1. náměstek JUDr. Kamil Nedvědický (*1977)

© Karel Cudlín

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

KONTAKT

Tel.: +420 221 008 555
kamil.nedvedicky@ustrcr.cz


PROFESNÍ CURRICULUM

 • od 1. května 2022 první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2015–2022 Ministerstvo spravedlnosti ČR – stálý zástupce ředitele Odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace, vedoucí oddělení pro koordinaci, analýzy a trestní politiku, vedoucí oddělení administrace podřízených organizací Odboru správy a kontroly podřízených organizací, vedoucí samostatného oddělení administrace podřízených organizací, oddělení soudních znalců a tlumočníků Odboru insolvenčního a soudních znalců
 • 2015–2016 poradce 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, poradenství v oblasti migrace a azylu
 • 2001–2015 Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky, postupně oddělení Sekretariát rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení, oddělení azylové legislativy, dohledu v azylovém řízení a kasací, oddělení zástupčí činnosti a kasací (zastupování vedoucí oddělení), vedoucí oddělení legislativní podpory

Další funkce a zkušenosti:

 • člen The European Society for History of Law
 • člen České kriminologické společnosti
 • člen Společnosti pro církevní právo
 • členství v Radě programu ÉTA a Radě programu BETA 2 Technologické agentury ČR – zkušenost se schvalováním výzkumných projektů v oblasti společenskovědního výzkumu, znalost postupů a pravidel výzkumu, vývoje a inovací
 • statutární zástupce MSp v rámci projektů tzv. Norských fondů, a Programu Česko-saské spolupráce – zkušenost s realizací projektů, členství v Radě institucionální podpory MV ČR, hodnocení projektů bezpečnostního výzkumu
 • členství či vedení meziresortních skupin – Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví apod.
 • Platné osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň D „důvěrné“
 • Zkouška v oborech státní služby: 22 – legislativa a právní činnost a 10 – výzkum, vývoj a inovace

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • řešení problematiky právních dějin
 • v rámci studia VŠ 1, 5 roku blok právní historie včetně Státní souborné zkoušky z předmětu České a československé právní dějiny, Římského práva, zkoušek z předmětů Dějiny státu a práva, Dějiny státu a práva evropských zemí a USA, předmětů z právních dějin Ruska a SSSR a východní Evropy, Afriky, Asie a Ameriky, církevních dějin
 • diplomová i rigorózní práce na témata z ústavněprávní historie (obě obhájeny na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
 • řešení široké problematiky azylu a migrace, trestní politiky, vězeňství, probace a mediace
 • legislativa, správní řízení, přestupkové řízení, odvolací řízení, licenční řízení, věda a výzkum, koordinace agendového informačního systému Katalog služeb, koordinace digitalizace

VZDĚLÁNÍ

 • od 2020 doktorandské studium na Policejní akademii – bezpečnostně právní studia
 • 2007 Rigorózní zkouška na PF UK v Praze – titul JUDr.
 • 1995–2001 Právnická fakulta UK v Praze – titul Mgr.
 • 1991–1995 Gymnázium Třebíč

PŘEDNÁŠKY

Oblast právních dějin
 • Právní pohled na odboj a odpor proti komunistickému režimu, Mezinárodní vědecká konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě“, ve dnech 15. 4. – 16. 4. 2009. Pořadatelé: Úřad vlády ČR v rámci předsednictví ČR v Radě EU, Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, dne 16. 4. 2009.
 • Komunistické právo proti třetímu odboji, Mezinárodní konference „Třetí odboj“, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů a Metropolitní univerzita Praha, MUP, dne 27. 5. 2010.
 • Vstup SSSR do války proti Německu jako rozhodující předpoklad vítězství státoprávní koncepce Edvarda Beneše, Mezinárodní symposium „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“, pořadatel: Ústav pro studium totalitních režimů, dne 6. 10. 2011.
