Členové a členky Vědecké rady ÚSTR


Dr. hab. Sławomir Cenckiewicz

historik, publicista, ředitel polského Ústředního vojenského archivu

Specializuje se na moderní dějiny Polska a na odboj v Polské lidové republice. Je spoluautorem knihy The SB and Lech Wałęsa: Contribution to a Biography. Spolupracoval s Polonia Aid Foundation Trustv, Kościuszko Foundation, a s Chicago-based Foundation for Free Speech.

Výběr z publikační činnosti:

Sławomir Cenckiewicz: Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014

Sławomir Cenckiewicz: Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Zysk i S-ka, 2011

Sławomir Cenckiewicz: Gdański Grudzień ’70, Wydawnictwo IPN, Gdańsk-Warszawa 2009

Sławomir Cenckiewicz: Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków: Wyd. Arcana, 2005


Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.

docentka na Fakultě sociálních věd, Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova, ekonomka, historička a filozofka, Senior Member na Robinson College v Cambridge

Hlavní oblastí její vědecké práce jsou témata na hranicích mezi ekonomií a historií. Časově se soustředí na období první poloviny 20. století, s přesahy do 19. století. Tematicky se zaměřuje na dějiny hospodářské politiky (fiskální politika, měnová politika, pozemková reforma), dějiny českého ekonomického myšlení (fiskální politika, monetární politika, sociální spravedlnost), nacionalismus v podobě národnostně-selektivní hospodářské politiky (nostrifikace, pozemková reforma), na politické stranictví (agrární strana), na altruismus a filantropii (ekonomie altruismu, filantropie, charita, mecenášství).

Výběr z publikační činnosti:

Antonie Doležalová: Mikuláš Teich: Moje století (1918-2018), Galén, 2021

Antonie Doležalová: Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů. Antonie Doležalová (ed.), Miroslav Hroch (ed.), Karolinum, 2021

Antonie Doležalová: Dějiny českého ekonomického myšlení, Routledge, 2018

Antonie Doležalová: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Masarykův ústav a archív AV ČR a CEVRO Institut, 2014


Dr. Jeffrey Gedmin

spisovatel a vědec, Georgetown University a Institut pro strategický dialog, v letech 2011 až 2014 prezident a generální ředitel institutu Legatum v Londýně, v letech 2007 až 2011 bývalý prezident Radio Free Europe

Doktorát získal z germanistiky na univerzitě v Georgetowne. Je členem Rady pro mezinárodní vztahy. Psal pro The New York Times, The Washington Post, USA Today, The Financial Times, The Wall Street Journal, Daily Telegraph, nebo Die Zeit, kde byl pravidelným přispívatelem. Je autorem knihy The Hidden Hand: Gorbachev and the Collapse of East Germany. Byl spoluvýkonným producentem dokumentárních filmu jako například The Germans, Portrait of a New Nation (1995), Spain’s 9/11 and the Challenge of Radical Islam in Europe (2007). Momentálně je členem vládní organizace National Endowment for Democracy (NED).

Výběr z publikační činnosti:

Kol. autorů: Radio Free Europe/Radio Liberty: An Effective Tool for Winning Hearts and Mind, Heritage Foundation, 2008

Kol. autorů: Die neue Weltordnung: Der Irak-Krieg und seine Folgen, 2003

Jeffrey Gedmin: A Single European Currency? American Enterprise Institute, 1997

Jeffrey Gedmin: The Hidden Hand: Gorbachev and the Collapse of East Germany, 1992 


Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D

historička, spisovatelka, publicistka, docentka na Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Specializuje se na dějiny raného novověku (zejména vyšší šlechta v Čechách v 16. a v první polovině 17. století), dějiny každodennosti, problematika války a míru v pozdním středověku a v raném novověku, historická antropologie, dějiny dějepisectví (zejména otázky metodologie). Pracovala jako archivářka Okresního archivu Praha-západ, interní doktorandka, asistentka Ústavu českých dějin FF UK. Od roku 2001 vědecká pracovnice Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu soudobých dějin AV ČR a Univerzity Karlovy, od roku 2003 odborná asistentka Ústavu českých dějin FF UK. Roku 2005 se na FF UK habilitovala v oboru českých dějin. Marie Koldinská publikuje v denním tisku, přednáší pro veřejnost, spolupracuje i s televizí (moderátorka pořadu Historie.cs) a s rozhlasem.

Výběr z publikační činnosti:

Marie KOLDINSKÁ, Obraz sebe, obraz druhého, obraz světa v myšlení české společnosti raného novověku, in: Jan Klápště – Ivan Šedivý (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019

Marie KOLDINSKÁ, Válka a armáda v českých zemích raného novověku, in: Jan Klápště – Ivan Šedivý (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019, s. 129–141.

Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Dějiny válek a válečnictví. Válčí lidé lépe než šimpanzi? in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha 2013

Marie KOLDINSKÁ – Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.


Adrian Portmann, Ph.D., MSc., MAS

švýcarsko-český historik, řídí občanské sdružení Conditio humana

Badatelsky se věnuje tématu vysídlení Němců z českého pohraničí, proměnám českého pohraničí a ostatních území republiky, kde žil větší počet Němců, od konce války v roce 1945 až do první poloviny padesátých let. Výzkum, který se týká nejen nuceného vysídlení, ale také dalšího vnitrostátního přesídlování, probíhá v šedesáti českých archivech a podílí se na něm více než padesát lidí.  Od roku 2010 vydává k tomuto tématu spolu s Tomášem Staňkem rozsáhlou edici archivních dokumentů nazvanou Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–195. Zabývá se také fenoménem přistěhovalectví, nacionalismem, výzkumem identit a multikulturním soužitím v moderních evropských dějinách. Od roku 2015 profesně činný v oblasti péče o uprchlíky.

Výběr z publikační činnosti:

Tomáš Staněk, Adrian von Arburg: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, (díl I), 2010

Tomáš Staněk, Adrian von Arburg: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 (Díl II, svazek 3.), Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování, 2010

Tomáš Staněk, Adrian von Arburg: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 (díl II, svazek 1.), Duben–srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování, 2011

Adrian von Arburg, Tomáš Staněk: Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945). Část 1: Předpoklady a vývoj do konce května 1945. In: Soudobé dějiny, XII/3–4 (2005), s. 465–533; Část 2: Československá armáda vytváří „hotové skutečnosti“, vláda je před cizinou legitimizuje. In: Soudobé dějiny, XIII/1–2 (2006), s. 13–49; Část 3: Snaha vlády a civilních úřadů o řízení „divokého odsunu“. In: Soudobé dějiny, XIII/3–4 (2006), s. 322–376.


Jerguš Sivoš, Ph.D.

historik, předseda Správní rady (ředitel) Ústavu pamäti národa

Od července 2003 působil v Ústavě paměti národa. Během svého působení se věnoval organizaci, personálnímu obsazení a činnosti útvarů Státní bezpečnosti, dál systémům pracovních táborů a represi státu vůči svým občanům. Je autorem vícero publikací, edic dokumentů a studii. Je členem ediční rady Muzea paměti XX. století.

Výběr z publikační činnosti:

Kol. aut: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989, 2017

Kol. aut: V stopách železného Felixa: Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989, 2012

Jerguš Sivoš: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953, 2011

Kol. aut: Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti, 2011


Prof. Vladimir Tismaneanu

ředitel Centra pro studium postkomunistických společností na Univerzitě Maryland, politolog a sociolog

Specializuje se na politické systémy a komparativní politologii. Věnuje se stalinismu a komunismu v Rumunsku. Dál dopadu nacionalismu, národnímu komunismu a neo-stalinismu v ZSSR a východním bloku. Psal do moha periodik jako například Studia Politica, Journal of Democracy nebo Sfera Politicii. Spolupracoval s Radio Free Europa a Deutsche Welle.

Výběr z publikační činnosti:

Vladimir Tismaneanu: The Devil in History: Communism, Fascism, and the Lessons of the 20th Century (book contract with University of California Press, manuscript completed)

Vladimir Tismaneanu – Cristian Vasile: The Perfect Acrobat. Leonte Rautu, the Masks of Evil, A biography of Romania’s Stalinist propaganda czar, Bucharest: Humanitas Publishing House, 2008

Vladimir Tismaneanu: Democracy and Memory: Essays on Communism, Fascism and Democracy, Bucharest, Curtea Veche Publishing House, 2006

Vladimir Tismaneanu: The Crisis of Marxist Ideology in Eastern Europe: The Poverty of Utopia, London and New York: Routledge, 1988


Dr. Aviezer Tucker

filosof, politolog a historik, Harvardova univerzita, Davisovo centrum pro ruská a eurasijská studia

Věnuje se mezinárodním vztahům a politické filozofii. Mezi jeho klíčové knihy patří The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Perspective (Cambridge University Press 2015) či The Philosophy and Politics of Czech Dissidence: From Patočka to Havel (Pittsburgh University Press 2000). Dále se věnuje metodologii a filosofii historických věd: je autorem monografie Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography (Cambridge University Press 2004) a editoval svazek Companion to the Philosophy of History and Historiography (Wiley-Blackwell 2009). V 90. letech vyučoval v Praze a Olomouci. Od té doby pracoval jako akademik ve Spojených státech, Velké Británii, v Německu a Austrálii.

Výběr z publikační činnosti:

Aviezer Tucker: Democracy Against Liberalism: Its Rise and Fall, 2020

Aviezer Tucker: A Companion to the Philosophy of History and Historiography, 2011

Aviezer Tucker: Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography, 2004

Aviezer Tucker: The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patocka to Havel, 2000


Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

filosof, sociolog, vedoucí katedry sociologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity

Specializuje se především na sociologii náboženství, sociologickou teorii, obecnou metodologii, kvalitativní výzkum a politickou filozofii. Aktivně se podílí na výzkumných projektech a účastní se mezinárodních konferencí. Je autorem desítek článků a několika monografií.

Výběr z publikační činnosti:

Jan Váně a kol. autorů: Continuity and discontinuities of religious memory in the Czech Republic, Brno, Barrister & Principal, 2018

Kol. autorů: Soudobá sociologie VI. – Oblasti a specializace, Karolinum 2014

Jan Váně: Komunita jako nová naděje? Západočeská univerzita 2012

Jan Váně: Proměny spravedlnosti: pokus o typologii, Aleš Čeněk 2007