mírově a uranových pracovních táborech na Jáchymovsku. Po více než desetiletém věznění byl v květnu 1960 na základě amnestie prezidenta republiky podmínečně propuštěn. Dne 6. září 1990 jej Krajský soud v Hradci Králové plně rehabilitoval.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1210 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Stanislava Novotného.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 35/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 85/50.

-hm-