 • Právní a mimoprávní postih účastníků protikomunistického odboje v ČSR, Mezinárodní vědecká konference „Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe“, Bratislava 14. – 16. 11. 2011, pořadatelé: Ústav Pamäti národa, Evropská síť Paměť a solidarita, dne 15. 11. 2011.
 • Role práva v procesu likvidace selského stavu, Mezinárodní vědecká konference „Kolektivizace v Československu“, Jindřichův Hradec 25. – 26. 4. 2012, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum Jindřichohradecka, dne 26. 4. 2012.
 • Mezinárodněprávní souvislosti atentátu na R. Heydricha, Mezinárodní symposium „Válečný rok 1942 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava“, pořadatel: Ústav pro studium totalitních režimů, dne 4. 10. 2012.
 • Třídní justice a „dělnická třída“, Mezinárodní konference „Rok 1953 v Československu“, České Budějovice 17. 4. – 18. 4. 2013, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, dne 17. 4. 2013.
 • Milníky na cestě k sovětizaci Československa a jejich právní dimenze (společná přednáška s Janem Cholínským), Konference „Osudné desetiletí 1938-1948 a cesta k sovětizaci Československa“, pořadatel: Západočeská univerzita Plzeň, Filozofická fakulta, pod záštitou Katedry historických věd, Plzeň, dne 5. 10. 2013.
 • Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva, Mezinárodní konference „Československo v letech 1954-1962“, České Budějovice 21. 5. – 22. 5. 2014, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 22. 5. 2014.
 • Právní legitimita protikomunistického odboje, světový kongres Společnosti pro vědy a umění, pořádaný ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Plzeň, ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2014, dne 1. 7. 2014.
 • Transformační legislativa po roce 1989 a problematika kontinuity práva, Mezinárodní vědecká konference „1989 – Rok zmeny“, Bratislava 4. 11. – 5. 11. 2014, pořadatel: Ústav pamäti národa, dne 5. 11. 2014.
 • Případ „Pavel Tigrid a spol.“. Stalinský proces v éře vrcholné destalinizace, Mezinárodní vědecká konference „Československo v letech 1963-1967“, České Budějovice 20. 5. – 21. 5. 2015, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 20. 5. 2015.
 • Rehabilitace 1968, Mezinárodní vědecká konference „Československo v letech 1968-1971“, České Budějovice 25. 5. – 26. 5. 2016, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 25. 5. 2016.
 • Nástroje politicky motivované trestní represe v druhé polovině 80. let, Mezinárodní vědecká konference „Československo v letech 1986-1989“, České Budějovice 29. 5. – 30. 5. 2019, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 29. 5. 2019.
 • Limity polistopadové spravedlnosti, Mezinárodní vědecká konference „Annus Mirabilis 1989 a Slovensko. Od totality k demokracii“, Bratislava 12. 11. – 13. 11. 2019, pořadatelé: Ústav pamäti národa, Klub 89, Evropská síť Paměť a solidarita, Slovenský národní archiv a Slovenské národní muzeum, pod záštitou prezidentky SR, dne 13. 11. 2019.
 • Ústavní soud ČSFR jako činitel diskontinuity práva, Mezinárodní vědecká konference „Československo v letech 1989-1992“, České Budějovice 15. 9. – 16. 9. 2021, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 16. 9. 2021.
 • Nekomunistické strany v komunistickém Československu pohledem práva, Mezinárodní vědecká konference „Nekomunistické strany v komunistickém Československu 1948-1989“, České Budějovice 25. 5. – 26. 5. 2022, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 25. 5. 2022.
 • Působení v pozici předsedajícího panelu a moderátora diskuze, Mezinárodní vědecká konference „Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe“, dne 15. 11. 2011.
 • Soudní rehabilitace jako cesta k nápravě? panelista odborné debaty vysílané online, Muzeum paměti XX. století, Praha, 15. 6. 2020.
Oblast azylu, migrace, národnostních menšin
 • Appeals in asylum procedure in the Czech Republic, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), pracovní skupina „Azyl a nelegální migrace“, dne a 11. 4. 2006.
 • Uprchlíci v ČR. Fikce versus realita, Konference „Nové výzvy mezinárodního práva: Nepraví uprchlíci (Dnes migranti – zítra uprchlíci?). Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Panel „Postoj české a evropské společnosti vůči (novým) migrantům a uprchlíkům. Analýza diskurzu, trendů a perspektiv budoucího vývoje“, Praha, ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2013, pořadatelé: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výzkumné centrum pro lidská práva PF UK, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dne 30. 11. 2013.
 • Právní postavení národnostních menšin v České republice, Mezinárodní vědecká konference „Vznik štátu a ochrana menšín“, Trnava, pořadatelé: Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta Trnavské univerzity, dne 12. 6. 2014.
 • Bezpečnostní rizika neřízené migrace, Mezinárodní vědecká konference Bezpečnostní hrozby současnosti. Vědecko – výzkumné výzvy a příležitosti, Praha, pořadatel: Policejní akademie České republiky, ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2016, dne 17. 5. 2016.
 • Ústavní kontinuita v oblasti azylu a migrace, Mezinárodní vědecká konference „Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí“, pořadatel: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ve dnech 10. – 11. 5. 2018, dne 11. 5. 2018.
 • Kdo má rozhodovat ve věcech uprchlíků a pobytu cizinců – národní suverén nebo nadnárodní entita? Mezinárodní vědecká konference „Právo v měnícím se světě (30. let: Retrospektiva 1989-2019 – Perspektiva 2020-2050“), Praha 16. – 17. 12. 2019, pořadatel: Univerzita Karlova v Praze, dne 17. 12. 2019.
 • Vývoj lidských práv po roce 1989. Příklad migrace, Mezinárodní vědecká konference „Ľudské práva v zápase za slobodu – garancia demokracie z pohľadu súčasnej generácie“, pořadatelé: Ústav pamӓti národa a Klub 89, pod záštitou prezidentky SR, Bratislava dne 5. 10. 2021.
 • Přístup státních orgánů k migrantům ve světle proticovidových opatření, Mezinárodní vědecká konference „Otázky vnitřní bezpečnosti v době postcovidové“, pořadatelé: Policejní akademie ČR v Praze, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Praha dne 9. 11. 2021.
 • State-Organized Migration As A Tool To Threaten The Security Of Another State, Mezinárodní vědecká konference „Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu“, pořadatel: Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany Brno, Brno dne 17. 3. 2022.
 • Právní úprava azylové a migrační politiky České republiky a její praktická realizace, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dne 1. 12. 2004.
 • Azylové a cizinecké právo v tzv. uprchlické krizi, Vědecký seminář katedry ústavního práva a katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha, PFUK, dne 26. 10. 2015.
Oblast trestního práva, trestní politiky a vězeňství
 • Možnost podpory propuštěných osob při hledání pracovního uplatnění. Role a aktivity resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, Přednáška na konferenci „Postavení osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění“, pořadatelé: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha, dne 12. 12. 2016.
 • Výzvy české trestní politiky, Mezinárodní odborná konference „Otevřené věznice“, Stráž pod Ralskem 6. 3. – 7. 3. 2017, pořadatelé: Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, Akademie Vězeňské služby ČR, dne 6. 3. 2017.
 • Propojení penitenciární a postpenitenciární péče – základ účinné trestní politiky, Mezinárodní odborná konference „Trestní politika – aktuální otázky“, pořadatelé: Česká kriminologická společnost a Vysoká škola finanční a správní, VŠFS, Praha, dne 26. 9. 2017.
 • Koncepční dokumenty v oblasti trestní politiky, Mezinárodní vědecká konference „Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?, pořadatelé: Institut pro veřejnou správu Praha a Vysoká škola podnikání a práva, IVS, Benešov, ve dnech 2. – 3. 11. 2017, dne 2. 11. 2017.
 • Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek – nový nástroj trestní politiky, Mezinárodní vědecká konference „VI. Kriminologické dny“, pořadatelé: Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc, ve dnech 18. – 19. 1. 2018, dne 18. 1. 2018.
