Rozkazy ministra vnitra a náčelníků správ k organizaci útvarů SNB složky Státní bezpečnosti z let 1971 – 1989

Pro lepší orientaci v organizační spleti útvarů Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti z let 1971 až 1989 zveřejňujeme na webové stránce Ústavu pro studium totalitních režimů/Archivu bezpečnostních složek jejich organizační řády či statuty, které byly vydány ve formě příloh nejvyšších aktů řízení – rozkazů ministra vnitra ČSSR a náčelníků správ anebo rozkazy, jimiž byly zřízeny.

Organizační začlenění výkonných útvarů Státní bezpečnosti byla v rámci federálního ministerstva vnitra stanovena rozkazem ministra vnitra ČSSR Radko Kasky č. 5 „Organizace, spisové značky, krycí označení a rozdělení odpovědnosti náměstků ministra vnitra za řízení štábních útvarů, útvarů služeb a útvarů výkonného aparátu federálního ministerstva vnitra“ z 28.1.1971. Na počátku předmětného období byly schváleny a vydány organizační řády hlavní správy vyšetřování StB FMV, hlavní správy rozvědky FMV (I. správa), správy sledování federálního ministerstva vnitra (IV. správa), správy ochrany stranických a ústavních činitelů (V. správa), správy zpravodajské techniky (VI.správa) a statisticko evidenčního odboru.

K další změně došlo na základě rozkazů ministra vnitra ČSSR č. 3 „Organizace, spisové značky, krycí označení a rozdělení odpovědnosti náměstků ministra vnitra ČSSR za řízení funkčních útvarů a útvarů výkonného aparátu federálního ministerstva vnitra“ z 4. 1. 1973 a č. 11 „Organizace, spisové značky, krycí označení a rozdělení odpovědnosti náměstků ministra vnitra ČSSR za řízení funkčních útvarů FMV a útvarů výkonného aparátu“ z 21. 2. 1973. Tehdy byla zřízena oddělení letištní kontroly Státní bezpečnosti.

K zásadnímu posunu došlo po vydání rozkazů ministra vnitra Jaromíra Obziny č. 15 „Organizační uspořádání centrálních útvarů kontrarozvědky, vyšetřování StB a pasů a víz“ z 20. 5. 1974 a následně č. 16 „Organizace, spisové značky, krycí označení a rozdělení odpovědnosti náměstků MV ČSSR za řízení funkčních útvarů a výkonných útvarů“ z 20. 5. 1974 vztahy mezi centrálními útvary byly upraveny přílohou rozkazu ministra vnitra č. 34 „Úprava součinnosti mezi II., X. a XI. správou a XII. správou“ z 8. 10. 1974 a mezi centrálními a územními útvary Státní bezpečnosti rozkazem ministra vnitra č. 51 „Organizace a řídící vztahy správ Státní bezpečnosti“ z 29. 12. 1974.

Během následujících let byly vydány organizační řády správy ochrany stranických a ústavních činitelů (V. správa), včetně zřízení útvaru a oddílu Lípa, správy vyšetřování Státní bezpečnosti, správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X.správa), správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI.správa), správy kontrarozvědky v Bratislavě (XII správa), správy sledování (IV.správa), statisticko-evidenčního odboru, správy výkonné zpravodajské techniky (VI.správa), hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III.správa), organizace vyšetřování ve vojenské kontrarozvědce, rozkazy k zabezpečení činnosti okresních správ Sboru národní bezpečnosti po linii Státní bezpečnosti, zřízení oddělení Státní bezpečnosti u okresní správy Sboru národní bezpečnosti Trutnov, směrnice pro činnost oddělení letištní kontroly Státní bezpečnosti a jejich doplněk.

Dalším aktem reorganizujícím federální ministerstvo vnitra byl až rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 13 „Organizace federálního ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní bezpečnosti řízených ministrem vnitra Československé socialistické republiky, útvarů vojsk ministerstva vnitra, odpovědnost za jejich řízení a vymezení pravomoci náměstků ministra vnitra Československé socialistické republiky“ z 4. 7. 1979, signovaný náměstkem ministra vnitra plk. Jánem Kováčem, který explicitně jako útvary Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti kromě I. až VI. a X. až XII. správy SNB uváděl správu vyšetřování Státní bezpečnosti, správu pasů a víz, statisticko-evidenční odbor a odbor zahraničního tisku.

Rozkazem ministra vnitra byly změněny či vydány organizační řády odboru zahraničního tisku SNB, správy ochrany stranických a ústavních činitelů (V. správa SNB), hlavní správy rozvědky SNB (I. správa SNB), správy kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. správa SNB), správy kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI.správa SNB),správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa SNB), oborového výpočetního a informačního střediska Státní bezpečnosti (XIII.správa SNB), hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB), správy kontrarozvědky v Bratislavě (XII.správa SNB), správy sledování (IV. správa SNB), správy výkonné zpravodajské techniky (VI.správa SNB), správy vyšetřování Státní bezpečnosti, správy pasů a víz a zřízena správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV.správa SNB).

Po vydání rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 1 „Organizace federálního ministerstva vnitra“ z 4. 2. 1982 již ministr Vratislav Vajnar pouze zrušil XIV. správu SNB. Z této etapy jsou zachovány ve formě rozkazů náčelníků I. a V. správy SNB organizační řády, případně struktura a podřízenost.

Od poslední reorganizace federálního ministerstva vnitra realizované na základě rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 12 „Zřízení útvarů federálního ministerstva vnitra a útvarů podřízených federálnímu ministerstvu vnitra“ z 22. 7. 1988 se odvíjely organizační změny na úrovni jednotlivých útvarů Státní bezpečnosti, které jsou zachyceny v řídících aktech náčelníků hlavní správy SNB, správy pasů a víz SNB, správy sledování SNB (IV. správa SNB), správy zpravodajské techniky SNB (VI. správa SNB), zvláštní správy SNB (XIII. správa SNB), hlavní správy kontrarozvědky SNB (II. správa SNB) a správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave (XII. správ SNB).

Existence útvarů SNB složky Státní bezpečnosti SNB – až na hlavní správu vojenské kontrarozvědky a správu vývoje automatizace – byla ukončena až rozkazy ministra vnitra ČSSR Richarda Sachera k 16. únoru 1990.


Organizační řády centrálních útvarů Státní bezpečnosti při FMV

A) vyšší organizační celky Státní bezpečnosti při FMV

Hlavní správa rozvědky – krycím názvem: I. správa
Správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli – krycím názvem: II. správa
Hlavní správa kontrarozvědky SNB – krycím názvem: II. správa
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – krycím názvem: III. správa
Správa sledování – krycím názvem: IV. správa
Správa ochrany stranických a ústavních činitelů (včetně Správy ochrany ústavních a stranických činitelů v SSR) – krycím názvem: V.správa
Správa zpravodajské techniky – krycím názvem: VI. správa
Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – krycím názvem: X. správa
Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky – krycím názvem: XI. správa
Správa kontrarozvědky v Bratislavě – krycím názvem: XII. správa
Oborové výpočetní a informační středisko Státní bezpečnosti – krycím názvem: XIII. správa
Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti – krycím názvem: XIV. správa
Správa vyšetřování Státní bezpečnosti
Odbor vyšetřování StB ve Vojenské kontrarozvědce
Správa pasů a víz FMV
Správa vývoje automatizace SNB
Statisticko-evidenční odbor FMV
Odbor zahraničního tisku – krycím názvem: IV. odbor

E) Územní útvary Státní bezpečnosti v krajích

F) útvary Státní bezpečnosti v okresech (obvodech)

G) Další útvary Státní bezpečnosti

Oddělení letištní kontroly StB