Miloslav Frank (1924)

Narodil se 27. června 1924 v Bánovcích nad Bebravou na Slovensku v rodině pekaře a učitelky, později se narodila mladší sestra. Ve čtyřech letech se přestěhoval s rodiči do Ostravy-Svinova, kde vychodil obecnou školu a tři roky měšťanské školy. Následně se rodina přestěhovala do Ostravy-Vítkovic, kde dokončil měšťanskou školu a otec začal provozovat taxislužbu. V letech 1940–1943 se u německé firmy Silesia vyučil automechanikem. V době učení docházel do ostravské oratoře salesiánů u kostela sv. Josefa a rozhodl se vstoupit do kongregace a stát se knězem. V letech 1944–1950 absolvoval středoškolská studia na řádových školách: 3. ledna 1944 začal studovat ve Dvorku u Přibyslavi a dále studoval ve Fryštáku. V roce 1946 nastoupil do noviciátu do Hodoňovic u Frýdku, po roce přešel do Filosofického studentátu v Přestavlkách, kde dokončil studia. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 zde prožil přepadení kláštera jednotkami StB v tzv. akci K. Představení byli odvezeni do internačního tábora, studenti do složení maturity ponecháni na místě. Maturitní zkoušky složil na státním gymnáziu v Holešově. Zmocněnci ze Státního úřadu pro věci církevní byl přesvědčován spolu s ostatními studenty, aby nastoupil na studia teologie v Litoměřicích. Tuto možnost však po konzultaci s Mons. Cinkem, bývalým děkanem teologické fakulty v Olomouci, vzhledem k prorežimnímu směřování litoměřického semináře zamítl a vrátil se k rodičům do Ostravy. První rok po návratu studoval formálně na VŠB a pak kvůli povinnosti být zaměstnán nastoupil jako elektrikář v autoopravně. Intenzivně pracoval pro salesiánskou kongregaci: sháněl internovaným spolubratrům a těm, kteří byli u PTP, léky a pracovní pomůcky. S dalšími spolubratry opisoval dopisy představených, rozmnožoval náboženskou literaturu a tajný časopis Cor unum. Tyto materiály pak rozvážel na motorce nebo vlakem každý měsíc po celé republice. Zajížděl do míst, kde se vytvořily tzv. malé komunity: do Prahy, Brna, Olomouce, Šternberka, Opavy, Hlučína, Místku, Lipníka nad Bečvou a na přehradu Klíčava. Fungoval jako spojka ostatních členů kongregace s P. Václavem Filipcem, který se pět let ukrýval v Liptále na Valašsku, odkud udržoval kontakt s jednotlivými malými komunitami a povzbuzoval mladé kleriky k věrnosti kněžskému povolání. M. Frank se účastnil tajných setkání salesiánů, opakovaně týdenních duchovních cvičení a dále ve skrytosti pokračovali s dalšími spolubratry ve studiu teologie, přičemž zkoušky jezdili skládat k profesorům, kteří nebyli internováni nebo vězněni, např. k Dr. Josefu Novosadovi nebo Dr. Emilu Škurkovi. V souvislosti s celorepublikovou razií proti salesiánům byl 4. ledna 1957 v Ostravě zatčen a převezen do vazby v Olomouci. Dne 2. dubna 1957 byl odsouzen za podvracení republiky v procesu Tinka a spol. spolu s dalšími pěti salesiány u Krajského soudu v Olomouci na 2 roky. Během výkonu trestu prošel několika věznicemi. V Ilavě, kde strávil čtyři měsíce, vyráběl dřevěné bedýnky na ovoce. Ve Valdicích pracoval jako elektrikář na brusírně a zapojil se zde do ilegálního náboženského života. Po odpykání trestu byl v roce 1959 propuštěn a vrátil se do Ostravy, kde pracoval jako elektrikář v autoopravnách. V 60. letech skrytou formou pokračoval ve studiích teologie a 25. března 1968 byl v soukromém bytě v Praze tajně vysvěcen biskupem Štěpánem Trochtou na kněze. Až v roce 1969 mohl zveřejnit své kněžství. Od 1. srpna 1969 nastoupil jako kaplan do farnosti Bílina v severních Čechách a po dvou letech byl přeložen jako administrátor do Verneřic, okres Děčín, kde se mimo jiné také věnoval opravě kostela. Na faru přijížděly desítky mladých z celé republiky, kteří zde pracovali, modlili se a prožívali duchovní společenství. Ve Verneřicích působil až do 30. června 1984, kdy odešel do důchodu. Nadále pak pracoval pro kongregaci – dělal řidiče inspektorovi provincie, věnoval se formaci sester salesiánek a tzv. mládežnickým chaloupkám, kdy se skupinami mladých lidí, často vysokoškoláků z Ostravska a z Prahy, jezdil na chatu na Vsetínsku, kterou postupně opravovali a prožívali zde duchovní program, diskuse či posezení u táboráku. Dnes žije P. Miloslav Frank v salesiánském domě v Praze–Kobylisích a pracuje na dílech o historii salesiánů u nás: uspořádávání a popisování fotografií, sepisování nekrologů, zmapování hrobů spolubratrů. Vypomáhá též v duchovní správě.

Vojtěch Vlček

Prameny:

  • Spisovna Krajského soudu v Ostravě, spis Ks v Olomouci Tinka a spol T 2/57.
  • Spisovna Krajského soudu v Ostravě, spis Ks v Olomouci Tinka a spol 3 Tr 110/68.

Literatura:

  • Veteráni v bitvách o duše, 2. díl (rozhovory s duchovními syny Dona Boska o jejich životních cestách v minulosti pro naši přítomnost). Jiří Miček–Atlas, Dolní Jasénka 2003, s. 92–105.
  • VLČEK Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, s. 88–111 (vzpomínka Miloslava Franka SDB).

Internet: