Paměť a dějiny 1/2019

Vzápětí po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 se začal formovat československý zahraniční odboj. První jednotka čs. zahraniční armády se ustavila v Polsku. V prvním letošním čísle časopisu Paměti a dějiny pojednává o dramatických okolnostech jejího založení Jiří Plachý. Temnou kapitolu naší historie představují „kárné a pracovní tábory“, jejichž příprava se naplno rozběhla se vznikem druhé republiky. Vážnému tématu, dodnes zlehčovanému politickými populisty, se věnují texty Stanislava Kokošky a Petra Klinovského. V rozhovoru s Jiřím Šitlerem se čtenáři dozvědí, jak probíhalo vyjednávání odškodnění českých obětí nucené a otrocké práce v době nacismu. Tehdejší vyjednavač za Českou republiku Jiří Šitler – ač profesí diplomat – mluví o tématu věcně, bez sentimentu a diplomatických kliček. Čtenáři dobrodružných povídek Otakara Batličky jistě ocení text z pera Jaroslava Čvančary o životní cestě tohoto rebela, dobrodruha a světoběžníka, která vyvrcholila odbojem proti nacistům.

Editorial

Studie a články

 • Jiří Plachý: Krakov, 30. dubna 1939. Zahraniční vojenská skupina československá v Polsku
 • Stanislav Kokoška: Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik kárných pracovních táborů v Protektorátu Čechy a Morava
 • Petr Klinovský: Velitelé tzv. cikánského tábora v Letech u Písku
 • Jiří Klůc: Hrdinství z Východu jim nepomohlo

Rozhovor

 • Pavla Plachá: V zájmu českých obětí. Rozhovor s Jiřím Šitlerem, hlavním vyjednavačem ve věci odškodnění českých obětí nucené a otrocké práce v době nacismu

Zpráva

 • Šárka Jarská, Petr Šimíček: Online výuková platforma Nucená práce

Struktury moci

 • Jan Zumr: Organizační struktura centrálních úřadů Gestapa v letech 1938–1939

Dokumenty

 • Petr Dvořáček, Olga Šmejkalová: Vážení pánové! Jak je vám známo, doba je přechodná. Vystoupení předsedy vlády gen. Syrového před Stálým výborem po mnichovské konferenci
 • Martin Jindra: Pionýr českého pravoslaví. Biskup Gorazd (Matěj Pavlík) v nadlidském zápase o reformaci římskokatolické církve a pravoslaví

Příběh 20. století

 • Jan Dvořák: Žil jsem v SSSR. Příběh Josefa Kličky, vězně stalinského režimu ve službách nacistické propagandy
 • Jaroslav Čvančara: Otakar Batlička a jeho cesta rájem a peklem

Objektivem

 • Jiří Plachý: Tragické březnové dny roku 1939 v Chustu
 • Jiří Plachý: Na Dálném východě pod československou vlajkou. Naše jednotka v rámci Šanghajského dobrovolnického sboru 1940–1941

Místa paměti

 • Jiří Klůc: Kult kapitána Jaroše. Jak se zrodila jedna z komunistických legend

Události

 • Martin Tichý: Ve jménu šťastných zítřků! O připomínání kolektivizace na Voticku
 • Martin Jindra: Pietní setkání v Mauthausenu

Recenze

 • Markéta Doležalová: Jiří Pernes – Hubert Ripka. Tragédie demokrata. Život bojovníka za Československou republiku
 • Michal Sklenář: Marie Benáková: Exilové periodikum Nový život (1949–2001)
 • Martin Flosman: Peter Borza – Dejiny gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939–1945
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XIII, 2019/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Obrazový redaktor: Jakub Bachtík | Sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Dita Homolová, Michal Hroza, Jakub Jareš, Juraj Kalina, Pavla Plachá, Vojtěch Ripka, Jerguš Sivoš, Matěj Spurný, Adam Šůra, Martin Tichý, Prokop Tomek, Patrik Virkner | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Příjezd elitního motorizovaného pluku „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ do Prahy 4. října 1939. Autor: ČTK |