Mgr. Dita Homolová, Ph. D.

Mgr. Dita Jelínková

Historička

Kontakt

+420 221 008 324

dita.homolova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Šlechta ve 20. století
 • Proces proměny elit po roce 1918
 • Dějiny Československa v první polovině 20. století
 • Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy

Výzkumné projekty

Vzdělání

 • 2008–2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – postgraduální studium v oboru Historické vědy
 • 2007–2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – magisterské studium v oboru Evropská studia a evropské právo
 • 2005–2008 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Katedra historických věd – magisterské studium v oboru Historie (specializace Soudobé dějiny)
 • 2001–2005 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií – Katedra historických věd – bakalářské studium v oboru Kulturní dějiny
 • 1997–2001 Obchodní akademie v Pardubicích

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav dějin umění AV ČR – členka projektového týmu NAKI II
 • od 2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – odborná asistentka
 • 2011–2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – externí vyučující
 • od 2010 Ústav pro studium totalitních režimů – historička, vedoucí Oddělení výzkumu 1938–1945 (od února 2016 do října 2018 na mateřské dovolené)

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2014 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München (Spolková republika Německo) – výzkumný pobyt
 • 2014 Österreichisches Staatsarchiv Wien (Rakouská republika) – výzkumný pobyt
 • 2012 Österreichisches Staatsarchiv Wien (Rakouská republika) – měsíční výzkumný pobyt
 • 2012 Karl-Franzens Universität Graz, Philosophische Fakultät, Institut für Geschischte (Rakouská republika) – měsíční výzkumná stáž
 • 2011 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde v Berlíně (Spolková republika Německo) – výzkumný pobyt
 • 2011 Österreichisches Staatsarchiv Wien (Rakouská republika) – výzkumný pobyt
 • 2009 Auswärtiges Amt, Politisches Archiv v Berlíně (Spolková republika Německo) – výzkumný pobyt v rámci univerzitního grantového projektu
 • 2007 Universität Salzburg, Rechstwissenschaftliche Fakultät (Rakouská republika) – měsíční studijní stáž
 • 2006–2007 Fridrich-Schiller Universität Jena, Philosophische Fakultät, Historisches Institut (Spolková republika Německo) – půlroční studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • od 2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – odborná asistentka
 • 2011–2015 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – externí vyučující

Grantové projekty

 • 2016–2019 Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu – NAKI – spoluřešitelka (zadavatel PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D., ÚDU AV ČR),
 • 2009 Výzkum hospodářských a sociálních struktur se zaměřením na československé pozemkové reformy a následnou kolektivizaci – interní grant ÚHV FF Univerzity Pardubice v rámci specifického výzkumu – spoluřešitelka
 • 2009 Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19. až 20. století – interní grant ÚHV FF Univerzity Pardubice v rámci specifického výzkumu – spoluřešitelka

Bibliografie

Monografie

 • JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita: Šlechta v proměnách: osudy aristokracie v Československu v letech 1918–1948. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 497 s.
 • BURGET, Eduard. Recenze. JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita: Šlechta v proměnách: osudy aristokracie v Československu v letech 1918–1948. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017. Dějiny a současnost, 2018, č. 8, s. 49.

Kolektivní monografie

 • JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita: Šlechta v Československu, s. 13–35; Alfons Clary-Aldringen a jeho šlechtická sídla, s. 59–67; Eugen Alfons Czernin a jeho šlechtická sídla, s. 85–91; Johann Aehrenthal a jeho šlechtická sídla, s. 111–119; Ulrich Ferdinand Kinsky a jeho šlechtická sídla, s. 135–145; Adolf a Karel Waldsteinové a jejich šlechtická sídla, s. 163–171. In: UHLÍKOVÁ, Kristina (ed.) –CÍSAŘOVÁ, Jitka – JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita – UHLÍK, Jan: Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Artefactum, Praha 2017, 230 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • JELÍNKOVÁ HOMOLOVÁ, Dita: Sudetoněmecká šlechta v Československu v letech 1918 – 1945: postoje, motivy a strategie. In: UHLÍKOVÁ, Kristina (ed.): Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945. Artefactum, Praha 2018 (v tisku), 15 s.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: You Want to Rob Me…Property Persecution of Adolf Schwarzenberg during and after the War. Behind the Iron Curtain. Review of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2014, nr. 1, Volume 3, s. 157–165.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Politika, každodennost a paměť. Reflexe „světem otřásajících událostí“ v egodokumentech rodu Kálnoky. Moderní dějiny, Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2014, roč. 22, č. 1, s. 257–299.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Osudy aristokracie v Protektorátu. Perzekuce české šlechty se zřetelem k chlumecké větvi rodu Kinských. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 13–25.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Osobní život a rodinné vztahy Leopolda Thun-Hohensteina v letech 1910–1930: Hledání vlastní životní cesty jako součást procesu individualizace. Východočeský sborník historický, Pardubice 2014, č. 24, s. 142–167.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Chcete mě okrást. Majetková perzekuce Adolfa Schwarzenberga v dobách válečných i poválečných. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 96–107.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Zdeněk Sternberg. Šlechtic v hledáčku StB. In: SVOBODA, Libor: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, s. 253–273.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice. In: Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011, s. 71–91.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Transformace životní reality Alfonse Clary-Aldringena v postimperiálním světě. In: HAZDRA, Zdeněk – HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan: Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011, s. 107–131.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: Příběh rodiny Hugo Salm-Reifferscheidta. Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy. Securitas Imperii, 2011, č. 18/, s. 42–68.
 • JELÍNKOVÁ, Dita: „Když ta širá různorodá vlast přestala existovat“ aneb Osudy rodiny Clary-Aldringen po rozpadu Rakouska-Uherska a její hledání nové cesty v postimperiálním světě, Theatrum Historiae, 2010, č. 6, s. 125–162.