 • Zrušení výzkumného ústavu penologického. Normalizace v penologii, Mezinárodní vědecká konference „Československo v letech 1978-1985“, České Budějovice 30. 5. – 31. 5. 2018, pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice, Jihočeský kraj, dne 30. 5. 2018.
 • Aktuální výsledky vědeckých výzkumů z oblasti kyberkriminality a poznatky profesionálů z praxe, Mezinárodní vědecká konference v rámci česko-sasko-polské spolupráce „Internetová kriminalita – IT bezpečnost a ochrana dat“, Praha, pořadatelé: Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, Saské Státní ministerstvo spravedlnosti a Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko ve Wroclavi, dne 18. 10. 2018.
 • Právo stavby jako staronový institut českého práva, přednáška na workshopu: „Právo stavby na pozemku státu a zaměstnávání odsouzených“, pořadatelé: Vězeňská služba ČR a Ministerstvo spravedlnosti, Praha, 18. 9. 2019.
 • Koncepce vězeňství v poločase, Mezinárodní vědecká konference „VIII. Kriminologické dny“, pořadatelé: Česká kriminologická společnost a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, Brno, ve dnech 20. – 22. 1. 2020, dne 21. 1. 2020.
 • Zaměstnávání odsouzených – prostředek ke snížení recidivy, nebo formální naplnění zákona? Vědecká konference „Ukládání trestů a jejich výkon“, pořadatelé: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Unie obhájců České republiky, Praha, dne 4. 6. 2020.
 • Elektronický monitorovací systém a ČR – příležitost dosud nevyužitá, Mezinárodní vědecká konference „Vliv nových technologií na trestní právo“, pořadatel: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, dne 24. 3. 2022.
 • Trestné činy spjaté s migrací – kriminologický pohled, Mezinárodní vědecká konference „IX. Kriminologické dny“, pořadatelé: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě a Česká kriminologická společnost, Ostrava, ve dnech 27. 6. 2022 – 29. 6. 2022, dne 28. 6. 2022.   
 • Působení v pozici hlavního organizátora, moderátora konference a diskuze, Mezinárodní odborná konference „Otevřené věznice“, ve dnech 6. 3. – 7. 3. 2017.
 • Koncepce vězeňství do roku 2025, Přednáška s následnou diskuzí pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, IKSP, Praha, dne 15. 4. 2016.
 • Koncepční záměry MSp ve vztahu k rizikovým faktorům sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti po výkonu trestní sankce nebo ochranného opatření, Kurz celoživotního vzdělávání „Rizika sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti po výkonu trestních sankcí (po výkonu trestu odnětí svobody a ochranných opatření), spojených s institucionálním pobytem“, Praha, pořadatel: Policejní akademie ČR v Praze, dne 30. 1. 2017.
 • Koncepce vězeňství do roku 2025, odborná lektorská přednáška (4 hodiny) v rámci předmětu „Právní akty ve výkonu trestních sankcí“, vzdělávací program I. semestru vzdělávání „LL.M. – Kriminologicko-penologická studia“, Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, dne 22. 4. 2017.
 • Změna vnější diferenciace typů věznic, odborná lektorská přednáška (2 hodiny) v rámci předmětu „Právní akty ve výkonu trestních sankcí“, vzdělávací program I. semestru vzdělávání „LL.M. – Kriminologicko-penologická studia“, Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Hodonín, 27. 5. 2017.
 • Otevřené věznice, odborná lektorská přednáška (2 hodiny) v rámci předmětu „Právní akty ve výkonu trestních sankcí“, vzdělávací program I. semestru vzdělávání „LL.M. – Kriminologicko-penologická studia“, Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Hodonín, 27. 5. 2017.
 • Trestní politika, Trestní zákoník, Alternativní tresty, Elektronický monitorovací systém, Probační dům, odborná lektorská přednáška (8 hodin) v rámci předmětu „Trestní politika“, vzdělávací program II. semestru vzdělávání „LL.M. – Kriminologicko-penologická studia“, Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Akademie VS ČR, Stráž pod Ralskem, 14. 10. 2017.
