Knihovní řád

Poslání knihovny

Posláním knihovny je budování informačního zázemí nutného pro kvalitní badatelskou činnost a sice budováním úzce profilovaného fondu se zaměřením na totalitní režimy a to především na období komunismu a nacismu na území Československa a protektorátu Čech a Moravy v evropském kontextu. Druhotně je záběr rozšířen i o celosvětové měřítko. Sekundárním posláním knihovny je získávání dobových unikátních tematicky relevantních monografií a periodik, které byly vydány v době trvání obou režimů nebo před jejich vznikem a které přispívají k poznání a interpretaci sledovaného období. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb. Knihovnické a informační služby jsou specifikovány v § 4 zmíněného zákona.

Složení fondu

Knižní fond je složen převážně darovanými a delimitovanými tituly. Významnými příspěvky do fondu jsou i dary od spřátelených ústavů a institucí, které jsou tématicky podobně orientované jako knihovna ÚSTR.

Knihovnické a informační služby

Vyhledávání informací o fondu je přístupné pouze pomocí elektronického katalogu. Katalog není budován ve fyzické podobě. Knihovna je primárně určena uživatelům z řad zaměstnanců. Po domluvě je však otevřena i uživatelům mimo ústav, přednostně však badatelům v ABS, studentům vysokých škol a akademickým pracovníkům.

Výpůjční řád knihovny

Obecná ustanovení

 • Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu je bezplatné.
 • Interním uživatelům se veškeré dokumenty půjčují prezenčně i absenčně.
 • Externím uživatelům se půjčují dokumenty pouze prezenčně. Výjimky, tj. výpůjčky knih a časopisů mimo ústav, jsou možné jen se souhlasem ředitele Odboru edičního.

Prezenční výpůjčky

 • Badatelé mohou bez omezení využívat literaturu a ostatní materiály vystavené ve studovně.
 • Publikace zapůjčené do studovny se pro studium na místě nerezervují.
 • Encyklopedie, slovníky a jednotlivá čísla jakožto i svázané ročníky novin se mimo studovnu nepůjčují.

Absenční výpůjčky

Knihy
 • Knihy se půjčují na dobu 1 měsíce pro zaměstnance ÚSTR. Externí uživatelé si mohou knihy vypůjčit pouze prezenčně.
 • Výpůjční lhůtu je možné prodloužit 2x o jeden měsíc, celková doba výpůjčky, tak nemá přesáhnout 3 měsíce. O prodloužení lze požádat telefonicky nebo emailem. Po uplynutí této doby lze knihy znovu půjčit pouze po jejich vrácení.
 • Interní uživatelé mohou mít současně půjčeno max. 5 svazků.
 • Externí uživatelé předloží průkaz totožnosti k ověření osobních údajů.
 • Vypůjčenou publikaci si badatel může rezervavat. Připravená publikace bude rezervována nejdéle 14 dní.
Periodika
 • Vypůjčit lze pouze vázané ročníky na dobu 14 dnů. Výjimku tvoří svázané ročníky novin, které jsou dostupné pouze prezenčně.

Ostatní služby knihovny

V knihovně je dovoleno používat vlastní techniku, tj. digitální fotoaparáty, příruční scanery a notebooky. Podle požadavků interních uživatelů zajišťuje knihovna meziknihovní/mezinárodní výpůjční službu.

Sankce za nedodržování výpůjčního řádu

Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení. Způsob náhrady určuje knihovna. Obecně platí:

 • Pokud lze knihu obstarat v běžné distribuci, čtenář knihu sám koupí a dodá. Pokud by odmítnul, knihu obstará knihovna a uživateli budou k ceně knihy připočteny náklady spojené se získáním knihy.
 • Pokud nelze knihu již v běžné síti obstarat, ale vlastní ji některá z knihoven na území ČR, budou uživateli započítány všechny náklady, tj. poplatky dle tarifů jednotlivých knihoven, ze kterých bude dokument získán včetně režijních nákladů.

Závěrečná ustanovení

Výjimky z výpůjčního řádu povoluje ředitel Odboru edičního nebo vedoucí knihovny. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny. Tento Knihovní řád vstupuje v platnost dnem 29. 10. 2008.