Vzdělávací kursy pro učitele v roce 2012/2013

 • 24.08.2012 Československý seminář pro učitele dějepisu (TU Liberec)
 • 30.–31.08.2012 Letní škola: Dějepis a rodinná paměť (ÚSTR, Praha)
 • 21.09.2012 Využití médií ve výuce dějepisu (ÚSTR, Praha)
 • 15.10.2012 Soudobé dějiny: obsah, smysl a způsob výuky (NIDV Jihlava)
 • 29.10.2012 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Ostrava)
 • 01. 11.2012 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Karlovy Vary)
 • 16.11.2012 Soudobé dějiny (NIDV Ústí nad Labem)
 • 19.11.2012 Využití médií ve výuce dějepisu a Soudobé dějiny (Olomouc)
 • 26.11.2012 Soudobé dějiny (NIDV České Budějovice)
 • 30.11.2012 Odpor a odboj vůči totalitě (ÚSTR, Praha)
 • 03.12.2012 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Liberec)
 • 12.12.2012 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV, Hradec Králové)
 • 14.12.2012 Využití médií ve výuce dějepisu a Soudobé dějiny (NIDV, Plzeň)
 • 07.01.2013 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV, Zlín)
 • 11.01.2013 Soudobé dějiny (NIDV, Brno)
 • 14.01.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV, České Budějovice)
 • 21.02.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Pardubice)
 • 28.02.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Chomutov)
 • 04.03.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Tábor)
 • 08.03.2013 Protektorát Čechy a Morava (ÚSTR, Praha)
 • 15.03.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Karlovy Vary)
 • 18.03.013 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Ostrava)
 • 20.03.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (Střední průmyslová škola Karla Čapka Písek)
 • 22.03.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Pardubice)
 • 05.04.2013 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu ( NIDV Jihlava)
 • 08.04.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Brno)
 • 12.04.2013 50. léta v Československu. Represe nebo každodennost? Možnosti dějepisné reflexe 50. let (ÚSTR, Praha)
 • 17.04.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Český Krumlov)
 • 19.04.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Ústí nad Labem)
 • 22.04.2013 Soudobé dějiny (NIDV Plzeň)
 • 26.04.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Liberec)
 • 03.05.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV České Budějovice)
 • 10. 05.2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Olomouc)
 • 17.05.2013 Antisemitismus v 2. polovině 20. století (ÚSTR, Praha)
 • 07.06. 2013 Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Zlín)
 • 14.06.2013 Odboj a odpor proti komunistickému režimu (ÚSTR, Praha)

24. 8. 2012 Československý seminář pro učitele dějepisu (TU Liberec)

Ve spolupráci s Katedrou historie TU v Liberci se podílíme na organizaci XII. ročníku česko-slovenského semináře pro učitele dějepisu, občanské výchovy, historiky a archiváře, který se letos zaměřuje na téma „Komunističtí intelektuálové a proměny jejich vztahu ke KSČ“. V rámci semináře proběhne 24. srpna blok zaměřený primárně na školní dějepis. Ze slovenských účastníků v něm vystoupí kupříkladu Andrej Findor, který se věnuje historickým analýzám učebnic dějepisu. Účastníci dostanou pracovní materiály na DVD a obdrží zdarma též vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace.

21. 9. 2012 Využití médií ve výuce dějepisu (ÚSTR, Praha)

Média se stala samozřejmou součástí života moderní společnosti. Svět dnes vnímáme ve své většině právě jejich prostřednictvím. Dvojnásobně to platí o školní mládeži, která moderních technologií široce využívá. Dokážeme této mediální realitě přizpůsobit formy dějepisné výuky? Jak učit dějepis v 21. století? Seminář se zaměřuje na využití filmu, fotografií a různorodých webových aplikací ve výuce dějepisu. Účastníci dostanou pracovní materiály na DVD a obdrží zdarma též vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace.