 • Trestní zákoník, Koncepce vězeňství do roku 2025, Otevřená věznice, odborná lektorská přednáška (8 hodin) v rámci předmětu „Právní akty ve výkonu trestních sankcí“, vzdělávací program I. semestru vzdělávání „LL.M. – Kriminologicko-penologická studia“, Evropský ústav práva a soudního inženýrství, Akademie VS ČR, Stráž pod Ralskem, 25. 11. 2017.
 • Trestní politika, odborná lektorská přednáška (8 hodin), vzdělávací program LL.M. „Trestní právo vykonávací“, Institut forenzních bezpečnostních studií a managementu, Praha, 12. 5. 2018.
 • Trestní politika, odborná lektorská přednáška (4 hodiny), předmět „Kriminologie“, role expert z praxe, Vysoká škola AMBIS, Praha, 1. 11. 2018.
 • Trestní politika a vězeňství, dvě odborné lektorské přednášky – pro studenty gymnázia a pro veřejnost v rámci projektu „Vzdělávat se lze v každém věku“, Gymnázium Žďár nad Sázavou, 25. 9. 2019.
 • Příprava na bezpečné propuštění z VTOS – role jednotlivých subjektů, nově vyvíjené programy a projekty, odborná lektorská přednáška pro soudce a státní zástupce v rámci vzdělávacího semináře „Vykonávací řízení – podmíněné propuštění z VTOS“, Justiční akademie, Praha, 13. 2. 2020.
 • Aktuální otázky trestní politiky, odborná lektorská přednáška (6 hodin), vzdělávací program LL.M. „Trestní právo vykonávací“, Institut forenzních bezpečnostních studií a managementu, Praha, 7. 3. 2020.
 • Příprava na bezpečné propuštění z VTOS – role jednotlivých subjektů, nově vyvíjené programy a projekty, odborná lektorská přednáška pro soudce a státní zástupce v rámci vzdělávacího semináře „Vykonávací řízení – podmíněné propuštění z VTOS“, Justiční akademie, Krajský soud Ostrava, pobočka Olomouc, 16. 9. 2020.
 • Trestní politika a vězeňství, dvě odborné lektorské přednášky, Střední průmyslová škola strojní a Technické lyceum Žďár nad Sázavou, 17. 9. 2020.
 • Aktuální otázky trestní politiky, odborná lektorská přednáška (6 hodin), vzdělávací program LL.M. „Trestní právo vykonávací“, Institut forenzních bezpečnostních studií a managementu, Praha, 3. 10. 2020.
 • Aktuální otázky trestní politiky, odborná lektorská přednáška (4 hodiny online), vzdělávací program LL.M. „Trestní právo vykonávací“, Institut forenzních bezpečnostních studií a managementu, Praha, 6. 3. 2021.
 • Aktuální otázky trestní politiky, odborná lektorská přednáška (6 hodin), vzdělávací program LL.M. „Trestní právo vykonávací“, Institut forenzních bezpečnostních studií a managementu, Praha, 5. 3. 2022.
 • Opakované přednášení právníkům Ministerstva vnitra Turecka (v anglickém jazyce), o azylovém právu ČR (např. dne 2. 7. 2008).
 • Školení zahraničních delegací o českém azylovém a migračním právu, správním soudnictví či společné politice EU v oblasti azylu a migrace, opakovaně právníci Ministerstva vnitra Bosny a Hercegoviny (23. 8. 2005 a v září 2005- „Odvolací řízení“), opakovaně právníci Ministerstva vnitra Ukrajiny (např. dne 6. 12. 2005)                                            c) Kosova (10. 11. 2008- „Správní řízení dle zákona o azylu“)           d) Moldavska  e) Chorvatska (27. 5. 2009- „Odvolací řízení v rámci mezinárodní ochrany“),                                                                                                        f) Ázerbájdžánu (19. 10. 2009).
