Mezinárodní vědecká konference „Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století“

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Dvacáté století postavilo středoevropskou šlechtu před několik výzev. Byly spojeny s hledáním identity ve světě, který se stále rychleji mění – to přinášelo kompromisy mezi přijímáním hodnot nové, občanskými složkami utvářené společnosti na jedné straně a na straně druhé snahou uchovat hodnoty staré, typické pro šlechtický svět a mentalitu. Konference přispěla k poznání problematiky dosud komplexně nezpracované ve středoevropském rámci. Přinesla poznatky o vztazích, postojích a chování šlechty vůči oběma totalitám: a to o jejím odboji či odporu proti nacismu nebo komunismu a její následné perzekuci, i o kolaboraci a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem.

Fotogalerie


Program konference

19. října 2010

 • 09:30–10:00    Oficiální zahájení konference
   
 • 10:00–10:15    Höbelt, Lothar (Universität Wien): Rakouská šlechta mezi stavovským státem a Třetí říší
 • 10:15–10:30    Knapíková, Jana (Ostravská univerzita v Ostravě): Rodina Boos-Waldeck z Vizovic – konfrontace německé šlechtické tradice s nově vzniklým československým státem
 • 10:30–10:45    Bezecný, Zdeněk (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Schwarzenbergové ve dvacátém století
 • 10:45–11:00    Quaderer, Rupert (Liechtenstein-Institut Bendern): Rod Lichtenštejnů a jeho vztahy s Československem po první světové válce
 • 11:00–11:15    Sterneck, Tomáš (Historický ústav AV ČR, pracoviště České Budějovice): Rod Daublebských v časech nacistické okupace
 • 11:15–11:30    Górzyński, Sławomir (Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wydawnictwo DiG): Šlechtici či zemané. Urozená elita 20. století
 • 11:30–11:45    Županič, Jan (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta): Colloredo-Mansfeldové ve 40. letech 20. století – od perzekuce k perzekuci
   
 • 11:45–12:15    Diskuse
 • 12:15–13:30    Oběd
   
 • 13:30–13:45    Wakounig, Marija (Universität Wien): Starorakouská šlechta v meziválečném období
 • 13:45–14:00    Wiesflecker, Peter (Steiermärkisches Landesarchiv, Universität Graz): Konec šlechtického světa. Poznámky ke šlechtě Vnitřních Rakous mezi lety 1918 a 1945
 • 14:00–14:15    Holec, Roman (Historický ústav SAV, Filozofická fakulta UK): Bulharský excár Ferdinand Coburg v konfrontácii s dvoma totalitami (1933–48)
 • 14:15–14:30    Hazdra, Zdeněk (Ústav pro studium totalitních režimů): František princ Schwarzenberg. „Masarykovský“ aristokrat v souboji s totalitními režimy 20. století
   
 • 14:30–15:00    Přestávka na kávu
   
 • 15:00–15:15    Pejčoch, Ivo (Historický ústav Armády České republiky): Jindřich Thun-Hohenstein
 • 15:15–15:30    Vajskebr, Jan (Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a Památník Terezín): Šlechta v řadách německého bezpečnostního aparátu na území protektorátu Čechy a Morava
 • 15:30–15:45    Horčička, Václav (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta): Konfiskace majetku knížat z Lichteštejna v ČSR po druhé světové válce
 • 15:45–16:00    Zářický, Aleš – Brňovják, Jiří (Ostravská univerzita v Ostravě): Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století
   
 • 16:00–16:30    Diskuse
 • Od 18:30        Slavnostní večer v Pantheonu Národního muzea

20. října 2010

 • 09:00–09:15    Maršálek, Zdenko (ÚSD AV ČR): S modrou krví v republikánské armádě
 • 09:15–09:30    Wojewódzki, Ireneusz (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra): Zemané v řadách polského vojska v průběhu druhé světové války
 • 09:30–09:45    Pál, Judit (Babes-Bolyai Universität, Cluj-Napoca): Rozpad sedmihradské šlechty v zrcadle vzpomínek
 • 09:45–10:00    Kraus, Hans-Christof (Universität Passau): Krize šlechty a převrat 1918/1919 – konec německého císařství ve šlechtických románech Fedora von Zolbeltitz
 • 10:00–10:15    Orosová, Martina (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky): Zánik šľachtického sveta na Slovensku (1918–1948)
 • 10:15–10:30    El-Kalak-Haugwitz, Johanna – Míšková, Alena: Heinrich hrabě Haugwitz
 • 10:30–10:45    Nozar, Lukáš: Příběh hraběte Františka Schönborna
   
