Proč a jak ÚSTR rekonstruuje svoje sídlo

Historie budovy

Budova byla dostavěna v roce 1975  pro Ústav ekonomických informací. Původně byla plánována jako tzv. dočasná, kolaudace k trvalému užívání proběhla až v 90. letech. V roce 2018, tedy více než 40 let od jejího uvedení do provozu, probíhá její první velká oprava.

Proč k rekonstrukci došlo?

Už v roce 2003, kdy v budově sídlilo Ministerstvo informatiky ČR, se začala připravovat oprava, jejímž hlavním důvodem byl zejména havarijní stav opláštění budovy. V technické zprávě, která byla v roce 2004 vypracována jako součást projektu na opravu fasády, mimo jiné stojí, že v roce 2003 došlo k vypadnutí okenního rámu, dále že už tehdy byly mezi rámy a okny běžně centimetrové mezery a při nízkých teplotách kotelna ani při plném výkonu nebyla schopna zajistit dostatečnou teplotu, v létě pak nebylo možné budovu účinně chladit. Jeden ze závěrů zprávy zní: „konstrukce či zařízení vykazují závažné poruchy takového charakteru, který naléhavě vyžaduje opravu v krátkodobém plánu, hrozí potenciální ohrožení života či zdraví, případně škody (v řádu měsíců).“   Z hlediska energetické náročnosti byla později budova vyhodnocena jako „mimořádně nehospodárná“. V letech 2003–2004 vznikl projekt na výměnu opláštění budovy, na který bylo v prosinci 2004 vydáno stavební povolení. Na opravu však tehdy nebyly peníze, oprava se neuskutečnila.

Začátek rekonstrukce opláštění

V roce 2007 budovu získal ÚSTR, ovšem až do nástupu jeho současného vedení v čele s ředitelem Zdeňkem Hazdrou v roce 2014 nikdo z jeho předchůdců nepodnikl účinné kroky vedoucí ke zlepšení stavu budovy, ačkoli ten se samozřejmě stále citelněji zhoršoval. Nový management se havarijním stavem sídla začal zabývat ještě v roce 2014, byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a probíhala jednání s Ministerstvem financí ČR o zajištění prostředků ze státního rozpočtu. Tato jednání byla úspěšná v roce 2016. Na podzim téhož roku byl tedy projekt z roku 2004 původním projektantem aktualizován na úroveň soudobých stavebních norem a byl rozšířen o opravu chlazení a vytápění. Jedním z důvodů využití původního projektu byla skutečnost, že měl platné stavební povolení, tudíž bylo možné začít bez dalších průtahů stavět.

V návaznosti na příslib financování ze strany MF ČR v létě 2016 začalo zadávací řízení na zhotovitele stavby, které bylo organizováno ve spolupráci s externí právní kanceláří. Zadávací řízení bylo uzavřeno v červenci 2017. Do soutěže se přihlásily celkem čtyři firmy, s nejnižší cenou a nejkratším termínem vyhrála společnost STRABAG a.s.

Průběh výměny opláštění

Stavba začala v srpnu 2017. V září došlo ke zvážení fasády, což byl krok, který projekt předpokládal. Skutečnou hmotnost původní fasády totiž nebylo možné jinak zjistit, protože dobová dokumentace skutečného provedení stavby se nedochovala kompletní. Projekt výměny opláštění pracoval s dostupnými informacemi a s výpočty hmotnosti a plánoval novou fasádu stejně těžkou, jako byla ta původní. Zvážit fasádu před vystěhováním budovy nebylo možné, protože obsahuje jedovatý azbest, který se při demontáži může uvolňovat do okolí. Navíc měřený kus fasády musí být dostatečně velký, takže by odhalená část budovy neumožňovala její běžný provoz. Zvážení ukázalo, že původní fasáda je lehčí, než projekt předpokládal, a došlo tedy k tomu, co předjímalo stanovisko statika v technické zprávě projektu – zjistí-li se rozdíl v hmotnosti původního a nového pláště, bude potřeba provést statické posouzení nosné ocelové konstrukce, a nevyhoví-li tato, pak bude třeba konstrukci odpovídajícím způsobem zpevnit, aby novou, těžší fasádu unesla. Přeprojektovat novou fasádu tak, aby byla lehčí, není možné zejména z důvodu stále se zpřísňujících nároků na tepelně izolační vlastnosti staveb.

V září 2017 jsme statikovi zadali vypracování příslušného posudku, dokončen byl v únoru 2018 se závěrem, že pro zavěšení nové fasády je potřeba nosnou ocelovou konstrukci skutečně zpevnit. Projekt zpevnění nosné konstrukce byl dopracován v červnu 2018.

Proč se z původního projektu „výměny opláštění“ stal projekt „celkové rekonstrukce“?

V souvislosti s vytvářením statického posudku byly postupně odhalovány velké části nosné ocelové konstrukce, přičemž se ukázalo několik dosud neznámých závažných skutečností.

Z výše uvedeného statického posudku vyplynula nutnost částečné změny vnitřních dispozic budovy, přičemž v rámci zpevňování ocelové konstrukce musí být většina sloupů nejdříve odhalena. Výsledkem je budova s výrazně narušenými vnitřními konstrukcemi, které nelze uvést do původního stavu. Řešení je možné jedině celkovou opravou vnitřních příček, a to včetně technických rozvodů budovy.

K důvodům, které souvisí se statikou budovy, přibyl ještě jeden důležitý aspekt. Při odhalování nosných konstrukcí se ukázalo, že budova nemá účinnou protipožární ochranu, protože zejména příčné nosníky nosné ocelové konstrukce nejsou nijak chráněny proti požáru (a to přes to, že budova byla řádně zkolaudována a kontrolována pravidelnými revizemi).Posudek na požární bezpečnost stavby, který jsme obdrželi v lednu 2018, konstatoval, že do sedmi minut od zasažení příčných nosníků požárem by se budova zřítila. Musí tedy být vyprojektováno a provedeno komplexní protipožární zabezpečení, což vyžaduje zásah do celé budovy.

Obě tyto uvedené změny nemohou být považovány za součást původní zakázky na výměnu opláštění. Finančně i svým charakterem ji významně přesahují. De facto se tak z rekonstrukce vnějšího pláště budovy stala celková rekonstrukce. Ta však musí být podle všech pravidel nově navržena, vyprojektována a posléze musí být její zhotovitel vybrán v novém zadávacím řízení.

Celková rekonstrukce

Na jaře 2018 proběhlo výběrové řízení na architekta, bylo uzavřeno v červnu 2018. Pod jeho vedením byly zahájeny práce směřující k celkové rekonstrukci budovy (s platností výše uvedeného, tj. že její zhotovitel bude následně vybrán v novém zadávacím řízení).

Termín dokončení rekonstrukce spadá podle aktuálního harmonogramu do druhé poloviny roku 2021.

Je zjevné, že vzhledem k vývoji na stavbě, kdy se z výměny opláštění a některých dalších částí budovy stala vlivem vnějších nepředvídatelných okolností rekonstrukce celková, rostou také náklady s ní spojené. Přesnou výši nárůstu ceny zatím není možné určit, disponujeme pouze předběžnými odhady. Více budeme vědět po vyhotovení projektové dokumentace.

Architektonická studie celkové rekonstrukce

Na jaře 2018 se konalo výběrové řízení na autora architektonické studie, které bylo uzavřeno v na konci června 2018. Vítěz výběrového řízení doc. Ing. arch. Radek Kolařík z ateliéru RKAW vypracoval a v říjnu 2018 odevzdal studii celkové rekonstrukce, která posuzuje různé varianty rekonstrukce budovy. Klíčovou přitom byla otázka, jak opravit stávající nosnou ocelovou konstrukci tak, aby odpovídala současným normám. Studie došla k závěru, že oprava stávající konstrukce by byla z řady důvodů technicky na hraně proveditelnosti a zároveň by byla nákladnější než výměna nosné konstrukce za novou, železobetonovou. Výměna skeletu znamená postavit značnou část budovy znovu, vzhledem k závažnosti situace proto nechal Ústav vypracovat oponenturu výše zmíněné studie v podobě znaleckého posudku, jehož autorem je prof. Ing. arch. Petr Hájek. Závěry tohoto znaleckého posudku, dodaného na konci října 2018, se plně ztotožňují se závěry studie a doporučují postupovat při rekonstrukci tím způsobem, že se stávající nosná ocelová konstrukce nahradí novou železobetonovou konstrukcí. Tento navrhovaný postup jsme konzultovali s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky pro rekonstrukci. Tyto požadavky je Ústav schopen splnit.

Smluvní vztah se stávajícím zhotovitelem stavby byl ukončen. Původní zakázka byla ukončena ve fázi demontáže opláštění a likvidace azbestu, což jsou kroky, které by bylo nutné provést při každé podobě rekonstrukce. Po převzetí staveniště zajistil Ústav zakrytí budovy tak, aby neohrožovala své okolí. Zároveň bylo v návaznosti na provedenou studii vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací. Jeho vítěz vypracuje projekt, který bude podkladem pro stavební řízení a dále pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Postup v tuto chvíli stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce, která by podle našich předpokladů mohla být ukončena na konci roku 2021.

Projekt celkové rekonstrukce

Na podzim 2018 se konalo výběrové řízení na autora navazujících projektových fází. Toto výběrové řízení bylo uzavřeno v únoru 2019. Vítězem se stal projektový ateliér B.B.D. s.r.o.