 • Školitel programu EU, provozovaného Evropským azylovým podpůrným úřadem (EASO), „Evropské azylové curriculum“, modulu „Mezinárodní uprchlické právo a lidská práva“. Online kurz ve dnech 17. 9. 2012 – 16. 10. 2012. Přednášení dne 16. 10. 2012. Další online kurz ve dnech 29. 10. 2012 – 26. 11. 2012. Přednášení ve dnech 27. 11. a 28. 11. 2012.
 • Přednášení zaměstnancům Správy uprchlických zařízení MV ČR, téma: „Mezinárodní ochrana – úprava mezinárodní, evropská a správní řízení dle zákona o azylu“, dne 31. 10. 2012.
 • Přednášení na půdě Republikového výboru pro prevenci kriminality, téma: „Koncepce vězeňství ČR do roku 2025“, Příbram, dne 25. 2. 2016.
 • Koncepce vězeňství do roku 2025, Přednáška na semináři o.s. Za Branou, Praha, dne 5. 5. 2016.
 • Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 na rok 2016, přednáška na výjezdním zasedání ministra spravedlnosti ČR a členů Výboru pro bezpečnost a Podvýboru pro vězeňství PS PČR, Ústí nad Labem, dne 16. 5. 2016.
 • Vězeňství, Přednáška na semináři ke dni lidských práv, pořadatel: Úřad vlády ČR, Praha, dne 9. 12. 2016.
 • Zaměstnávání vězňů, společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, přednáška na workshopu „Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce“, pořadatelé: Svaz průmyslu a dopravy a Czechinvest, Rapotice, 12. 5. 2017.
 • Zaměstnávání osob po výkonu trestu, společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, přednáška na workshopu „Zaměstnávání po výkonu trestu“, pořadatelé: Svaz průmyslu a dopravy a Vězeňská služba ČR, Rýnovice, 3. 5. 2018.
 • Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu, přednáška na workshopu „Potenciál pracovní síly – zaměstnávání odsouzených osob a osob po výkonu trestu odnětí svobody“, pořadatelé: Svaz průmyslu a dopravy a Vězeňská služba ČR, Všehrdy, 13. 6. 2018.
 • Přednášení na půdě Republikového výboru pro prevenci kriminality, téma: „Splněné úkoly Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 na rok 2017 a úkoly na rok 2018“, Jiřice, 23. 5. 2018.
 • Přednášení místopředsedům krajských soudů pro insolvenční úsek, téma: „Pilotní projekt dluhového poradenství ve věznici Znojmo“, Praha, 11. 9. 2019.
 • Prezentace projektu PDP 1 – Systém společného vzdělávání a Výzvy pro NNO – část Mentoring, „Společné výjezdní zasedání VS ČR, PMS a sociálních kurátorů, Pracov, 17. 9. 2019.
 • Vystoupení na Facebooku Ministerstva spravedlnosti ČR, téma: Právo stavby, dne 23. 9. 2019.
 • Prezentace inovativních projektů Ministerstva spravedlnosti, „Meziresortní pracovní skupina pro inovace ve veřejné správě“, Praha, dne 4. 4. 2022.
 • Přednášení zaměstnancům Ministerstva vnitra ČR, témata: azylové právo, soudní přezkum správních rozhodnutí, školení o novelách zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, soudního řádu správního, správního řádu atd.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost v oblasti právních dějin
 • Komunistické právo proti třetímu odboji, In Veber, Václav, Bureš, Jan, a kolektiv: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století, kolektivní vědecká monografie, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Ústav pro studium totalitních režimů, Metropolitní univerzita Praha, Plzeň, 2010, str. 259-273.
 • Role práva v procesu likvidace selského stavu, In Rokoský, Jaroslav, Svoboda, Libor (eds.): Kolektivizace v Československu, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Muzeum Jindřichohradecka, Praha, 2013, str. 10-20.
 • Třídní justice a „dělnická třída“, In Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha, 2014, str. 8-18.
 • Ústava a velké kodifikace první poloviny 60. let – dovršení sovětizace čs. práva, In Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.): Československo v letech 1954-1962, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha, 2015, str. 266-271.
