Zasedání 1. Vědecké rady … 2008–2013

11. zasedání Vědecké rady ÚSTR (14 3. 2013)

Desáté zasedání Vědecké rady ÚSTR (7. 11. 2012)

Deváté zasedání Vědecké rady ÚSTR (10. 10. 2011)

Osmé jednání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha, 14. dubna 2011 – Na 8. jednání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů byl prof. Michael Kraus z Middlebury College jednomyslně zvolen místopředsedou této rady. Michael Kraus je profesorem politologie a mezinárodních vztahů a ředitelem programu ruských a východoevropských studii na Middlebury College, Vermont (USA). M. Kraus je narozen v Praze, vystudoval mezinárodní vztahy na University of Colorado, bezpečnostní politiku na Harvard University a politologii a mezinárodní vztahy na Princeton University, kde obdržel doktorát. Jako výzkumný pracovník působil na Columbia, George Washington a Harvard University, kde dva roky hostoval na J. F. Kennedy School of Government. Jako stipendista nadace Rotary vyučoval mezinárodní vztahy na Institutu Politologie Univerzity Karlovy a na FAMU (1995-1996). Obdržel granty od American Council of Learned Societies, nadací IREX, Ford, Fulbright-Hays aj. a působil jako poradce a konzultant pro vládní a nevládní organizace, včetně US Department of State a Knihovny Václava Havla. Publikoval řadu studií o soudobé středoevropské historii a politice, např. „Did the Charter 77 Movement Bring an End to Communism?” New England Review (2007); „The Czech Republic’s First Decade,” Journal of Democracy (2003); Irreconcilable Differences? Explaining Czechoslovakia’s Dissolution (2000); Russia and East Europe after Communism: The Search for New Political, Economic and Security Systems (1996) atd. Vědecká rada Ústavu se zabývala plánem činnosti Ústavu pro letošní rok, dále otázkami vnitřní a vnější evaluace Ústavu. Členové rady byli také seznámeni se zřízením a činností Ediční rady Ústavu. Nová ředitelka Archivu bezpečnostních složek Jana Poddaná podrobně informovala o činnosti Archivu. Ředitel Ústavu Daniel Herman referoval o mezinárodních aktivitách Ústavu a spolupráci s řadou mezinárodních institucí. D. Herman informoval rovněž o nedávném jednání, která vedl v minulém týdnu na půdě Davis Centra pro studium studené války (Davis Center for Cold War Studies) Harvard University se třemi americkými členy Vědecké rady Ústavu, profesory Markem Kramerem (Harvard University), Igorem Lukešem (Boston University) a Michaelem Krausem (Midleburry College). Předmětem tohoto jednání byla právě příprava na dnešní zasedání Vědecké rady Ústavu.

Sedmé zasedání Vědecké rady ÚSTR (13. 12. 2010)

Zasedání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se dne 13. 12. 2010 sešlo v doplněném složení. Členové Vědecké rady se seznámili s novým vedením ÚSTR, s návrhem Plánu činnosti na rok 2011 a s Výroční zprávou za rok 2009. Vědecká rada vyjádřila plnou podporu vedení ÚSTR, zásadním dokumentům a směřování instituce. Součástí zasedání byla volba předsedy Vědecké rady, kterým se stal podplukovník PhDr. Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu.

Na návrh ředitele Ústavu jmenovala Rada ÚSTR na svém 39. jednání dne 15. září 2010 a 41. jednání dne 23. listopadu 2010 další členy Vědecké rady.

Šesté zasedání Vědecké rady ÚSTR (22. 4. 2010)

Páté zasedání Vědecké rady ÚSTR (5. 1. 2010)

Čtvrté zasedání Vědecké rady ÚSTR

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů si zvolila prázdninové datum 7. 7. 2009, aby jako odborný poradní orgán ředitele Ústavu pro badatelskou činnost projednala stanovené body programu svého čtvrtého zasedání. Tentokrát se zasedání účastnil i prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D., který žije v USA a PhDr. Slavomír Michálek, CSc., ze Slovenska. Vědecká rada mimo jiné vyjádřila uspokojení nad publikační činností Ústavu a současně k tomuto tématu vznesla připomínky a návrhy. Členové vědecké rady se rovněž – na žádost ředitele Pavla Žáčka – zavázali k podání podnětů týkajících se budoucí evaluace činnosti Ústavu. K této problematice se hodlá vědecká rada vrátit na svém následujícím zasedání.

Třetí jednání Vědecké rady ÚSTR

Dne 12. ledna 2009 ke svému třetímu zasedání sešla Vědecká rada ÚSTR. V tomto prvním letošním setkání byl Vědecké radě kromě dalších informací představen Plán činnosti ÚSTR na rok 2009. Vědecká rada vzala s uspokojením na vědomí výsledky práce ve všech oborech činnosti ÚSTR a přijala několik doporučení řediteli PhDr. Pavlu Žáčkovi, Ph.D.

Druhé zasedání Vědecké rady ÚSTR

15. října 2008 se konalo v budově ÚSTR druhé zasedání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Hlavním tématem bylo osobní setkání s kolegou, prof. Markem Kramerem, který v té době zdržoval v České republice. Členové Vědecké rady si kromě samotného jednání prohlédli oddělení digitalizace, badatelnu, archiv a nově vznikající knihovnu.

První zasedání Vědecké rady ÚSTR

Dne 15. září 2008 ke svému prvnímu jednání zasedla Vědecká rada ÚSTR, která si za svého předsedu zvolila doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., a místopředsedu PhDr. Eduarda Stehlíka. Kromě schválení návrhu vnitřních norem se vyjádřila k návrhu plánu činnosti ÚSTR na rok 2009.

Přípravné zasedání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008

Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - Prof. Vilém Prečan Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Eduard Stehlík Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Alena Šimánková Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - Dr. Łukasz Kamiński Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Jan Stříbrný Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Ladislav Bukovszky Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - PhDr. Pavel Žáček Ph.D. Přípravné jednání Vědecké rady ÚSTR, 18. srpna 2008 - Miroslav Lehký

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém 11. jednání dne 7. července 2008 schválila podle ustanovení § 9 odst. 1, písm. e) zákona č. 181/2007 Sb., zřízení Vědecké rady Ústavu jako odborného poradního orgánu ředitele pro badatelskou činnost Ústavu.