PhDr. Magda Veselská

Historička

Kontakt

magda.veselska@ustrcr.cz

Výzkumné projekty

 • 2017–2021 Dokumentace československých občanů popravených v období nacionálního socialismu v Drážďanech – projekt ve spolupráci s Gedenkstätte Münchner Platz Dresden

Vzdělání

 • 2014 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, muzeologie – obhajoba rigorózní práce, udělen titul PhDr.
 • 2006–2007 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Juridikum – Ústav pro další vzdělávání právníků, doplňkové studium právnické němčiny pro tlumočníky a překladatele
 • 1994–2000 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – obor Němčina – muzeologie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2022 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2021 Judaica Bohemiae – členka ediční rady
 • od 2011 Archivní a historické rešerše a překlady pro institucionální a soukromé projekty, např. pro Institut Terezínské iniciativy (překlady pro německou i českou verzi TSD), Institut für Zeitgeschichte Berlin – München (ediční projekt „Judenverfolgung 1933–1945“), Gedenkstätte Münchner Platz Dresden (dokumentace Čechoslováků popravených v Drážďanech v období nacionálního socialismu, ženy v káznici Waldheim ad.), Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg Görden (dokumentace Čechoslováků vězněných a popravených v Brandenburg Görden v období nacionálního socialismu), Gedenkstätte Bautzen (nová stálá expozice na místě bývalé vyšetřovací věznice), Birkbeck College, University of London (Československo jako příjemce pomoci UNRRA po 2. světové válce), Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Berlin (rešerše k vybraným uprchlíkům do ČSR), rešerše pro oceňovanou knihu Ariany Neumann, česky jako NEUMANN, Ariana: Pod svícnem tma. Argo, Praha 2020.
 • 2009–2013 Association of European Jewish Museums – členka výkonného výboru, tajemnice asociace
 • 1999–2000 Smíšená pracovní komise ustavená usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773 – členka expertního týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (uměleckých předmětů)
 • 1999–2017 Židovské muzeum v Praze (dokumentace a evidence sbírek, tvorba koncepce a vedení týmu, CES, výpůjčky a depozita, správa depozitářů, tvorba a správa databázového systému pro sbírkové předměty, taxonomie, systemizace a správa dat, mimo to odborná výzkumná činnost k historii a provenienci sbírek, dějinám muzea a k jeho významným osobnostem)

Zahraniční stáže a studijní pobyty

 • 2000–2001 Hebrew University in Jerusalem, Center for Jewish Art (Izrael) – visiting scholar

Ocenění za odbornou činnost

 • 2013 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2013 v oblasti společenských věd – udělena Nadací Český literární fond spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za knihu Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Academia – Židovské muzeum v Praze, Praha 2012.
 • 2006 Zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku v Národní soutěži muzeí Gloria Musealis – udělena Asociací muzeí a galerií ČR za doprovodnou publikaci k výstavě Josef Polák muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka. Židovské muzeum v Praze, Praha 2004.

Grantové projekty

 • 2012–2013 Creation of an Information Base for Identifying the Donors of Collection Pieces – poskytovatel grantu Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe
 • 2004–2005 Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky bývalého Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně – hodnocení uspěl dle zadání

Bibliografie

 Monografie

 • VESELSKÁ, Magda: Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea v Praze pohnutým 20. stoletím (s epilogem Leo Pavláta). Academia – Židovské muzeum v Praze, Praha 2013, 287 s.
 • VESELSKÁ, Magda: Muž, který si nedal pokoj: příběh Josefa Poláka (1886–1945) / The Man Who Never Gave Up. The Story of Josef Polák (1886–1945). Židovské muzeum v Praze, Praha 2005, 119 s.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • VESELSKÁ, Magda: Josef Polák a Košická Moderna / Josef Polák and Košice Modernism. In: LEŠKOVÁ, Lena (ed.): Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice Modernism. Košice Art in the Nineteen-Twenties. Východoslovenská galéria, Košice 2013, s. 126–137.
 • VESELSKÁ, Magda: Jewish Museums in the Former Czechoslovakia. In: COHEN, Julie-Marthe – HEIMANN-JELINEK, Felicitas (eds.): Neglected Witnesses. The Fate of Jewish Ceremonial Objects during the Second World War and after. Institute of Art and Law, Crickadarn 2011, s. 103–128.
 • VESELSKÁ, Magda: The Problem of Identifying ʻCollection Pointsʼ in the German Catalogue of the Jewish Museum in Prague. In: KYBALOVÁ, Ludmila – KOSÁKOVÁ, Eva – PUTÍK, Alexandr (eds.): Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collection of the Jewish Museum in Prague. Židovské muzeum v Praze, Praha 2003, s. 121–131.
 • HÁJKOVÁ, Michaela – KUKLÍK, Jan – MACHATKOVÁ, Raisa – SLAVÍČEK, Lubomír – VESELSKÁ, Magda – VLNAS, Vít: Umělecké předměty ze židovského majetku v českých zemích 1938–1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a nástin následných osudů tohoto majetku. Zpráva expertního týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku ustaveného v rámci Smíšené pracovní komise usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998, č. 773. Praha 2000 (130 s. a rozsáhlé přílohy, nepublikováno).

