2017


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017


Údaje za rok 2017 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2017 obdržel Ústav celkem 8 žádostí o poskytnutí informací. Pěti žádostem bylo vyhověno a na tři žádosti bylo odpovězeno rozhodnutím o odmítnutí žádosti (v jednom případě částečném).
  2. Ústav obdržel dvě odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných v roce 2017. V obou případech odvolací orgán odvolání odmítl a potvrdil rozhodnutí povinného subjektu.
  3. Ústav v roce 2017 obdržel jedno rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutí povinného subjektu Archivu bezpečnostních složek. Městský soud v Praze rozhodl o zrušení rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek i následném rozhodnutí o odvolání Ústavem a přikázal Archivu bezpečnostních složek požadovanou informaci poskytnout. Náklady související se soudním řízením byly vyčísleny soudem na 3.000,- Kč, přičemž další náklady Ústavu nevznikly. Opis podstatných částí rozsudku viz příloha.
  4. Ústav neposkytl v roce 2017 žádnou výhradní licenci.
  5. Ústav v roce 2017 neobdržel žádnou stížnost podanou podle § 16a InfZ.
  6. Ústav jako věcně a místně příslušný odvolací orgán podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb. a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyřídil v roce 2017 jedno odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek jakožto povinného subjektu a orgánu I. stupně.

Na základě žádostí o informace zaslaných v průběhu roku 2017 Ústav poskytl tyto odpovědi: