Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje

Úvod

Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje usiluje o zachycení odborných i popularizačních prací, včetně beletristických či beletrizujících děl týkajících se odboje a odporu proti komunistickému režimu v Československu v prvních dvaceti letech jeho existence (s nutným přihlédnutím k událostem z let 1945–1948, které převzetí mocenského monopolu komunistickou stranou a následnému rozpoutání teroru vůči jejím odpůrcům bezprostředně předcházely). Závěrečnou kapitolu tvoří soupis publikací věnovaných protikomunistickým aktivitám v ostatních zemích tzv. východního bloku. Do bibliografie jsou zahrnuty monografie a články vydané převážně po roce 1990, jež se vztahují jednak k samotné odbojové činnosti – ozbrojeným akcím, sabotážím, výrobě a rozšiřování letáků atd., jednak k perzekuci osob, které se staly režimu nepohodlnými čistě na základě svého „třídního původu“, náboženského přesvědčení, politické příslušnosti apod. (tj. lidí, u nichž režim skrytý odpor předpokládal a jejichž postihem či přímo fyzickou likvidací se snažil jeho otevřenému projevu předejít). V oddílu „Různé“ lze nalézt především odkazy na texty dokreslující celkovou atmosféru sledovaného období. Předkládaná práce je bibliografií primární, obsahuje tedy údaje získané přímo ze zpracovávaných dokumentů. Informace opatřené z jiného zdroje než z daného dokumentu jsou uvedeny v hranatých závorkách. K vlastním bibliografickým záznamům jsou přiřazeny komentáře přibližující obsah, příp. formální náležitosti dané knihy či článku, a to formou anotace (bibliografie si neklade za cíl podávat hodnotící charakteristiku jednotlivých děl). Hlavním kritériem pro zařazení článku do bibliografie je téma III. odboje, kromě sborníků a časopisů jsou tudíž excerpovány i deníky a týdeníky vycházející v posledních dvaceti letech (články z nich získané jsou zpravidla řazeny do sekce „Svědectví“). Konečným záměrem celého projektu je prostřednictvím elektronické databáze přístupné na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů poskytnout odborné i laické veřejnosti vyčerpávající seznam publikací zabývajících se III. odbojem v Československu i dalších komunistických zemích.

Členění

 1. Československo

  1. Třetí odboj – obecná část

  2. Domácí odboj a odpor

   1. 2.1 Protikomunistický odboj a odpor
   2. 2.2 Státní a stranické instituce, represivní aparát
   3. 2.3 Svědectví
   4. 2.4 Různé
  3. Zahraniční odboj, exil

   1. 3.1 Exilové instituce
   2. 3.2 Zpravodajské služby
   3. 3.3 Svědectví
   4. 3.4 Různé
 2. Ostatní komunistické země

Seznam zkratek

BOČKOVÁ Marie: Komentovaná bibliografie k dějinám III. odboje (1945) 1948–1960 (1967)