2009


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2009


Ústav pro studium totalitních režimů, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), obdržel v roce 2009 celkem 9 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

 1. Dne 14. května 2009 obdržel Ústav žádost o poskytnutí informace od pana J. Š. V žádosti byly požadovány informace ohledně hospodaření Ústavu (investiční výdaje, nákup prostředků, rozpočet a další), ale i dotazy na názory a budoucí rozhodnutí, na které se dle ustanovení § 2 odst. 4) zákona nevztahuje povinnost poskytovat informace. Ústav žádosti vyhověl a informace poskytl.
 2. Dne 5. června 2009 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana J. Š. ohledně zaměstnance Ústavu Františka Stárka. Ústav žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.
 3. Dne 29. června 2009 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana J. Š. týkající se dotazů na názory ředitele Ústavu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dotazy na názory, informace nebyla ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona žadateli poskytnuta a Ústav žádost odložil.
 4. Prostřednictvím elektronické pošty byla Ústavu dne 2. července 2009 doručena žádost od pana P. Z. o poskytnutí kopií dokumentů z fondu vyšetřovacích komisí 17. listopadu, které Ústav získal z Archivu Poslanecké sněmovny. Informace nebyla poskytnuta z důvodu, že se nejedná o informaci ve smyslu zákona a žadateli bylo doporučeno obrátit se s žádosti na Archiv Poslanecké sněmovny ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 5. Dne 8. července 2009 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana J. Š. týkající se informací ohledně archivního materiálu. Žádost o informace se nevztahovala do působnosti Ústavu, proto Ústav žádost odložil a žadateli doporučil obrátit se na Archiv bezpečnostních složek.
 6. Dne 9. července 2009 obdržel Ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana S. P. týkající se informací o údajné komisi, která byla na Ústavu ustanovena a měla se zabývat internetovými stránkami www.svazky.cz. Dotazovaná komise nebyla v Ústavu zřízena a v tomto smyslu byla žadateli v zákonem stanovené lhůtě informace poskytnuta.
 7. Prostřednictvím elektronické pošty byla Ústavu dne 17. července 2009 doručena žádost pana P. Z. o poskytnutí informací ohledně digitalizace a digitálního archivu. Některé dotazy žadatele nespadaly do působnosti Ústavu, proto nebyly poskytnuty, resp. bylo žadateli doporučeno, aby se obrátil s žádostí na kompetentní povinný subjekt ve smyslu zákona. Ostatním dotazům bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.
 8. Dne 25. září 2009 obdržel ústav prostřednictvím elektronické pošty žádost od pana J. Š. týkající se poskytnutí smluv, či dohod, které Ústav uzavřel s občanským sdružením Post Bellum. Žádosti bylo vyhověno a po uhrazení nezbytných nákladů byly žadateli informace zaslány.
 9. Prostřednictvím datové schránky byla Ústavu dne 2. prosince 2009 doručena žádost pana S. P. o poskytnutí plánu činnosti Ústavu na rok 2010 a informací o činnosti Ústavu a Archivu předložené Radě Ústavu dne 25. 11. 2009 v elektronické podobě. Ohledně plánu činnosti Ústavu na rok 2010 byl žadatel odkázán na již zveřejněnou informaci na internetových stránkách www.ustrcr.cz. Rozhodnutím byly ostatní informace zaslány prostřednictvím datové schránky s výjimkou omezení informací týkajících se poskytování informací na základě zvláštního zákona a taktéž informací vztahujících se k vnitřním pokynům.

V jednom z uvedených případů odmítnutí žádosti o poskytnutí reagoval žadatel odvoláním. Nadřízený orgán (Rada Ústavu) v tomto případě prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. Na ostatní případy odmítnutí poskytnutí informace žadatelé dále nereagovali.

 • § 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o poskytnutí informací          9
 • § 18 odst. 1 písm. a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti          3
 • § 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                  1
 • § 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu         0
 • § 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí                        0
 • § 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona              0
 • § 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona     0

Kancelář Ústavu