Anotace, recenze

 • JELÍNKOVÁ, Dita. Recenze. CONZE, Eckart  METELING, Wencke  SCHUSTER, Jörg  STROBEL, Jochen (Hg): Aristokratismus und Moderne. Adel als politisches und kulturelles konzept, 1890–1945 (Adelswelten, Bd. 1), Köln, Böhlau 2013. Theatrum Historiae, 2014, č. 14, s. 225–228.
 • JELÍNKOVÁ, Dita. Recenze. GLASSHEIM, Eagle. Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století. Garamond, Praha 2012. Securitas Imperii 22, č. 01/2013, s. 15–18.
 • JELÍNKOVÁ, Dita. Recenze. VYDRA, Zbyněk: Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011. Theatrum Historiae, 2013, č. 12, s. 223 – 226.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • „Im Zeichen der drei Deklarationen… Der Adel in den Jahren der Bedrohung des tschechoslowakischen Staates durch den Nationalsozialismus“. Německá verze výstavy (Instalace: Univerzitní knihovna ve Vídni 18. 10. 2016 – 15. 9. 2017; České centrum v Mnichově 18. 09. – 7. 11. 2018)
 • od 2014 Putovní výstava Heimat bleibt. Vertriebene Familien kehren zurück. Schicksale aus Sachsen, Böhmen und Schlesien.
 • DANNENBERG, Lars-Arne – DONATH, Matthias – HOMOLOVÁ JELÍNKOVÁ, Dita: Heimat bleibt. Vertriebene Familien kehren zurück. Schicksale aus Sachsen, Böhmen und Schlesien (Adel in Sachsen, Bd.9). Begleitbuch zur Ausstellung. Edition Sächsische Zeitung, Meißen 2016, 116 s.
 • od 2014 „Ve znamení tří deklarací…“ Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu – společně se Zdeňkem Hazdrou (Instalace: Praha 6. 10. 2014; Zámek Loučeň 15. 11. 2014; Pardubice 6. 2. 2015; Žďár nad Sázavou 26. 3. 2015; Zámek Častolovice 1. 6. 2015; Lomnice u Tišnova 5. 9. 2015; Český Krumlov 6. 11. 2015)
 • JELÍNKOVÁ, Dita – HAZDRA, Zdeněk: „Ve znamení tří deklarací…“ Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu. Doprovodný katalog k výstavě. ÚSTR, Praha 2014, 200 s.

Aktivní účast na konferencích

 • Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad vlády České republiky a Universität Wien, Praha 11. – 12. října 2018: mezinárodní konference Proměny elit v první polovině 20. století – příspěvek Aristokracie v první Československé republice: pozice, strategie, identita.
 • Ústav dějin umění AV ČR, Praha 16. dubna 2018: mezinárodní konference Konfiskované osudy – hledání provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945 – příspěvek Sudetoněmecká šlechta v Československu v letech 1918 – 1945: postoje, motivy a strategie.
 • University of Jyväskylä (Finsko), 10. – 12. června 2015: mezinárodní konference Nobility Reconsidered. New Perspectives on the European Aristocracy – příspěvek The Noble Reflection of the Social Revolution in Czechoslovakia in 1918–1938.
 • FF UK v Praze, 5. 12. 2012: symposium Středoevropský prostor a totalitní režimy v paměti šlechty – příspěvek Reflexe událostí roku 1938 v deníku Marie Theresie Kálnoky. Politika, každodennost, paměť.
 • Ústav pro studium totalitních režimů v Praze, 6. 10. 2011: mezinárodní symposium Válečný rok 1941 v domácím a zahraničním odboji – příspěvek Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice.
 • Pardubice, 27. 10. 2009: mezinárodní seminář Faire d´histoire du château – příspěvek The nobility in Czechoslovakia in the interwar period. The changes in the noble sociability and transformation of the mansion as cultural and social entity after WWII.