 • Případ Pavel Tigrid a spol. Stalinský proces v éře vrcholné destalinizace, In Petráš, Jiří, Svoboda Libor (eds.): Předjaří. Československo v letech 1963-1967, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha, 2016, str. 274-280.
 • Rehabilitace 1968, In Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.): Jaro 68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha, 2017, str. 185-192.
 • Únor 1948, In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (Eds.): Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U-Ú. Aleš Čeněk, Plzeň, Key Publishing, Ostrava, 2020, str. 277-295.
 • Právní pohled na odboj a odpor proti komunistickému režimu, In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě“, Ústav pro studium totalitních režimů, Úřad vlády ČR a Archiv bezpečnostních složek, Praha, 2010, str. 319-330.
 • Vstup SSSR do války proti Německu jako rozhodující předpoklad vítězství státoprávní koncepce Edvarda Beneše, In: Sborník Ladislav Kudrna (ed.): „Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2012, str. 50-57.
 • Právní a mimoprávní postih účastníků protikomunistického odboje v ČSR, In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe“, Ústav pamäti národa, Bratislava, 2012, str. 508-526.
 • Mezinárodněprávní souvislosti atentátu na Heydricha, In: Sborník Pavel Zeman (ed.): „Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě“, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2013, str. 148-158.
 • Transformační legislativa po roce 1989 a problematika kontinuity práva, In: Sborník „1989. Rok zmeny“. Zostavil Peter Jašek. Ústav pamӓti národa, Bratislava, 2017, str. 240-256
 • The Limits of Post-November Justice, In: Sborník Beáta Katrebová Blehová (ed.): „Annus Mirabilis 1989 And Slovakia: From A Totalitarian Regime To Democracy“. National Memory Institute, Bratislava, 2021, str. 729-756
 • Církve a náboženské společnosti po únoru 1948, Revue církevního práva, č. 39, 1/2008, str. 60-71, převzato ASPI, i. č. LIT 30102CZ.
 • Právní pohled na III. odboj, Securitas Imperii, č. 16, 1/2010, str. 30-52, převzato ASPI, i. č. LIT 35649CZ.
 • Únor 1948 jako počátek nelegitimního režimu, Securitas Imperii, č. 17, 2/2010, str. 60-79, převzato ASPI, i. č. LIT 37155CZ.
 • Právní řád po roce 1989 a historická paměť, Securitas Imperii, č. 23, 02/2013, str. 56-92, převzato ASPI, i. č. LIT52276CZ.
 • Komunistická justice, www.totalita.cz, http://www.totalita.cz/vysvetlivky/justice.php.
 • Autorství právních posudků „peer review“ pro Securitas Imperii, oblast právních dějin (např. na studii Lidový soudní dvůr v Berlíně – Volksgerichtshof – a jeho historie)
 • Odborná recenze – na kolektivní vědeckou monografii Bobek, Michal – Molek, Pavel – Šimíček, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, In: Securitas Imperii, č. 18, 1/2011, str. 298-307.
Publikační činnost v oblasti azylu, migrace, národnostních menšin
 • Azyl (od roku 1848), In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (Eds.): Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č. Aleš Čeněk, Plzeň, Key Publishing Ostrava, 2015, str. 330-335.
 • Právní postavení národnostních menšin v České republice, In Michaela Moravčíková, Marek Šmid (eds.): Vznik štátu a ochrana menšín, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Slowaków w Polsce, Kraków, 2014, str. 97-104.
 • Ústavní kontinuita v oblasti azylu a migrace, In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.): Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, kolektivní vědecká monografie, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, str. 192-207.
 • Kdo má rozhodovat ve věcech uprchlíků a pobytu cizinců – národní suverén nebo nadnárodní entita? In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.): Právo v měnícím se světě, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, str. 513-527.
 • Státem organizovaná migrace jako nástroj ohrožení bezpečnosti jiného státu. In: GÖGHOVÁ, Kateřina, Jan FERYNA a Dušan REPÍK, ed.: 16th PhD conference proceedings: New Approaches to State Security Assurance =16. doktorandská konference: Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. Brno 2022, str. 133-140.
