Roční statistické zprávy o stavech, složení a kvalitě příslušníků I. správy FMV/SNB

Jednou z nejvíce tajnosnubných součástí Státní bezpečnosti byla hlavní správa rozvědky FMV (I. správa SNB), jejíž organizační struktura je v hrubých rysech již na webu prezentována (Organizační řády centrálních útvarů Státní bezpečnosti při FMV). V rámci plnění zákonných povinností a jako prezentaci archiválií převzatých Archivem bezpečnostních složek zveřejňujeme šestnáct periodických ročních zpráv o stavu, složení a kvalitě personálního složení hlavní správy rozvědky v podstatě za celé tzv. normalizační období, od roku 1971 až do roku 1988. Jak vyplývá z jejich názvu, jde o podrobné zprávy, rozebírající vývoj početních stavů I. správy, aktuální rozmístění jejích příslušníků v centrále, oblastních odborech i legalizovaných u různých institucí v ČSSR i v zahraničí (v rámci tzv. rezidentur), skutečné stavy a naplněnost funkcí v centrále, rozbory tzv. politické angažovanosti příslušníků, včetně délky členství v komunistické straně, sociálního původu, původního povolání a věkového či národnostního složení. Neméně důležitými parametry byly délka služby v ministerstvu vnitra i samotné I. správy, hodnostní složení, všeobecné politické, bezpečnostní, jazykové vzdělání a to jak u řadových příslušníků, tak i náčelnického sestavu, v centrále i u tzv. I. (zahraničí) či II. (civilní instituce) zálohy.