Střet zájmů (K aplikaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.)

Vedením registru se rozumí činnost evidenčního orgánu podle § 14 odst. 2 a 3 citovaného zákona. Funkci evidenčního orgánu podle § 14 zákona zabezpečuje pro Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek kancelář Ústavu. Ve smyslu § 13 je registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „registr“) soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4. Registr vede příslušný evidenční orgán (§ 14 odst. 1) i v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Písemná žádost musí podle zákona obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat:

  • a) osobně u evidenčního orgánu,
  • b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  • c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

Adresa pro doručování písemných žádosti: Ústav pro studium totalitních režimů Kancelář Ústavu Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Elektronické žádosti:

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně u evidenčního orgánu. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají poslance, senátora, člena vlády a veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. j) až l). Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede (§ 14 odst. 1), skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.