Bureš – hodnocení vzdělávacího dokumentu „Cesta k listopadu 1989“

Předkládaný výukový materiál především velmi vhodně zaplňuje mezeru, která dosud trvá ve výuce společenskovědních předmětů na středních školách, pokud jde o vybavenost vyučujících materiály k výuce nejnovějších českých politických dějin, a to právě zejm. ve vztahu k období normalizace a pádu komunistického režimu na konci roku 1989. Materiál je didakticky zpracován na velmi dobré úrovni, zejm. se pokouší podat danou látku studentům pro ně přijatelnou formou, která kombinuje obrazové a zvukové dokumenty s patřičným odborným výkladem a vhodně položenými otázkami. Obsahově postihuje předkládaný materiál všechny hlavní aspekty společenského a politického života čs. společnosti 70. a 80. let, tedy zejm. seznamuje studenty s dobovou rétorikou držitelů moci a jimi kontrolované žurnalistiky, což vytváří poměrně plastický obraz, umožňující studentům uvědomit si v kontrastu s dnešní žurnalistikou i politickou rétorikou hlavní rozdíly mezi demokratickým a nedemokratickým režimem. Materiálu, který byl recenzentovi předložen ve stávající podobě, lze vytknout pouze poměrně velké množství stylistických a gramatických chyb, které však lze pečlivou korekturou snadno odstranit. v Praze, dne 25.2. 2010

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.