Členové a členky Vědecké rady ÚSTR


Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Historik, profesor českých dějin na FF a KTF UK, Praha

Zabývá se dějepisectvím, teorií a metodologií historické vědy, spolupracoval na řadě učebnic dějepisu. Během své dráhy vysokoškolského pedagoga vychoval stovky učitelů dějepisu. Je také členem mnoha odborných komisí, grémií či redakčních rad odborných periodik a publikací (např. člen Společné česko-německé komise historiků, předseda české části česko-německé komise pro školní dějepis, člen redakční rady Masarykova sborníku).


Prof. Detlef Brandes

Historik, profesor Univerzity Heinricha Heineho (Düsseldorf, SRN)

Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy s důrazem na česko-německé vztahy ve 20. století, patří k předním světovým představitelům svého oboru. Napsal knihy Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Cesta k vyhnání 1938–1945, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska, Exil v Londýně 1939 –1943 a další. Působil jako hostující profesor na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, dále v USA na Kolumbijské univerzitě a na Stanfordově univerzitě a v Japonsku v centru slovanských a euroasijských studií v Sapporu. Zasloužil se o intenzivní spolupráci düsseldorfské Univerzity Heinricha Heineho s Karlovou univerzitou.


Doc. Peter Bugge, Ph.D.

Historik a bohemista, docent Aarhuské Univerzity v Dánsku

Zabývá se širokou paletou témat z českých a středoevropských dějin a kultury 19. a 20. století. Za článek The Making of a Slovak City: The Czechoslovak Renaming of Pressburg/Pozsony/Prešporok, 1918–19, publikovaný roku 2004 v Austrian History Yearbook, obdržel v roce 2006 Cenu Stanleyho Z. Pecha, kterou každý druhý rok uděluje mezinárodní Asociace československých studií (Czechoslovak Studies Association) se sídlem v USA. Je také překladatelem děl Václava Havla do dánštiny.


Prof. Dr. Tomáš Glanc

Rusista, sémiotik a překladatel z ruštiny, profesor slavistiky na univerzitě v Curychu

Dlouhodobě se věnuje dějinám ruské kultury a literární vědě. Ve své práci se zaměřuje na dějiny ruských avantgard, klasické i současné ruské literatury, samizdatu  a vizuální kultury 20. století, zabývá se také ideologií slovanství. Je autorem oceňovaných monografií Lexikon ruských avantgard 20. století (spolu s J. Kleňhovou) a Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Jako překladatel a editor se podílel na českých vydáních řady beletristických i odborných textů.


Prof. Pavel Kolář

Historik, profesor Evropského univerzitního institutu ve Florencii

Specializuje se na komparativní dějiny 19. a 20. století v české i evropské perspektivě. V minulosti učil na českých univerzitách, později byl vědeckým pracovníkem Centra pro soudobé dějiny v Postupimi. V současnosti patří k mezinárodně nejuznávanějším českým historikům. Je autorem nebo spoluautorem velkého množství publikací či odborných článků, ve kterých důležité místo zaujímají principy fungování autoritativního režimu, zkoumané na příkladu novodobých československých dějin. Je zapojen do řady mezinárodních projektů a vystupuje na desítkách mezinárodních konferencí; mnohé i spoluorganizuje. Je členem Sdružení slovanských, východoevropských a euroasijských studií, Collegia Carolinum a Komise pro dějiny českých zemí a Sdružení historiků Německa.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Mediální historik, děkan Fakulty sociálních věd UK, Praha

Věnuje se výzkumu role médií v totalitní společnosti, specializuje se na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak na otázky řízení a kontroly tisku v období protektorátu a v období přelomu 60. a 70. let. Přednáší kurzy k moderním dějinám českých médií. Je spoluautorem čtyř knih a publikoval řadu odborných studií. Jako děkan vystupuje s úsilím o modernizaci fakulty.


Prof. Mark Kramer

Historik a politolog, profesor Harvardovy univerzity (Massachusetts, USA)

Patří k předním světovým odborníkům na mezinárodní vztahy, tzv. studenou válku a bývalé komunistické režimy ve střední a východní Evropě. Na Harvardově univerzitě je ředitelem studijního programu věnovaného studené válce a pracovníkem Davisova centra pro ruská a euroasijská studia. Napsal řadu knih a článků na témata od historie přes sociální politiku až po otázky bezpečnosti. Působí také jako poradce amerických státních i mezinárodních institucí. Jeho studie Ideology and the Cold War získala cenu British International Studies Association za nejlepší článek v oblasti mezinárodních vztahů publikovaný v roce 1999. Byl členem první Vědecké rady ÚSTR (2008–2013).


Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.

Historik a politolog, prorektor Univerzity Palackého v Olomouci

Přednáší soudobé dějiny a dějiny 20. století na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP). Jeho hlavním zájmem jsou dějiny české historiografie ve 20. století a její významné osobnosti (Josef Šusta, Josef Borovička, Jaroslav Werstadt) a stěžejní ediční podniky (melantrišské Dějiny lidstva, Laichterovy České dějiny). V letech 2010 až 2018 působil jako děkan FF UP, nyní je prorektorem Univerzity Palackého. Jako hostující profesor pobýval na univerzitách v USA (West Point, Valdosta) a Německu (Jena) a na kratších pobytech ve Velké Británii, Izraeli, Taiwanu, ČLR, Itálii atd.


doc. Denisa Nečasová, Ph.D.

Historička, docentka českých dějin na FF MU

Zabývá se sociálními a kulturními dějinami Československa v druhé polovině 20. století. Ve své práci se zaměřuje na kulturně historické analýzy stalinismu, problematiku genderu, dějin feminismu a ženských hnutí. Ve své habilitační práci Nový socialistický člověk se zabývá analýzou obrazů a konceptů nového socialistického člověka mezi léty 1948-56. Na kulturně-historickou analýzu prvního desetiletí státně socialistického panství v Československu navazuje i ve své prozatím poslední monografii Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956.


Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Kulturoložka, profesorka sociologie genderu na Univerzitě Graz

Zabývá se zejména problematikou genderu v období socialismu a postsocialismu, cenzurou v bývalém Východním bloku a narativním výzkumem. Postgraduálně vystudovala na univerzitě v Lancasteru a habilitovala na Szegedské univerzitě. Je autorkou knihy Censorship in Czech and Hungarian Academic Publishing, 1969-89: Snakes and Ladders (Bloomsbury 2020), editorkou dvou antologií angloamerického feministického myšlení a spolueditorkou knihy The Politics of Gender Culture under State Socialism: an Expropriated Voice (Routledge 2014), jejíž rozšířená česká verze vyšla pod názvem Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1949-1989 (Sociologické nakladatelství, 2015, 2. vydání 2021). Je referentkou pro sociologii a interdisciplinární sociální vědy vědecké rady Rakouského fondu pro rozvoj vědy (FWF).


Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider

Etnoložka a politoložka, náměstkyně ředitele Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

Specializuje se na problematiku kultury paměti, kulturního transferu a etnické migrace se zaměřením na prostor střední a východní Evropy. Dlouhodobě se zabývá tématem reemigrace do zemí bývalého východního bloku po roce 1989 a etnografickým zkoumáním proměn vnímání prostoru, migrace a mobility. Je členkou řady edičních rad a odborných komisí a společností s etnografickým a kulturně-antropologickým zaměřením.


Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Historik, docent Ústavu českých dějin FF UK a náměstek generálního ředitele Národního muzea pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost 

Zaměřuje se na moderní české a slovenské dějiny, vztahy Čechů a Slováků, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politiku a  zejména české dějiny po roce 1945. Je kurátorem či autorem mnoha výstavních projektů (např. výstava Fenomén Masaryk v Národním muzeu), pro Český rozhlas připravuje tematické pořady zabývající se českými dějinami 20. století. V minulosti působil jako děkan Filozofické fakulty UK v Praze. Byl také předsedou Rady Českého rozhlasu a v letech 2007–2012 členem Rady ÚSTR.


Mgr. Vojtěch Vlček

Historik a učitel, Ostrava

Jeho tématem je pronásledování katolické církve v našich novodobých dějinách (především v 50. a 60. letech 20. století). Je autorem knihy Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964 a dalších, např. Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel – rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989. Na výzkumu perzekuce řeholí a diecézních kněží v období komunistické totality dlouhodobě spolupracuje s Českou křesťanskou akademii v Praze. Spolupodílí se na projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století a na projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989). Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a externě na Ostravské univerzitě. Byl členem minulé Vědecké rady (2013–2014).


Prof. Dr. Martina Winkler

Historička, profesorka východoevropských dějin na Univerzitě Kiel

Ve své práci se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny Československa a Ruska. Důležité výzkumy podnikla na poli dějin dětství, vývoje fotografie a proměn přístupu k lidem s tělesným postižením. Ve své disertační práci se věnovala osobnosti Karla Kramáře v širším kulturně-historickém kontextu. Mezi její publikace patří např. Das Imperium und die Seeotter, zabývající se expanzí Ruské říše do prostoru severního Pacifiku v průběhu 18. století nebo úvod do problematiky dějin dětství jako kulturního konceptu Kindheitsgeschichte: Eine Einführung.