Alois Václav Červín (1890-1953)

Alois Václav Červín (Foto zdroj: Národní archiv) Narodil se 15. listopadu 1890 v Kolíně v rodině obuvníka Josefa Červína a Marie, rozené Kotlářové. Po absolvování kolínského reálného gymnázia (1901–1909) studoval na Vysoké škole technické v Praze. V roce 1911 přešel na teologickou fakultu, na které po pěti letech získal titul doktora teologie. Do roku 1918 působil jako učitel římskokatolického náboženství na několika pražských školách. V roce 1924 opustil katechetské místo v Kolíně a uzavřel sňatek s Marií Vorlíčkovou. Následoval roční pracovní pobyt v bulharské Gorne Orechovici a poté působil až do roku 1942 jako pedagog na středních průmyslových školách v Praze a krátce i v Kutné Hoře. Od roku 1925 hojně publikoval v řadě periodik a překládal. Po přestupu k pravoslaví byl ustanoven duchovním pro Prahu a misijně působil mezi Čechy na Volyni. Po vytvoření České pravoslavné eparchie (1929) byl zvolen členem eparchiální rady. Za svoji službu obdržel v září 1941 od biskupa Gorazda protojerejskou hodnost. Po odhalení československých parašutistů v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje byl jako jeho pomocný duchovní krátce vězněn. Po několika dnech, kdy mu nebyla prokázána žádná pomoc při realizaci atentátu na Reinharda Heydricha, byl propuštěn. Znovu se pustil do psaní. V roce 1943 vyšla u kolínského tiskaře Aloise Hanuše jeho kniha úvah Slunce v mracích. Do dění v České pravoslavné církvi významně zasáhl hned v květnových dnech roku 1945, kdy byl na vlastní žádost společně s otcem Vsevolodem Kolomackým jmenován ministerstvem školství a osvěty jejím prozatímním správcem. Zároveň se stal prvním administrátorem pražské církevní obce. Na konci července 1945 vedl delegaci zástupců pravoslavné církve při jednání s prezidentem Edvardem Benešem. Postupem let se stáhl z čelných funkcí v pravoslavné církvi, zůstával pouze duchovním při pražské církevní obci. Věnoval se psaní a překladatelské práci. Zemřel 24. ledna 1953. Pohřben byl na pražském Vinohradském hřbitově.

Prameny:

  • Národní archiv, fond Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, karton 5198, sign. C 961/8 – Červín Alois.

Literatura:

  • ČERVÍN, Alois Václav: Deset let práce na Volyni. Věstník České pravoslavné eparchie, 1938, č. 8, s. 48.
  • JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu CČS(H) v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 24–38.
  • MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992. CDK, Brno 2013, s. 406.
  • TYČ, Miroslav: Literáti Kolínska. Regionální muzeum Kolín, Kolín 2004, s. 71.
  • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. ÚSTR, Praha 2015.