Jan Udržal (1928-2011)

Jan Udržal se narodil 30. dubna 1928 v Dolní Rovni na Pardubicku do rolnické rodiny, která v kraji hospodařila již po mnoho generací a patřila mezi společensky velmi aktivní rody. Ostatně zesnulému strýci Jana Udržala senátoru Františku Udržalovi přišel v dubnu 1938 vzdát hold i tehdejší československý premiér Milan Hodža. Rolnický původ a láska k hospodaření byly jedněmi z důvodů, proč v druhé polovině 40. let mladý Jan Udržal nastoupil na studia do Prahy, kde se dostal na zemědělskou družstevní školu. Díky činnosti v odboru mladých družstevníků při Ústřední jednotě družstev se po jejím zrušení pamětník dostal do aparátu ústředí svazu mládeže, kde měl na starost agendu mládežnických statků, zakládaných především v oblasti pohraničí. Závěrečná zkouška na zemědělské škole byla Janu Udržalovi odepřena kvůli účasti na vysokoškolských demonstracích, které se během únorových dní roku 1948 odehrály u Pražského hradu a byly potlačeny bezpečnostními složkami. Po návratu do rodného kraje Jan Udržal nastoupil na vojnu do nedalekých Dašic, kde se mu spolu s kamarády podařilo zachránit podstatnou část kvalitní útvarové knihovny, která byla určena k likvidaci. Během pamětníkova pobytu u armády docházelo k perzekuci soukromě hospodařící rodiny Udržalů, a to tehdy běžnou formou neúměrného zvyšování povinných zemědělských dodávek. Na základě posudku okresního výboru KSČ byla pamětníkova rodina označena za „kulackou“ a donucena vystěhovat se z rodné Rovně. Shodou okolností se Udržalům podařilo získat náhradní bydlení v nedaleké obci Kostěnice a vyhnout se tak úřednímu vystěhování do pohraničí. Otec Jana Udržala se posléze přestal zemědělství zcela věnovat a přešel k práci v průmyslu. Zemřel v roce 1956. Jan Udržal se po návratu z vojny stal pracovníkem strojní traktorové stanice ve Vysokém Mýtě, kde se mohl věnovat činnosti, pro niž měl předpoklady. I přesto, že patřil k nejvzdělanějším zaměstnancům a odváděl kvalitní práci, byl z STS na základě udání propuštěn coby „politicky nespolehlivý“ pracovník. Důvodem byla i pamětníkova averze k bezmyšlenkovitému uplatňování sovětských zemědělských principů v českém prostředí. Poté Jan Udržal vystřídal několik zaměstnání a nadále se zajímal o zemědělskou problematiku. Na konci 60. let se mu podařilo dálkově vystudovat zemědělský institut v Chrudimi a získat tak titul diplomovaného agronoma, který mu umožnil působit na kvalifikovanějších pozicích. Atmosféra ve společnosti roku 1968 přitom přála svobodnějším aktivitám. Patřila mezi ně i snaha Jana Udržala a jeho společníků o založení nezávislého odborového svazu v zemědělství. Toto se vzhledem k předčasnému konci „pražského jara“ ovšem nepodařilo uskutečnit. Matka Jana Udržala požádala v roce 1969 prezidentskou kancelář o možnost návratu do Dolní Rovně a její žádosti bylo vyhověno. V Rovni v roce 1983 zemřela. V 90. letech se rodina Udržalů pokusila obnovit soukromé zemědělské hospodářství, ale na násilně přerušenou tradici se již nepodařilo navázat. Mimo jiné i kvůli restitučním obstrukcím, právnímu nepořádku a nedostatku financí, potřebných k obnově zdevastovaného majetku a zemědělské techniky. Jan Udržal zemřel 10. ledna 2011.

Pro přehrání videa musíte mít ve svém prohlížeči nainstalován Adobe Flash Player a povolen JavaScript. Datum natáčení: 17. srpna 2010