 • 10:45–11:30    Diskuse
 • 11:30–12:15    Přestávka na občerstvení
   
 • 12:15–12:30    Láníková, Lucie (Univerzita Palackého v Olomouci): Rytíři Bauerové a Chlumecký-Bauer proti myšlenkám nacionálního socialismu
 • 12:30–12:45    Hořejš, Miloš (Národní technické muzeum v Praze): Šlechta a nacistická pozemková politika v českých zemích
 • 12:45–13:00    Švaříčková-Slabáková, Radmila (Univerzita Palackého v Olomouci): Odchod šlechty do exilu a jeho prožívání v očích mužů a žen
 • 13:00–13:15    Kubů, Naďa (Národní památkový ústav): Památková péče po roce 1945
 • 13:15–13:30    Hlubuček, Pavel (Ministerstvo kultury ČR): Prezentace šlechty na zpřístupněných státních hradech a zámcích východních Čech v době totality
 • 13:30–13:45    Dufek, Pavel (Národní archiv): Restituce šlechtických statků po druhé světové válce
 • 13:45–14:00    Pokorný, Jindřich: Hraběnka Jacqueline Pillet-Will a její pomoc našemu disentu za normalizace
   
 • 14:00–14:30    Diskuse
 • 14:30             Zakončení konference

Podrobnosti o konferenci

Šlechta sehrávala po staletí významnou roli v dějinách evropských národů. Přestože v posledních dvou stoletích vliv postupně ztrácela, ustupovala ze svých mocenských pozic sílícím a na její místo nastupujícím občanským vrstvám, zůstává dodnes společensko-historickým fenoménem. Jako svébytný sociálně-politický útvar zanikla, její představitelé, nositelé starobylých jmen, však upomínají na věky utvářené státní tradice jednotlivých národních pospolitostí, k nimž jejich předkové neodmyslitelně náleželi a s nimiž sdíleli své osudy. Šlechtictví je živým synonymem slov tradice, víra, dějinnost a kontinuita. 20. století ale nepřineslo středoevropské šlechtě pouze konec (de facto i de iure) její existence. Současně ji postavilo před několik výzev. Byly spojeny s hledáním identity ve stále rychleji se měnícím světě a s tím souvisejícím kompromisem mezi přijímáním hodnot nové, občanskými složkami utvářené společnosti na jedné straně a na straně druhé snahou uchovat hodnoty staré, typické pro šlechtický svět a mentalitu. V průběhu „krátkého“, avšak událostmi doslova přesyceného 20. století se prostorem střední Evropy přehnaly dva totalitní režimy. Do přímé konfrontace s nacismem a komunismem se dostali i členové šlechtických rodů. Zamýšlená konference by tudíž měla přispět k poznání dosud komplexně nezpracované problematiky ve středoevropském rámci, přinést poznatky o vztazích, postojích a chování šlechty vůči oběma totalitám, o jejím odboji či odporu proti nacismu nebo komunismu a její následné perzekuci. Stranou pozornosti ale nezůstane ani druhá strana mince, tedy kolaborace a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem. Na toto téma sice existuje řada studií, ovšem mnohé práce dosud vznikaly izolovaně a bez potřebného kontextu. Mezinárodní mezioborová konference má konfrontovat dosavadní výsledky bádání a nastínit perspektivy dalšího výzkumu. V rámci konference na dané téma promluví odborníci z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska. Vytvoří se tak tolik potřebné diskusní prostředí vedoucí ke komparaci úlohy a osudů šlechty v jednotlivých státech a národních společenstvích ve střední Evropě v časech nacismu a komunismu. Přednesené příspěvky posléze vyjdou ve sborníku. S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu lenka.moravcova@ustrcr.cz.