15. 10. 2012 Soudobé dějiny: obsah, smysl a způsob výuky (NIDV Jihlava)

Seminář nenabízí normativně závazné výklady moderní české historie. Hledá cesty, jak učební látku prezentovat nejen jako uzavřený soubor faktografie (určený k pouhému opakování), ale jako problém otevřený k řešení. Učitel by měl žáky vést k tomu, aby se sami odpovědně podíleli na vytváření kulturních významů. V tomto ohledu metodika semináře navazuje na stávající kurikulární dokumenty, které historické poznání charakterizují jako neuzavřené a proměnlivé (RVP G) a zdůrazňují variabilitu výkladů minulosti (RVP OV). Historie není shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek (RVP Z). Seminář se zaměří na jednotlivé dekády poválečných dějin a zároveň programově zohlední specifický způsob výuky (film, fotografie, školní pramen, svědectví pamětníka). Účastníci dostanou pracovní materiály na DVD a obdrží zdarma též vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace.

30. 11. 2012 Odpor a odboj proti totalitě (ÚSTR, Praha)

Seminář se zaměří na problematiku tzv. třetího odboje v druhé polovině 20. století. Úvodní část semináře otevře otázky didaktické aplikace tohoto tématu, způsoby jeho typologizace, historický kontext a metodologická východiska. Důraz bude kladen především na představení jednotlivých východisek, jež se v souvislosti s tématy rezistence a občanské neposlušnosti využívají v angloamerickém prostředí. V další části budou prezentovány jednotlivé případy rezistence s důrazem na didaktický aspekt, tedy praktickou aplikaci ve výuce. Pokusíme se také o srovnání s podobnými situacemi (druhý odboj, situace v nacistickém Německu ve 30. letech apod.) Účastníci se seznámí s modelovými případy, které budou ilustrovat různé podoby této problematiky. Cílem semináře není normativní výklad třetího odboje, ale chce nabídnout několik možností, jak jej ve škole tematizovat, nejenom v hodinách dějepisu, ale i občanské výchovy. Účastníci dostanou pracovní materiály na DVD a obdrží zdarma též vzdělávací DVD Obrazy (z) kolektivizace.

Program:
 • 09.00 – 09.10: Mgr. Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Představení, úvod
 • 09.10 – 09.40: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (ÚSTR): Historické souvislosti tématu třetí odboj
 • 09.40 – 10.10: Mgr. Vojtěch Ripka (ÚSTR) a Mgr. Karina Hoření (ÚSTR, FF MUNI): Rezistence z pohledu sociálních věd
 • 10.10 – 10.20: přestávka na kávu
 • 10.20 – 11.00: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. (FF UJEP): Metodologická východiska tématu Třetí odboj ve školním prostředí
 • 11.00 – 11.30: Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (ÚSTR, FF UK): Třetí odboj ve vzpomínkové kultuře
 • 11.30 – 12.00: Mgr. Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Obrazy protikomunistické rezistence ve filmové a televizní tvorbě
 • 12.00 – 13.00: přestávka na oběd
 • 13.00 – 15.00: případové studie:
  • PhDr. Petr Svoboda (Gymnázium na Vítězné plán)i: Případ Vlasatý
  • Mgr. Jaroslav Pinkas (ÚSTR) a Mgr. Libor Svoboda Ph.D. (ÚSTR): Případ Hošek

XXIII. ročník libereckého semináře Česko–slovenské vztahy pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře 2013

Dvoudenní seminář v rámci cyklu Československo v letech 1945–1989, určený učitelům dějepisu a společenských věd, historikům a archivářům, se opět uskuteční na Technické univerzitě v Liberci ve dnech 22.–23. srpna 2013, tentokrát na téma Informační boj o Československo / v Československu.


Semináře v budově ÚSTR

Semináře jsou zdarma a jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP pod č. j. 12014/2013-201-383.

8. 3. 2013, 9–15 hodin: Protektorát Čechy a Morava, ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3

Seminář se zaměří na období druhé světové války v českých zemích. Nabídne řadu metodických inspirací a konkrétních postupů, jak toto téma zakomponovat do výuky moderních dějin. Seznámí učitele s odbornou literaturou a didaktickými materiály, které lze v rámci výuky dějepisu využít. Seminář učitelům nabídne různé obrazy a výklady protektorátu. Jejich proměnlivost se pokusí vztáhnout k různým dobovým kontextům, z nichž bylo toto období reflektováno. Předmětem zájmu tak nebude jen historická skutečnost, ale též otisk protektorátu v české historické paměti. Budou analyzovány typické postavy tohoto období (odbojář, kolaborant, Němec, voják, partyzán, vězeň), zvláštní pozornost bude věnována „šedé zóně“. Seminář se dotkne i otázky protektorátní ideologie a dobových pokusů o ideologickou reinterpretaci češství. Lektoři se pokusí představit holocaust nejen jako evropský fenomén, ale též jako součást české historické zkušenosti. V rámci semináře budou prezentovány vhodné školní prameny (karikatury, texty, videoklipy) s doprovodnými metodickými komentáři. Tyto materiály budou zdarma distribuovány mezi účastníky semináře.

Program
 • 09.00 – 09.30: KČ: Úvod, přehled literatury
 • 09.30 – 10.30: JP: Didaktické aspekty tématu Odboj a kolaborace – od katalogů k interpretaci
 • 10.30 – 10.45 – přestávka na kávu
 • 10.45 – 11.20: KČ: Protektorátní ideologie. Svatý Václav jako protektorátní světec. Emanuel Moravec a pokus o ideologickou reinterpretaci češství. Kritická analýza a interpretace ideologických textů. Možnosti využití ve výuce.
 • 11.20 – 12.00: JP: Proměny obrazů Němce 1935–1945. Synchronní model výkladu česko-německého soužití
 • 12.00 – 13.00 – přestávka na oběd
 • 13.00 – 14.00: JP: Atentát. Proměny interpretace 1945–2010 a způsoby didaktického využití
 • 14.00 – 15.00: KČ: Cesta k barikádám (1945, r. Otakar Vávra): Počátky narativu o květnovém povstání – komentovaná projekce
Lektoři:
 • KČ: Kamil Činátl
 • JP: Jaroslav Pinkas

12. 4. 2013, 9–15 hodin: 50. léta v Československu. Represe nebo každodennost? Možnosti dějepisné reflexe 50. let, ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3

Seminář se zaměří na zakladatelskou fázi komunistického režimu v Československu. Bude tematizovat podoby, formy, metody a funkce státní moci a jejího dopadu na obyvatelstvo. Reflektovat bude též postoje obyvatelstva vůči režimu, dobovou sociální praxi se pokusí představit v široké škále od přijetí a spolupráce až po aktivní odpor. Pozornost bude zaměřena především na okrajové sociální a etnické skupiny (Romové, krajané-imigranti, Němci), které tuto fázi prožívaly jinak než většinová společnost. Vedle tradičních politických dějin se pokusí nabídnout alternativní tematizaci tohoto období založenou na recepci sociálních a ekonomických procesů, které tehdy probíhaly (měnová reforma, sociální a zdravotní pojištění, genderová problematika atp.). Seminář bude reflektovat také proměny obrazu 50. let v paměti české společnosti. V rámci semináře budou prezentovány vhodné školní prameny (karikatury, texty, videoklipy) s doprovodnými metodickými komentáři. Tyto materiály budou zdarma distribuovány mezi účastníky semináře. Seminář je zdarma, má akreditaci MŠMT. Přihlásit se můžete na: anna.macourkova@ustrcr.cz

Program:
 • 08:30–09:00    Prezence účastníků
 • 09:00–09:15    Zahájení semináře, úvodní slovo.
 • 09:15–10:00    Využití dobových dokumentů a dnešních hraných filmů ve výuce. Snímky Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950) a In nomine patris (2004) ve vzájemné konfrontaci. (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., ÚSTR)
 • 10:00–10:15    Pauza na kávu.
 • 10:15–11:00   Migrace a menšiny jako „úhel pohledu“ na 50. léta v Československu. (Mgr. Karin Hoření, ÚSTR)
 • 11:00–11:45   Pracovní proces mezi ideologií a každodenností. (PhDr. Václav Adámek, ÚSTR, Gymnázium Modřany, Praha)
 • 11:45–12:00   Diskuze.
 • 12:00–13:00   Pauza na oběd.
 • 13:00–13:45   Obrazy budoucnosti. Utopie v populární kultuře a ideologii státního socialismu. (Mgr. Jaroslav Pinkas, ÚSTR, Gymnázium Jana Keplera Praha)
 • 13:45–14:30   Studená válka v karikatuře (Bc. Libor Pospíšil, ÚSTR)
 • 14:30–15:00   Expo 1958 – jiná tvář státního socialismu? (Bc. Čeněk Pýcha, ÚSTR)

17. 5. 2013, 9–15 hodin: Antisemitismus v 2. polovině 20. století, ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3

Seminář se bude zabývat podobami a formami poválečného antisemitismu v Československu (1945– 1989). Dotkne se otázky podobností a odlišností antisemitismu nacistického a stalinského, jeho projevů v padesátých letech i otázky „antisionismu“. Pozornost bude věnována jak otázkám historickým (politické procesy, ohlasy tzv. sedmidenní války, antiizraelská propaganda v 70. a 80. letech), tak teoretickým (vymezení pojmů antisemitismus, sionismus, antisionismus, atd.), ale především didaktickým. Lektoři se zamyslí nad tím, jakým způsobem efektivně tato témata představovat školní mládeži. V rámci semináře budou prezentovány vhodné školní prameny (karikatury, texty, videoklipy) s doprovodnými metodickými komentáři. Tyto materiály budou zdarma distribuovány mezi účastníky semináře.

Program:
 • 09.00–09.50: Antisemitismus ve 2. pol. 20. století (JM)
 • 09.50–10.40: Levicový antisemitismus (IC)
 • 10.40–11.00: přestávka na kávu
 • 11.00–12.00: Možnosti prezentace tématu v pedagogické praxi – karikatury a texty (JP)
 • 12.00–13.00: přestávka na oběd
 • 13.00–14.00: komentovaná projekce: Pravá tvář sionismu
 • 14.00–15.00: diskuse
Lektoři:
 • JM: Mgr. Jan Machala (ÚSTR)
 • IC: PhDr. Ivo Cerman, Ph.D. (FF JČU v Českých Budějovicích)
 • JP: Mgr. Jaroslav Pinkas (ÚSTR)

14. 6. 2013, 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00: Odboj a odpor proti komunistickému režimu, ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3 (velká zasedací místnost, 1. patro)

Seminář se zaměří na problematiku tzv. třetího odboje v druhé polovině 20. století. Úvodní část semináře otevře otázky didaktické aplikace tohoto tématu, způsoby jeho typologizace, historický kontext a metodologická východiska. Důraz bude kladen především na představení jednotlivých východisek, jež se v souvislosti s tématy rezistence a občanské neposlušnosti využívají v angloamerickém prostředí. V další části budou prezentovány jednotlivé případy rezistence s důrazem na didaktický aspekt, tedy praktickou aplikaci ve výuce. Pokusíme se také o srovnání s podobnými situacemi (druhý odboj, situace v nacistickém Německu ve 30. letech apod.) Účastníci se seznámí s modelovými případy, které budou ilustrovat různé podoby této problematiky. Cílem semináře není normativní výklad třetího odboje, ale chce nabídnout několik možností, jak jej ve škole tematizovat, nejenom v hodinách dějepisu, ale i občanské výchovy.