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • KOL., autorů: Biografický slovník českých zemí. Historický ústav AV ČR, Praha  2012–2014 (hesla Alfred Engel, Oskar Federer, František Friedmann).

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VESELSKÁ, Magda: Early Documentation of the Shoah in the Czech Lands: The Documentation Project and the Prague Jewish Museum (1945–1947). Judaica Bohemiae, 2017, roč. 52, č. 1, s. 47–85.
 • VESELSKÁ, Magda: ‘The Museum of an Extinct Race’ – Fact vs. Legend: A Contribution to the Topic of the So-Called Jewish Councils in Central Europe. Judaica Bohemiae, 2016, roč. 51, č. 2, s. 41–83.
 • VESELSKÁ, Magda: „Sie müssen sich als Jude dessen bewusst sein, welche Opfer zu tragen sind…“ Handlungsspielräume der jüdischen Kultusgemeinden im Protektorat Böhmen und Mähren bis zum Ende der großen Deportationen im Sommer 1943. In: LÖW, Andrea – BERGEN, Doris – HÁJKOVÁ, Anna (Hrsg.): Alltag im Holocaust. Jüdisches Leben im Großdeutschen Reich 1941–1945. Institut für Zeitgeschichte, Mnichov 2013, s. 151–166.
 • VESELSKÁ, Magda: The Story of Hana Volavková (1904–1985). Judaica Bohemiae, 2010, roč. 45, č. 2, s. 5–39.
 • VESELSKÁ, Magda: Jüdische Volkskunde in der Tschechoslowakei vor 1939? Eine Bestandsaufnahme. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2010, roč. 64, č. 113, Heft 3, s. 237–253.
 • VESELSKÁ, Magda: Documentation of Judaica and Hebraica in Bohemian and Moravian Memory Institutions. Judaica Bohemiae, 2009, roč. 44, č. 1, s. 105–114.
 • VESELSKÁ, Magda: Hana a její muži. In: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina – PACHMANOVÁ, Martina (eds.): Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. Academia, Praha 2008, s. 77–88.
 • VESELSKÁ, Magda: Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka, hlavního kurátora Židovského ústředního musea v Praze v období druhé světové války. In: MILOTOVÁ, Jaroslava – Hájková, Anna (eds.): Terezínské studie a dokumenty 2007. Praha 2008, s. 82–139 (německy v TSD 2006).
 • VESELSKÁ, Magda: Projekt dokumentace judaik v českých a moravských paměťových institucích. In: VESELSKÁ, Dana (ed.): Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Praha 2006, s. 117–124.
 • VESELSKÁ, Magda: Židovská a spřízněná muzea v Československu v letech 1918–1939. In: VESELSKÁ, Dana (ed.): Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Praha 2006, s. 37–54.
 • VESELSKÁ, Magda: Selling Off of Items from the Collections of the Jewish Museum in Prague after the Second World War, with Particular Focus on the Sale of the Torah Scrolls in 1963–1964. In: Judaica Bohemiae, 2006, roč. 42, s. 179–232.
 • VESELSKÁ, Magda: Židovské ústřední museum pro Moravsko-Slezsko v Mikulově. RegioM (Sborník regionálního muzea v Mikulově). 2005, s. 80–87.
 • VESELSKÁ, Magda: Jewish and Related Museums in Czechoslovakia in the First Republic. Judaica Bohemiae, 2004, roč. 40, s. 78–92.
 • VESELSKÁ, Magda: Oskar Federer – Unternehmer und Kunstsammler. In: MILOTOVÁ, Jaroslava – RATHGEBER, Ulf – WÖGERBAUER, Michael (eds.): Theresienstädter Studien und Dokumente. 2003, s. 241–274 (česky v TSD 2003).

Překlady

 • 2001–2009 Překlady pro Terezínské studie a dokumenty / Theresienstädter Studien und Dokumente (Institut Terezínské iniciativy).

Popularizace

 • VESELSKÁ, Magda – PALAŠČÁK, Josef: Josef Polák a Košická moderna (scénář). Slovenský rozhlas, 2014.
 • VESELSKÁ, Magda – MAREŠOVÁ, Milena M.: Archa paměti (scénář a realizace). Český rozhlas, 2014.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2022 Slavíme 70 let sbírkotvornou činností – výstava vznikla společně s Danou Veselskou (Instalace: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, únor–květen 2022).
 • 2022 VESELSKÁ, Dana – VESELSKÁ, Magda: Slavíme 70 let sbírkotvornou činností (doprovodná publikace k výstavě). Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice 2022, 95 s.
 • 2010 Ženu statečnou kdo nalezne. Příběh Hany Volavkové (1904–1985) – výstava (Instalace: Židovské muzeum v Praze, srpen–říjen 2009).
 • 2007 VESELSKÁ, Magda: Salomon Hugo Lieben (1881–1942). In: „Naděje je na další stránce“. 100 let knihovny Židovského muzea v Praze (doprovodná publikace k výstavě). Židovské muzeum v Praze, Praha 2007, s. 7–14.
 • 2007 VESELSKÁ, Magda: Salomon Hugo Lieben (1881–1942). In: „Hope is on the Next Page“. 100 Years of the Library of the Jewish Museum in Prague (doprovodná publikace k výstavě). Židovské muzeum v Praze, Praha 2007, s. 7–14.
 • 2006 Muž, který si nedal pokoj. Příběh Josefa Poláka (1886–1945) – výstava (Instalace: Židovské muzeum v Praze, únor–březen 2006; další reprízy ve Východoslovenském muzeu v Košicích, ve Slovenském národním muzeu – Muzeu židovské kultury v Bratislavě, v Central European Cultural Institute v Budapešti a na Velvyslanectví ČR v Berlíně).
 • 2006 Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906–1940 – výstava (Instalace: Židovské muzeum v Praze, srpen–říjen 2006).
 • 2006 VESELSKÁ, Magda (ed.): Bestii navzdory. Židovské muzeum v Praze 1906–1940  (doprovodná publikace k výstavě a katalog předválečné sbírky). Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 155 s.
 • 2006 VESELSKÁ, Magda (ed.): Defying the Beast. The Jewish Museum in Prague, 1906–1940 (doprovodná publikace k výstavě a kompletní katalog předválečné sbírky). Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 155 s.
 • 2006 Druhý život českých svitků Tóry / The Second Life of Czech Torah Scrolls – spoluautorka výstavy (Instalace: Židovské muzeum v Praze, říjen 2006 – leden 2007).
 • 2006 VESELSKÁ, Dana (ed.): Druhý život českých svitků Tóry. České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze / The Second Life of Czech Torah Scrolls. Czech Torah Scrolls and Binders from the Memorial Scrolls Trust in London and the Jewish Museum in Prague (doprovodná publikace k výstavě, spolupráce na textu). Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 71 s.

Dokumentární filmy, filmová spolupráce

 • A Torah Tale, režie Mark Hershenson (videodokument o odprodeji českých svitků Tóry do Londýna se zvláštním zřetelem k Heřmanovu Městci). 2012 – spolupráce na scénáři a realizaci
 • Návrat tanečnice, režie L’uba Koľová (film). Slovenská televize, 2011 – spolupráce na scénáři a realizaci
 • 100 neklidných roků, režie Ivan Pokorný (film). Česká televize, 2006 – spolupráce na scénáři a realizaci

Aktivní účast na konferencích

 • Universität Zürich, Religionswissenschaftliches Seminar, Curych (Švýcarsko), 12.–14. 6. 2017: Challenging Judaica Objects. The Ambiguity of Jewish Material Culture – příspěvek Taxonomy of Judaica Collections: The Collections of the Jewish Museum in Prague Sorted Out.
 • University of Leeds, Centre for Jewish Studies, Leeds (Velká Británie), 13.–14. 3. 2016: Jewish Museologies and the Politics of Display – příspěvek Museum: an (unfinished) story. Recent developments in the Jewish Museum in Prague.
 • Muzeum města Ústí nad Labem, Katedra historie FF UJEP, Komise muzejních historiků AMG ČR s podporou Kovčeg-Archa, Ústí nad Labem, 1.–2. 10. 2015: Muzeum a 2. světová válka – příspěvek Krycí jméno muzeum. Židovské muzeum v Praze za 2. světové války.
 • Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V., Drážďany (Německo), 30.–31. 3. 2012: Visualisierte Minderheiten. Probleme und Möglichkeiten der musealen Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten – příspěvek Wir und sie: wie sieht (und präsentiert) man sich selbst.
 • University of Toronto, Institut für Zeitgeschichte, Insitute for the History of German Jewry, Berlín (Německo), 18.–20. 11. 2010: Everyday Approaches to the Persecution of Jews of Greater Germany and the „Protectorate“, 1941–45. Work in Progress, Berlín – příspěvek Sie müssen sich als Jude dessen bewusst sein, welche Opfer zu tragen sind.
 • Österreichisches Verein für Volkskunde Wien, Institut für jüdische Geschichte Österreichs St. Pölten, Vídeň (Rakousko), 19.–20. 11. 2009: Ist das jüdisch? „Jüdische Volkskunde“ im historischen Kontext – příspěvek Jüdische Volkskunde in der Tschechoslowakei vor 1939? Eine Bestandsaufnahme.
 • Česká republika v rámci předsednictví EU, Praha (CZ), 26.–30. 6. 2009: Holocaust Era Assetts Conference – příspěvek Where Did All the Pretty Old Things Come From? The Judaica Provenance Research at the Jewish Museum in Prague).