 • Je možno udělit humanitární azyl nasciturovi? Revue církevního práva, č. 36, 1/2007, str. 35-46, převzato ASPI, modul Literatura, identifikační číslo: LIT 28740CZ.
 • Ad: Odkladný účinek kasační stížnosti, Veřejná správa, č. 34/07, str. 7.
 • Suspenzivní účinek žalob u osob, jimž byla udělena doplňková ochrana, Správní právo, č. 1/2008, str. 23-32, převzato ASPI, i. č. LIT 29491CZ, opětovně převzato databází CODEXIS.
 • Správní uvážení v oblasti azylu a migrace, Právník, č. 5/2009, str. 481-499, převzato ASPI, i. č. LIT 32536CZ, opětovně převzato databází CODEXIS.
 • Zvláštního zřetele hodný důvod dle § 14 zákona o azylu, ASPI, č. LIT 28793CZ ze dne 9. 8. 2007.
 • Azyl v ústavním pořádku České republiky, ASPI, i. č. LIT 29490CZ ze dne 3. 9. 2007.
 • Nepřijatelnost kasačních stížností, ASPI, i. č. LIT 29015CZ ze dne 14. 11. 2007.
 • Zánik a odnětí mezinárodní ochrany, ASPI, i. č. LIT 32537CZ, ze dne 1. 1. 2009.
Oblast trestního práva, trestní politiky a vězeňství
 • Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek – nový nástroj trestní politiky (s Janou Nedvědickou), In Filip Sčerba (eds.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny pořádaný ve dnech 18. – 19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. vydání, Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2018, str. 484-491.
 • Zrušení výzkumného ústavu penologického. Normalizace v penologii, In Petráš, Jiří, Svoboda Libor (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978-1985, kolektivní vědecká monografie, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice, 2020, str. 159-165.
 • Zaměstnávání odsouzených – prostředek ke snížení recidivy, nebo formální naplnění zákona? In Gřivna, Tomáš, Šimánová, Hana (eds.): Ukládání trestů a jejich výkon. Sborník příspěvků z konference pořádané PF UK a UOČR dne 4. června 2020. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2021, str. 231-243.
 • Propojení penitenciární a postpenitenciární péče – podmínka fungující trestní politiky, Trestní právo, č. 2/2021, str. 23-34, převzato ASPI, modul Literatura i. č. LIT 294529CZ.
 • Autorství právních posudků „peer review“ pro časopis Bezpečnostní teorie a praxe, oblast trestního práva (na studii Elektronický monitoring v Evropě).
 • Recenzní posudek pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., oblast trestní politiky (na publikaci Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS).
Další
 • Citován jako odborná autorita Ústavním soudem ČR – nález ÚS sp. zn. III. ÚS 2887/14 ze dne 8. 10. 2015.
 • Citován jako odborná autorita Nejvyšším soudem ČR – usnesení NS ČR č. j. 28 Cdo 4841/2014 ze dne 26. 9. 2016
 • Citován v komentáři k zákonu – Potěšil, Šimíček a kol.: Soudní řád správní, komentář, Leges, Praha, 2014.
 • Citován v komentáři k zákonu – Šimáčková, Foukalová Molková, Procházka: Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Komentář. Wolters Kluwer, Praha, 2017.
 • Citován v komentáři k zákonu – Jemelka, Podhrázký, Vetešník, Zavřelová, Bohadlo, Šuránek: Soudní řád správní – online komentář. 1. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • Citován v komentáři k zákonu – Blažek, T., Jirásek, T., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní – online komentář. 2. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2014.
 • Citován v komentáři k zákonu – Blažek, T., Jirásek, T., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní – online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016.
 • Citován v komentáři k zákonu – Kolektiv autorů: Občanský zákoník. Komentář. CODEXIS publishing, 1. 9. 2018.
 Vypracování odborných podkladů pro knihy a sborníky jiných autorů