2020


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020


Údaje za rok 2020 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2020 Ústav obdržel celkem 15 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Ve všech případech bylo žádostem vyhověno.
  2. Během roku 2020 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a stejně tak nebyla udělena žádná výhradní licence.
  3. Ústav v roce 2020 obdržel 4 stížnosti podané podle § 16a InfZ, ve kterých žadatel poukazoval na nedostatečný rozsah poskytnutých informací. Rada Ústavu jakožto nadřízený orgán stížnosti zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu.
  4. Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek jakožto povinného subjektu a orgánu prvního stupně, ani žádná stížnost na jeho postup při vyřizování žádostí o informace.

Na základě žádostí o informace zaslaných v průběhu roku 2020 Ústav poskytl tyto odpovědi: