2010


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2010


Ústav pro studium totalitních režimů, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), obdržel v roce 2010 celkem 14 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

 1. Dne 8. února 2010 obdržel Ústav pro studium totalitních režimů prostřednictvím elektronické pošty žádost o poskytnutí informace od pana A. K. V žádosti bylo požadováno poskytnutí úplného seznamu (či soupisu) archivního a spisového materiálu (ve zpracovaném či nezpracovaném stavu) ze všech součástí Archivu bezpečnostních složek, které byly předány do Ústavu na Odbor informatiky a digitalizace na tzv. „digitalizaci“. Žádosti bylo v zákonem stanovené lhůtě vyhověno.
 2. Dne 8. března 2010 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana J. H. ohledně poskytnutí zápisů z jednání Rady Ústavu, které se týkaly volby nového ředitele Ústavu. Ústav žádosti vyhověl a informace v zákonem stanovené lhůtě poskytl.
 3. Dne 16. června 2010 obdržel Ústav žádost od pana L. A. týkající se poskytnutí systemizace všech pracovních míst, včetně pracovních zařazení, platových tarifů bez uvedení jmen a příjmení k datu 31. 12. 2009, 1. 4. 2010, 15. resp. 30. 6. 2010. Ústav žádosti vyhověl a informace v zákonem stanovené lhůtě poskytl.
 4. Dne 1. července 2010 obdržel Ústav žádost pana L. A. o poskytnutí informací souvisejících s finančními toky (příjem, výdej) za období od 1. 4. 2010 do 13. 5. 2010 a od 14. 5. 2010 do 30. 6. 2010 s uvedením přesné specifikace výdajů na dny, položky a zdůvodnění čerpání. Dne 7. července 2010 byla žadateli oznámena výše úhrady za poskytnutí informací ve smyslu § 17 zákona a platného sazebníku úhrad. Žadatel od cenové nabídky odstoupil v plném rozsahu a modifikoval svou původní žádost pouze na poskytnutí celkových výdajů za uvedené období a současně podal stížnost na postup povinného subjektu a stanovení výše úhrady. Žadateli byly modifikované informace poskytnuty 13. července 2010.
 5. Dne 23. července 2010 obdržel Ústav žádost od pana L. A. týkající se informací ohledně sdělení jmen členů výběrové komise na pozici ředitele Archivu bezpečnostních složek, kteří byli ustanoveni k datu 12. 7. 2010 a po tomto datu. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytnul.
 6. Dne 2. srpna 2010 obdržel Ústav žádost od pana L. A. týkající se informací ve věci dislokace Ústavu a Archivu s výčtem všech úkonů učiněných do 30. 7. 2010, včetně jmen osob, s kterými bylo v předmětné věci jednáno, celkových výsledků jednání a poskytnutí kopií zápisů z těchto jednání. Ústav žádost posoudil a ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona shledal žádost nesrozumitelnou a vyzval žadatele k doplnění ve lhůtě stanovené zákonem. Žadatel odmítl specifikovat svou původní žádost, proto byla ve smyslu zákona odložena.
 7. Dne 3. srpna 2010 byla Ústavu doručena žádost pana L. A. o poskytnutí informací na základě jakého právního titulu a pod jakým číslem jednacím Ústavu byl postoupen třetí osobě dopis Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství č.j. 7-40/2010-5847 ze dne 16. 6. 2010. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytnul.
 8. Dne 18. srpna 2010 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od paní E. V. týkající se poskytnutí závěrečné zprávy Odborné komise pro posouzení problematiky ochrany archiválií, digitalizace a informačních systémů. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytnul.
 9. Dne 23. srpna 2010 obdržel Ústav žádost pana J. Š. o poskytnutí kopii smlouvy o studiu MPA č. 229720/MPA/061/2009. Při posouzení žádosti byl ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona zjištěn nedostatek údajů o žadateli, proto byl žadatel vyzván k doplnění údajů. Po doplnění údajů byla informace poskytnuta žadateli.
 10. Dne 24. srpna 2010 obdržel Ústav žádost pana J. Š. ohledně poskytnutí kopií 9 obchodních smluv, včetně všech příloh, úhrad a referátníků. Při posouzení žádosti byl ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona zjištěn nedostatek údajů o žadateli, proto byl žadatel vyzván k doplnění údajů. Dne 9. září 2010 byla žadateli oznámena výše úhrady za poskytnutí informací ve smyslu § 17 zákona a platného sazebníku úhrad. Žadatel požadovanou sumu neuhradil, proto informace poskytnuty nebyly a Ústav žádost odložil.
 11. Dne 24. srpna 2010 obdržel Ústav žádost od pana L. A. týkající se poskytnutí kopií smluv týkajících se právních služeb vykonávaných pro Ústav v období od 1. 4. do 15. 8. 2010, včetně výše úhrad. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytnul.
 12. Prostřednictvím elektronické pošty byla Ústavu dne 27. července 2010 doručena žádost pana P. F. o poskytnutí kopií 11 smluv a pokynu ředitele Ústavu k organizační změně v elektronické podobě. Dne 8. září 2010 byla žadateli oznámena výše úhrady za poskytnutí informací ve smyslu § 17 zákona a platného sazebníku úhrad. Žadatel následně modifikoval svou žádost a požadoval poskytnutí kopií v papírové podobě. Dne 11. září 2010 byla žadateli oznámená nová výše úhrady. Žadateli byly zaslány informace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na dobírku. Žadatel si informace nepřevzal, proto byla žádost odložena. (UST_338_2010)
 13. Dne 8. září 2010 byla Ústavu doručena žádost pana J. Š. ohledně poskytnutí pokynu ředitele Ústavu k organizační změně. Ústav žádosti vyhověl a informace v stanovené lhůtě poskytnul.
 14. Prostřednictvím elektronické pošty byla Ústavu dne 21. září 2010 doručena žádost paní Z. P. o poskytnutí informací ohledně nákladů doposud vynaložených na projekt digitalizace, konkrétně na nákup a údržbu hardwaru, nákup, licencování a správu softwaru, na tvorbu a vývoj projektu digitálního archivu, na vývoj e-badatelny a na mzdy pracovníků provádějících digitalizaci. Ústav v odpovědi dne 29. září 2010 odkázal na zveřejněnou informaci ohledně finančních nákladů a poskytnul informace ohledně počtu a průměrné mzdy zaměstnanců oddělení digitalizace. Žadatelka dne 8. října 2010 namítla nedostatečnost poskytnutých informací. Následně byla dopisem dne 11. října 2010 vyzvána k upřesnění požadovaných informací s ohledem na neexistující povinnost vést samostatné účetní informace ohledně digitalizace a nepřesnost uvedených pojmů. Žadatelka v zákonem stanovené lhůtě na výzvu nereagovala, proto Ústav žádost odložil.

Ústavu pro studium totalitních režimů, jako věcně a místně příslušnému odvolacímu orgánu (nadřízený orgán) podle § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve spojení s § 89 odst. 1 správního řádu, na základě § 16 a s odkazem na ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo doručeno 7 odvolání. Ústav v šesti případech odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí orgánu I. stupně. V jednom případě odvolání vyhověl a zrušil rozhodnutí orgánu I. stupně.

§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet podaných žádostí o poskytnutí informací  14
§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti   0
§ 18 odst. 1 písm. b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
§ 18 odst. 1 písm. c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
§ 18 odst. 1 písm. d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí   0
§ 18 odst. 1 písm. e)  Počet stížností podaných podle § 16a zákona   1
§ 18 odst. 1 písm. f)  Další informace vztahující se k uplatňování zákona   0

Kancelář Ústavu