Sborníky a kolektivní monografie

Jaroslav Pažout (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989

Jaroslav Pažout (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989

Po listopadu 1989 se historický výzkum období let 1948–1989 soustředil převážně na odkrývání mocenských mechanismů fungování monopolní vlády komunistické strany, především pak na politicky motivovanou perzekuci. Toto směřování vedlo občas k přílišnému zplošťování pohledu na čtyři desítky let existence komunistického režimu. V poslední době do popředí badatelského zájmu stále více vstupuje problematika každodenního života a proměny životního stylu.

Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava

Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava

Jednotlivé příspěvky se kromě globálního pohledu na další rok světové války věnují nacistické okupační a genocidní politice v Evropě, existenci koncentračních táborů, nacistické politice v protektorátu, genocidě protektorátních Romů, úsilí československé exilové vlády o obnovu československé státnosti v kontextu politiky velmocí, Slovenskému národnímu povstání, československému zahraničnímu vojenskému odboji, domácímu protinacistickému odboji i dopadu totálního nasazení na život obyvatel protektorátu.

Umělec a totalita

Umělec a totalita

Brožura se věnuje převážně životu a dílu Dmitrije Šostakoviče, dále pak také přepisování dějin v současném Rusku, zapomenutému umělci Rudolfu Karlovi či historii věznice Plzeň-Bory s přihlédnutím k 50. letům 20. století.

Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Československo v letech 1954–1962

Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Československo v letech 1954–1962

Tato kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech.

Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll (eds.): Autor–vize–meze–televize

Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll (eds.): Autor–vize–meze–televize

Tato kniha přináší okruhy témat spjatých s autorskou tvorbou, ale i s televizí jakožto institucionálním útvarem v historickém kontextu a ve veřejném prostoru. Pětadvacet textů českých a slovenských autorů je členěno do čtyř kapitol, v nichž vedle dlouholetých dramaturgů a tvůrců, kteří se dělí o svou zkušenost s mediální realitou, promlouvají teoretici, historici a sociologové.

Libor Svoboda, Martin Tichý (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století

Libor Svoboda, Martin Tichý (eds.): Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století

Autoři navazují na již vydané práce kolegů historiků, přesto ve svých studiích přinášejí nové či upřesňující pohledy a interpretace dané problematiky a doplňují tak mozaiku velkého historického příběhu, který se odehrával na pozadí studené války, na pomezí hranic politických a hospodářských systémů, ve světě, v němž šlo o mnohé, nejen o svobodu slova a myšlení, nýbrž ve výsledku i o život sám.