Dokumentace změny stavby před dokončením

podrobný popis

Předložená dokumentace změny stavby před dokončením respektuje v relevantních parametrech podmínky aktuálního platného stavebního povolení v právní moci. Nemění se tedy její objemové řešení ani dopravní napojení. Kompozice hmot, jejich vztah k veřejnému prostranství a okolní zástavbě budou zachovány. Stavba je umístěna ve stabilizovaném území. Plán využití ploch stanoví využití plochy OV (všeobecně obytné). Ke stávající změně využití objektu nedochází ani z hlediska typologického (funkce sídla Ústavu pro studium totalitních režimů bude zachována), ani kapacit. Navrhované drobné úpravy pozemku povedou k lepšímu provázání s okolím v úrovni parteru u nově navrhovaného vstupu, resp. vstupu do knihovny Ústavu, celkově jemnější terénní úpravy, respektující sklon chodníku v ulici Siwiecova. Zpevněné plochy v prostoru nástupu do objektu budou provedeny v ušlechtilém materiálu (broušený beton).

Krajinářské úpravy respektují stávající vzrostlou zeleň (ozdobná sakura a bříza při jižní fasádě objektu budou doplněny vhodnými dosadbami). Navrhované drobné úpravy předprostoru vstupu uživatelů a návštěvníků do budovy Ústavu sledují především zvýšení obytnosti prostředí instituce, mj. rovněž vytvoření důstojného prostředí pro umístění památníku Ryszarda Siwiece, který je majetkem Polské republiky.

Úpravy dvorní části parcely zvýší podíl nezpevněných ploch pro zlepšení vsaku na pozemku stavby.

Návaznosti na stávající chodník zvyšují uživatelský komfort (vstup i oba vjezdy). Posunutí brány vjezdu do dvorní části parcely eliminuje mj. potenciální konflikt automobilů a chodců (čekající automobil nebude mít jedinou možnost stát na chodníku, bude mít dostatek místa na pozemku stavby). Předpokládá se rovněž obnova oplocení podél celého obvodu parcely.

navrhovaný stav – půdorys 1.NP

navrhovaný stav – řez příčný B-B‘

navrhovaný stav – pohled západní

navrhovaný stav – pohled severní

navrhovaný stav – pohled východní

generální projektant: B.B.D. s.r.o.

hlavní architekt: RKAW s.r.o.