2011


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2011


Ústav pro studium totalitních režimů, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), obdržel v roce 2011 celkem 7 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

  1. Dne 28. února 2011 obdržel Ústav žádost o poskytnutí informace od pana J. Š. V žádosti byly požadovány informace, rozkaz ministryně spravedlnosti č. 1/1990 Sb., o okamžitém zrušení útvaru SNV ČSR v Minkovicích, které nespadaly do režimu zákona č. 106/1999 Sb. Nicméně Ústav v odpovědi žadateli doporučil obrátit se na příslušný archiv, u kterého se předmětný dokument nachází. (UST-68/2011)
  2. Dne 7. března 2011 obdržel Ústav žádost od pana S. P., týkající se poskytnutí kopií všech zvukových záznamů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Ústav dne 10. března 2011, v zákonem stanovené lhůtě, vydal ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (UST-74/2011) Dne 28. března 2011 podal S. P. odvolání proti zmiňovanému rozhodnutí. Rada Ústavu, jako nadřízený orgán vydala dne 30. března 2011 rozhodnutí, kterým odvolání žadatele v plném rozsahu zamítla. (UST-74/2011)
  3. Dne 1. dubna 2011 obdržel Ústav žádost od pana S. P., týkající se poskytnutí informací v elektronické a tištěné podobě: zápisů z jednání Rady Ústavu, Vědecké rady Ústavu, poradního kolegia ředitele ústavu, externích smluv převyšujících částku 100 tisíc Kč, jako i informace ohledně vydávaných publikací. Ústav dne 15. dubna 2011 informace poskytl s výjimkou dotazů, jež nespadaly do působnosti Ústavu a těch, u kterých ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. požadoval úhradu ve smyslu uveřejněného sazebníku. (UST-94/2011) V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., byla dne 15. dubna 2011 panu S. P. oznámena a zevrubně vyčíslená výše úhrady za poskytnutí informací uvedených v bodech 2, 5 a 7. Následně byla ze strany S. P., v zákonem stanovené lhůtě, uhrazena část vyčíslených nákladů, odpovídající úhradě za požadované informace v bodě 2) a 5). Na základě uhrazených výdajů vydal Ústav dne 9. května 2011 rozhodnutí, kterým poskytl žadateli informace s výjimkou omezení obsahu, který se týkal ochrany osobních údajů a personálních předpisů. (UST-94/2011)
  4. Dne 10. června 2011 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost o poskytnutí informace od pana R. V. V žádosti byly, s odvoláním se na rozsudek Nejvyššího soudu, požadovány informace o platech a odměnách vedoucích pracovníků Ústavu a Archivu. V dotazech směrujících k Archivu bezpečnostních složek byl žadatel odkázán obrátit se s žádosti přímo na Archiv, v ostatních bodech Ústav žádosti vyhověl a informace dne 14. června 2011 poskytl. (ust_160_2011)
  5. Dne 1. srpna 2011 obdržel Ústav žádost paní L.O. datovanou dne 20. 7. 2011, o poskytnutí informací, konkrétně: „dopis (včetně příloh) č.j.: UST/EKO-22/2011 ze dne 12. 1. 2011“. Povinný subjekt po posouzení žádosti zjistil nedostatek údajů o žadateli ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ. Žadatelka v žádosti neuvedla datum narození. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalou zaměstnankyni Ústavu, povinný subjekt upustil od výzvy na doplnění údajů a žádosti vyhověl.
  6. Ústav dne 18. října 2011 obdržel prostřednictvím datové schránky žádost pana S. P. ohledně poskytnutí odpovědí na 7 dotazů. Žádost opakovaně obsahovala dotazy, jež nespadají do působnosti Ústavu, ale Archivu bezpečnostních složek, přestože byl žadatel opakovaně upozorněn na tuto skutečnost, posledně v odpovědi ze dne 15. 4. 2011 (č.j.: UST-94/2011). V dotazech spadajících do působnosti Ústavu bylo žadateli vyhověno a informace poskytnuty.
  7. Ústav dne 7. listopadu 2011 obdržel v elektronické podobě žádost pana B. H. koncipovanou jako „Otevřený dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.“, kterou požadoval poskytnutí informací k odbojové skupině bratří Mašínů. S obdobným dotazem se prostřednictvím elektronické pošty na Ústav obrátil žadatel již dne 2. 9. 2011. Ústav v odpovědi ze dne 30. 9. 2011 odpověděl na dotazy (i s odkazem na signatury archivních dokumentů), které obsahovala i předmětná žádost ve smyslu InfZ. Ve lhůtě stanovené InfZ byl proto žadatel dne 15. 11. 2011 odkázán na zveřejněné informace k odbojové skupině na internetových stránkách Ústavu a na možnost zpřístupnění veškerých archiválií v Archivu bezpečnostních složek ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Ústavu pro studium totalitních režimů, jako věcně a místně příslušnému odvolacímu orgánu (nadřízený orgán) podle § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve spojení s § 89 odst. 1 správního řádu, na základě § 16 a s odkazem na ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo doručeno 1 odvolání žadatele S. P. týkající se rozhodnutí orgánu I. stupně ze dne 7. 4. 2011 (UST-74/2011). Rada Ústavu, jako odvolací orgán vydala dne 30. března 2011 rozhodnutí, kterým odvolání žadatele v plném rozsahu zamítla.

§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet podaných žádostí o poskytnutí informací  7
§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti   2
§ 18 odst. 1 písm. b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   1
§ 18 odst. 1 písm. c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
§ 18 odst. 1 písm. d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí   0
§ 18 odst. 1 písm. e)  Počet stížností podaných podle § 16a zákona   0
§ 18 odst. 1 písm. f)  Další informace vztahující se k uplatňování zákona   0

Kancelář Ústavu