Vzdělávací kursy pro učitele v roce 2015/2016

 • 12.11.2015: Seminář – Využití počítačových simulací v humanitních předmětech
 • 20.11. 2015: Seminář – Dějepis mezi historií a pamětí
 • 28.01.2016: Historická dílna – Jak vystavovat Československo?
 • 04.02.2016: Historická dílna – Jak vystavovat Československo?
 • 11.02.2016: Historická dílna – Fotografie ve výuce dějepisu
 • 07.01.2016: Webový seminář – Využití fotografie ve výuce dějepisu
 • 10.02.2016: Webový seminář – Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulosti
 • 04.03.2016: Historická dílna – Pamětník ve výuce
 • 18.03.2016 Seminář – Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů
 • 08.04.2016 Seminář – Národní identity ve škole
 • 13.04.2016 Webový seminář – Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech
 • 13.05.2016 Seminář – Komiks pod lavicí?

Využití počítačových simulací v humanitních předmětech

Pozvánka na seminář pro učitele Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR, 12.11.2015, 14.00–18.00 )

 • Termín konání: 12. listopadu 2015, 14 – 18 hod.
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
 • Lektoři: Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Tereza Selmbacherová
 • Akreditace kurzu: Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 27475/2015-1-789

Anotace:

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Seminář se zaměří na zpřístupnění příkladů dobré praxe z USA i z České republiky (Mission US, Evropa 2045, Československo 3889, aj.). Učitelé se seznámí nejenom s technologickými inovacemi, ale budou diskutovány dopady těchto inovací na výuku, testování, roli učitele atp. Prezentovány budou i konkrétní metodiky ve formě modelových hodin. Učitelé si budou moci „zahrát“ simulaci „Československo 3889“ a na vlastní kůži tak „okusit“ výuku pomocí digitálních simulací.

Cílová skupina:

Učitelé základních a středních škol – seminář je určen učitelům dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy, ale i sociální a osobnostní výchovy, etické výchovy či literatury.

Program

 • 14.00 – 15.00: DGBL, potenciál počítačových simulací, výuka pomocí digitálních aplikací
 • 15.00 – 15.30: seznámení s principy CS3889: demonstrace jednotlivých prvků, ovládání
 • 15.30 – 15.45: přestávka na kávu
 • 15.45 – 16.15: hraní hry ve skupinkách
 • 16.15 – 17.30: prezentace možností modelových hodin
 • 17.30 – 18.00: závěrečná diskuse

Dějepis mezi historií a pamětí

Pozvánka na seminář pro učitele Dějepis mezi historií a pamětí (Praha, ÚSTR, 20.11.2015, 09.00–15.00 )

 • Termín konání: 20. listopadu 2015, 9 – 15 hod.
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
 • Lektoři: Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert, Mgr. Čeněk Pýcha, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Vojtěch Ripka, Ph.D.
 • Akreditace kurzu: Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT-8206/2015-1-3779

Anotace:

Seminář se zaměřuje na současnou historickou kulturu. Sleduje napětí mezi minulostí, jak ji popisuje historická věda, a kolektivním vzpomínáním. Kurz nabídne učitelům nástroje, jak téma paměti efektivně zapojit do výuky. Problematika vzpomínání zasahuje nejen dějepis, ale i další společenskovědní předměty. Je vhodná pro funkční mezioborové vztahy. Zaměření na historickou kulturu a kultivaci historického vědomí žáků souzní s RVP, které shodně vymezují kultivaci historického vědomí jako jeden z klíčových cílů dějepisného vzdělávání. Kurz se inspiruje západoevropskou didaktikou dějepisu (zejména německou), která vztahu dějepisu, historie a paměti věnuje mimořádnou pozornost.

Program

 • 09:00 – 09:15 Úvod, otevření tématu semináře, diskuze
 • 09:15 – 10:00 Historie, dějepis, paměť (Kamil Činátl) Proč by se měl školní dějepis zabývat pamětí? Vstupní přednáška seznámí účastníky s problematikou paměti. Zaměří se zejména na vztah paměti, historické vědy a dějepisné praxe ve škole.
 • 10:00 – 11:00 Workshopy

  • Workshop 1: Pamětníci ve škole (Jaroslav Najbert)
  • Workshop 2: Filmové vzpomínání na kolektivizaci, příběh Vyhnanic (Karina Hoření, Jaroslav Pinkas)
 • 11:00 – 11:15 Přestávka na občerstvení
 • 11:15 – 12:15 Workshopy 2 a 1
 • 12:15 – 13:00 Dějiny perspektivou komiksu (Vojtěch Ripka, Kamil Činátl)
 • 13:00 – 13:15 Přestávka na občerstvení
 • 13:15 – 14:15 Workshop 3: Plzeňské rodinné fotoalbum. Seznámení s projektem. Jak můžeme ve škole pracovat s lokální a rodinnou pamětí prostřednictvím fotografie.
 • 14:15 – 15:00 Závěrečná diskuse

Doporučená literatura:

 • ASSMANN, Aleida: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erhfahrung zur öffentlichen Inszenierung. München 2007
 • ČINÁTL, Kamil: Naše české minulosti, aneb jak vzpomínáme. Praha 2014
 • HALBWACHS, Maurice: Kolektivní paměť. Praha 2010
 • MASLOWSKI, Nicolas – ŠUBRT, Jiří: Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha 2014
 • MAYER, Francois: Češi a jejich komunismus. Praha 2009
 • NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií. In: MAYER, Francois (ed.): Politika paměti. Praha 1998

Historická dílna: Jak vystavovat Československo?

Pozvánka na historickou dílnu: Jak vystavovat Československo? (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 04.02.2016)

 • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav českých dějin FF UK, Národní galerie
 • Místo konání: Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 (mapa)
 • Termíny konání:

  • 28. ledna 2016, 14 – 18 hod./li>
  • 4. února 2016, 14 – 18 hod.
 • Akreditace: Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Anotace

Jak bychom měli vystavovat soudobé české a československé dějiny v muzeu či galerii? Jaké dějiny potřebujeme? Jaký příběh českého a československého státu lze vyprávět ve veřejném prostoru? Které předměty mohou symbolizovat naši státnost? Jak dějiny státu souvisejí s národní identitou? Historická dílna se v interakci s výstavou Budování státu zaměří na možnosti reprezentace státu a dějin v muzejní či galerijní expozici. Účastníci si v praxi otestují kontakt s exponáty a promyslí způsoby jeho využití v rámci historického vzdělávání. Historické dílny nabízejí prostor pro dialog mezi učiteli, studenty, muzejními pracovníky, historiky a dalšími zájemci o výuku minulosti.


Historická dílna: Fotografie ve výuce dějepisu

Pozvánka na historickou dílnu: Fotografie ve výuce dějepisu (Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař , 11.02.2016)

 • Pořadatelé: Střední škola automobilní a informatiky, Ústav pro studium totalitních režimů
 • Místo konání: Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 – Hostivař (mapa)
 • Termín: 11. února 2016, 14 – 18 hodin
 • Akreditace: Dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377

Anotace

Jsou fotografie jen vhodnou ilustrací do učebnice, nebo se mohou stát i předmětem přemýšlení a tvůrčí práce studentů? Seminář nabídne praktické inspirace, jak s pomocí fotografií zatraktivnit výuku a aktivně zapojit studenty. Kurz je zaměřen na výuku moderních dějin na středních odborných školách a učilištích.


Webový seminář: Využití fotografie ve výuce dějepisu, 7. ledna 2016 od 20 hodin

 • Lektor: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 • Videozáznam
 • Seminář byl určen učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů, kteří se ve výuce zabývají moderními dějinami.

Anotace

Současná popkultura je vizuální. Žáci sami díky mobilním telefonům často fotografují a sdílejí snímky na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Dle posledních výzkumů je i historie často zprostředkována obrazem. Didaktika dějepisu věnuje fotografii jako specifickému pramenu velkou pozornost z mnoha důvodů: snímky jsou srozumitelné, vyvolávají emoce, jejich prezentace není technicky náročná, jsou dostupné, sami žáci mohou přijmout roli fotografů. Lektor webináře, didaktik a historik Kamil Činátl z Filozofické fakulty UK a z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, seznámil účastníky webináře s možnostmi, jak využít fotografie ve výuce. Nabídl konkrétní snímky a postupy jejich zapojení do výuky, dotkl se vzdělávacích cílů, které lze s pomocí fotografie efektivně naplnit.


Webový seminář: Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulosti, 10. února 2016 od 20 hodin

Anotace

Webinář představil koncept výuky založené na digitálních hrách (DGBL), podoby výuky pomocí počítačových simulací na amerických školách a vzdělávací cíle, které jsou s těmito koncepty spjaty. Představí také vzdělávací simulaci „Československo 3889“ a možnosti jejího využití v hodinách dějepisu či občanské výuky na základních a středních školách.

Program:

 1. Proměny společnosti a nové technologie ve vzdělávání
 2. Koncept DGBL: Digital-game-based learning
 3. Didaktické využití strategií: Civilization, Total War
 4. Adventura Mission US
 5. Československo 3889 – představení simulace
 6. Struktura simulace
 7. Modelové hodiny – představení didaktického konceptu
 8. Modelová hodina „kolaborace“
 9. Přínosy simulace pro vzdělávání o minulosti

Historická dílna: Pamětník ve výuce, 4. března 2016, 9 – 15 hod.

Pozvánka na historickou dílnu: Pamětník ve výuce (Praha, ÚSTR, 4. března 2016, 9 – 15 hod.) Pamětníci zvaní do škol jsou tradičním výukovým formátem, jeho zjevné výhody jsou však doprovázeny i limity. V průběhu intenzivního workshopu budeme hledat nové způsoby, jak efektivně využívat návštěvy pamětníků a pamětnic ve školách. Jako host vystoupí Miriam Mouryc z Mezinárodní školy pro výuku holocaustu při Yad Vashem. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Program
 • 09.00 – 09.15   Úvod, editorka semináře Karina Hoření (ÚSTR, Oddělení vzdělávání)
 • 09.15 – 10.15   Pamětníci ve škole – základní výhody a nevýhody budou spolu s účastníky hledat, Karina Hoření a Jan Dvořák (Skupina orální historie)
 • 10.15 – 10.30   Přestávka
 • 10.30 – 12.00   Práce ve skupinách s materiály z portálu Paměť národa pod vedením lektorů z Oddělení vzdělávání ÚSTR
 • 12.00 – 12.15   Přestávka
 • 12.15 – 13.45   Prezentace výstupů jednotlivých skupin a diskuze
 • 13.45 – 14.45   Vzdělávací přístup Yad Vashem při výuce holokaustu, Mgr. Miriam Mouryc (Evropské oddělení Mezinárodní školy pro výuku holokaustu, Yad Vashem)
 • 14.45 – 15.00   Diskuze, evaluace, závěr

Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, 18. března 2016, 9.30 – 13.30 hod.

Pozvánka na seminář: Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR , 18.03.2016)

 • Pořadatel: Ústav pro studium totalitních režimů
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Anotace:

Počítačové hry vnímá široká rodičovská i učitelská veřejnost jako neproduktivní, ba škodlivý způsob trávení volného času. Mohou však představovat efektivní vzdělávací nástroj. Digitální hry mohou podporovat žáky v tom, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání, vystavují je různým zkušenostem, které se navzájem liší, vzdělávací aktivity činí samozřejmějšími a přibližují je reálnému životu, podporují sociální kooperaci a využívají bohatě mediálních reprezentací. Seminář se zaměří na zpřístupnění příkladů dobré praxe z USA i z České republiky (Mission US, Evropa 2045, Československo 3889, aj.). Učitelé se seznámí nejenom s technologickými inovacemi, ale budou diskutovány dopady těchto inovací na výuku, testování, roli učitele atp. Prezentovány budou i konkrétní metodiky ve formě modelových hodin. Učitelé si budou moci „zahrát“ simulaci „Československo 3889“, a na vlastní kůži tak „okusit“ výuku pomocí digitálních simulací. Seminář je určen učitelům dějepisu, občanské výchovy, mediální výchovy, ale i sociální a osobnostní výchovy, etické výchovy či literatury. Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 27475/2015-1-789.

Program

 • 09:30 – 10:30:   Potenciál počítačových simulací, výuka pomocí digitálních aplikací, představení konceptu Digital game-baced learning (DGBL)
 • 10:30 – 11:00:   Typologie počítačových her, klasifikace didakticky produktivních i neproduktivních her
 • 11:00 – 11.20:   přestávka na občerstvení
 • 11:20 – 11:50:   Představení výukových simulací Evropa2045 a Československo 38-89, demonstrace jednotlivých prvků ovládání
 • 11:50 – 12:40:   Prostor pro vlastní vyzkoušení simulace Československo 38-89
 • 12:40 – 13:00:   Prezentace možností modelových hodin
 • 13:00 – 13:30:   Závěrečná diskuse

Národní identity ve škole, 8. dubna 2016, 9 – 14.30 hod.

Pozvánka na seminář: Národní identity ve škole (Praha, ÚSTR 08.04.2016)

 • Pořadatel: Ústav pro studium totalitních režimů
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Anotace:

Otázka identity provází celé školní vzdělávání. K čemu má vychovávat školní dějepis v České republice? Jaký obraz „českosti“ dnes nabízí, z jakých zdrojů čerpá? A co takový obraz říká dětem z Ukrajiny, Vietnamu nebo třeba se severní Afriky? Jak pracovat s kulturní diverzitou nejen v českých zemích, ale i v Evropě? Jak vykládat národní dějiny tváří v tvář novodobému stěhování národů? Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 17529/2014-1-625.

Program

 • 09:00–09:30: Úvod (Karina Hoření)
 • 09:30–10:30: Filmové obrazy jinakosti ve škole (Jaroslav Pinkas)
 • 10:30–10:45: Přestávka
 • 10:45–13:00: Hranice v kanonických dílech české literatury – seminář a workshop (Kamil Činátl, Čeněk Pýcha)
 • 13:00–13:45: Jak se ptát na identitu? (Vojtěch Ripka)
 • 13:45–14:30 Závěr

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech, 13. dubna 2016 od 20 hodin

Účastníci setkání se seznámili s konceptem kontroverzní výuky na příkladu ze soudobých českých dějin. Setkání nabídlo konkrétní postupy, jak prezentovat kontroverzní kauzy českých dějin efektivně a jak je prezentovat jako otevřená témata, na něž mohou mít žáci různé náhledy.

Program

 • Kontroverze ve výuce: zkušenosti ze světa
 • Příběh bratří Mašínů: fakta a základní literatura
 • Význam kontextu pro hodnocení konkrétních případů
 • Legitimita politického násilí: srovnání příkladu Hřiště a Přibyslav 1944 a Čelákovice 1951
 • Vzpomínání na Mašíny: Mašínové v popkultuře a v politice

Komiks pod lavicí?

Pozvánka na seminář pro učitele Komiks pod lavicí? (Praha, ÚSTR 13. 05.2016)

 • Termín konání: 13. května 2016, 9:00 – 14:30 hod.
 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
 • Akreditace kurzu: Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 10633/2016-1-385

Program

 • 09.00 – 09.45: Komiks a jeho potenciál ve školním vyučování
 • 09.45 – 10.45: Workshop I. Práce s komiksem „před“ školou, práce s komiksem ve škole, práce s komiksem mimo školu: Burza komiksových ukázek
 • Účastníci z řad lektorů i z řad posluchačů budou prezentovat náměty vybrané ze svého oblíbeného komiksu
 • 10.45 – 11.00: Přestávka na občerstvení
 • 11.00 – 11.30: Specifika komiksového vztahování se k minulosti – na ukázkách z “burzy”. Specifika vzdělávacích cílů na konkrétních příkladech
 • 11.30 – 12.45: Workshop II. Toufar: Komiks jako primární pramen
 • 12.45 – 13.00: Přestávka na občerstvení
 • 13.00 – 13.30: Závěrečné shrnutí
 • 13.30 – 14.30: Beseda s Vojtěchem Maškem