2013


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013


Ústav, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též InfZ), obdržel v roce 2013 celkem 18 žádostí o poskytnutí informace.

 • Počet podaných žádostí o poskytnutí informací (§ 18 odst. 1 písm. a)    18
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 18 odst. 1 písm. a)     3
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)              1
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)   0
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 18 odst. 1 písm. d)                    0
 • Počet stížností podaných podle § 16a zákona (§ 18 odst. 1 písm. e)          2
  • stížnost na nedodržení lhůt byla vysvětlena postupem podle počítání času dle správního řádu. Z rozhodnutí Rady Ústavu se běh lhůt bude napříště řídit striktně InfZ bez aplikace mírnějších pravidel správního řádu;
  • stížnost na úhradu za poskytnutí informace byla odmítnuta jako neoprávněná, protože úhrada byla požadována dle platného sazebníku zveřejněného na www.ustrcr.cz.
 • Další informace vztahující se k uplatňování zákona (§ 18 odst. 1 písm. f):
  • Ústav, jako věcně a místně příslušný odvolací orgán podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 správního řádu, na základě § 16 a s odkazem na ust. § 20 odst. 4 InfZ vyřídil v roce 2013 celkem dvě odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek, coby orgánu I. stupně.

 • Dne 19. 12. 2013 obdržel Ústav žádost pana R.K. o poskytnutí informací týkající se výše platů a odměn „náměstků ministra a ředitelů sekcí/odborů.
 • Dne 22. 11. 2013 obdržel Ústav žádost pana J.H. o poskytnutí informací týkající se výše platů v posledních 11 měsících vybraných zaměstnanců (ředitelky, náměstků, ředitele kanceláře a tiskového mluvčího).
 • Dne 22. 11. 2013 obdržel Ústav žádost paní I.K. o poskytnutí informací týkající se počtu nově přijatých zaměstnanců od 11. 4. 2013 a počtu subjektů poskytujícími právní či advokátní služby, se kterými má Ústav od 11. 4. 2013 uzavřené smlouvy včetně těchto smluv.
 • Dne 14. října 2013 obdržel Ústav žádost paní A.B. o poskytnutí informací i ohledně sdělení, jakým způsobem byl vypracován Etický kodex zaměstnance Ústavu pro studium totalitních režimu, výši nákladu vynaložených na toto zpracování vč. odhadu počtu hodin všech pracovníků zahrnujících např. studium podkladových materiálů, vlastní zpracovaní, administrativa apod. Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.
 • Dne 25. srpna 2013 obdržel Ústav žádost od paní A.K. žádost o informace týkající se emailové komunikace, antispamového vybavení apod.
 • Dne 25. června 2013 podal pan P.K. stížnost. Ústav žádosti v části vyhověl a požadované informace poskytl.
 • Dne 25. června 2013 obdržel Ústav žádost P.K. o poskytnutí informací i ohledně sdělení:
  • ad1) kolik žádostí ohledně přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 355 bylo ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů jako povinného subjektu zasláno v době od 15. 5. 2013 do 21. 6. 2013 Ministerstvu financí ČR.
  • ad2) kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na zabezpečení prvního jednání nově zvolené vědecké rady dne 12. 6. 2013 t.j. cestovné výdaje členů, ubytování členů, včetně případných dohod o provedení práce, pracovní činnosti, či licenčních smluv uzavřenými s členy vědecké rady.
 • Dne 7. června 2013 obdržel Ústav žádost P.K. o poskytnutí informací ohledně poskytnuti digitální kopie žádosti ohledně přesunu finančních prostředku v rámci kapitoly 355 a odpověď Ministerstva financí ČR na tuto žádost. Dále informace o celkovém meziočním objemu mzdových finančních prostředku vynakládané na nově přijaté zaměstnance Ústavu, včetně ředitelky Ústavu od jmenování nove ředitelky dnem 11.4.2013 přehledně za měsíc duben a květen.
 • Dne 14. května 2013 obdržel Ústav žádost od pana M.H. o poskytnutí informací i:
  • a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. Dubna 2013.
  • b) Elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období od 1. ledna až 30. dubna, které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu práce.(560)
 • Dne 10. května 2013 obdržel Ústav žádost od pana M.T. o poskytnutí informací i ohledně průzkumu realizovaný agenturou SANEP, zda byl objednatelem tohoto průzkumu Ústav a na právní kroky vůči agentuře SANEP neboť zjevně neoprávněně užila logo Ústavu.
 • Dne 3. května 2013 obdržel Ústav žádost M.V. o poskytnutí informací i ohledně o poskytnuti informace ohledně: a) jmenovité uvedení právní kanceláře, která podle interních dokumentů posuzuje trestní oznámení, b) kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na právní služby (uvést pod jakým číslem jednacím, s jakým výsledkem a v jakém cenovém rozsahu se pohybují vysoutěžené právní služby). Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.
 • Dne 29. dubna 2013 Ústav žádost od pana S.P. o poskytnutí informací i týkajících se projektu underground. Ústav žádosti vyhověl.
 • Dne 29. dubna 2013 obdržel Ústav žádost od pana L.M. o poskytnutí informací vztahující se výkazu zisku a ztráty Ústavu a počtu zaměstnanců. Ústav žádosti vyhověl.
 • Dne 22. dubna 2013 obdržel Ústav žádost S.P., o poskytnutí zprávy o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici ředitele ABS konaného v roce 2010 včetně hodnocení uchazečů, zdůvodnění výběru vítězného kandidáta a všech protokolů a záznamů k této věci. Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.
 • Dne 22. dubna 2013 obdržel Ústav žádost S.P., o poskytnutí informací i ohledně sdělení hrubé mzdy, čisté mzdy a odměn vedoucích pracovníků Ústavu a Archivu bezpečnostních složek (ředitele, náměstků, zástupce ředitele, právníků a vedoucích kanceláře) v letech 2010, 2011, 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013. Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl mimo údajů tikající se ABS.
 • Dne 23. dubna 2013 obdržel Ústav žádost J.S., o poskytnutí informací i ohledně o sdělení platu současného i bývalého ředitele, jeho náměstku, ředitelky ABS a jejích zástupců 13. Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl mimo údajů tikající se ABS.
 • Dne 25. února 2013 obdržel Ústav žádost od paní K.V. o jednání Poradního kolegia ředitele Ústavu. Ústav žádosti vyhověl.