Program:
 • 09.00 – 09.10: Představení, úvod (JP)
 • 09.10 – 09.40: Historické souvislosti tématu třetí odboj (LS)
 • 09.40 – 10.10: Třetí odboj ve vzpomínkové kultuře ( KČ)
 • 10.10 – 10.20: přestávka na kávu
 • 10.20 – 11.00: Metodologická východiska tématu třetí odboj ve školním prostředí ( IH)
 • 11.00 – 11.30: Rezistence z pohledu sociálních věd (VR, KH)
 • 11.30 – 12.00: Obrazy protikomunistické rezistence ve filmové a televizní tvorbě (JP)
 • 12.00 – 13.00: přestávka na oběd
 • 13.00 – 15.00: Kurýři a převaděči jako forma protikomunistického odboje
  • klasifikace forem: kurýři, převaděči (LS)
  • prezentace biogramů: Jan Hošek (LS, JP)
  • diskuse
Lektoři:
 • JP: Mgr. Jaroslav Pinkas, ÚSTR
 • LS: PhDr. Libor Svoboda Ph.D., ÚSTR
 • IH: Mgr. Ivana Havlínová Ph.D., FF UJEP
 • KČ: Mgr. Kamil Činátl Ph.D., ÚSTR, FF UK
 • VR: Mgr. Vojtěch Ripka: ÚSTR
 • KH: Mgr. Karina Hoření: ÚSTR, FF MUNI

Semináře mimopražské

Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP pod č. j. MSMT-6502/2012-25179 Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) a vysokými a středními školami budou v 1. pololetí 2013 pořádány semináře Využití médií ve výuce dějepisu a Soudobé dějiny – co, jak a proč učit.

Využití médií ve výuce dějepisu

Média se stala samozřejmou součástí života moderní společnosti. Svět dnes vnímáme ve své většině právě jejich prostřednictvím. Dvojnásobně to platí o školní mládeži, která moderních technologií široce využívá. Dokážeme této mediální realitě přizpůsobit formy dějepisné výuky? Jak učit dějepis v 21. století? Seminář se zaměřuje na využití filmu, fotografií a různorodých webových aplikací ve výuce dějepisu. Účastníci dostanou pracovní materiály na DVD a obdrží zdarma též vzdělávací DVD „Obrazy (z) kolektivizace“.

Soudobé dějiny – co, jak a proč učit

Seminář nenabízí normativně závazné výklady moderní české historie. Hledá cesty, jak učební látku prezentovat nejen jako uzavřený soubor faktografie (určený k pouhému opakování), ale jako problém otevřený k řešení. Učitel by měl žáky vést k tomu, aby se sami odpovědně podíleli na vytváření kulturních významů. V tomto ohledu metodika semináře navazuje na stávající kurikulární dokumenty, které historické poznání charakterizují jako neuzavřené a proměnlivé (RVP G) a zdůrazňují variabilitu výkladů minulosti (RVP OV). Historie není shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek (RVP Z). Seminář se zaměří na jednotlivé dekády poválečných dějin a zároveň programově zohlední specifický způsob výuky (film, fotografie, školní pramen, svědectví pamětníka).

Termíny:

 • 21. února 2013, 14–18 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, Gymnázium Pardubice
 • 28. února 2013, 14–18 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, Gymnázium Chomutov
 • 4. března 2013, 09.30–14 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, Gymnázium Tábor
 • 15. března 2013, 12.30–16.30 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Karlovy Vary
 • 18. března 2013: Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Ostrava
 • 20. března 2013, 14-18 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, Střední průmyslová škola Karla Čapka Písek
 • 22. března 2013: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Pardubice
 • 5. dubna 2013: Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Jihlava
 • 8. dubna 2013, 12.30–16.30 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Brno
 • 17. dubna 2013, 14-18 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, Gymnázium Český Krumlov
 • 19. dubna 2013, 10–13.30 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Ústí nad Labem
 • 22. dubna 2013, 12–-17 hodin: Soudobé dějiny, NIDV Plzeň
 • 26. dubna 2013: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Liberec
 • 3. května 2013, 09–13 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV České Budějovice
 • 10. května 2013: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Olomouc
 • 7. června 2013, 09–13 hodin: Využití médií ve výuce dějepisu, NIDV Zlín