2019


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019


Údaje za rok 2019 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2019 Ústav obdržel celkem 7 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Čtyřem žádostem bylo vyhověno, ve třech případech bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Proti jednomu částečnému odmítnutí poskytnutí informací se žadatel odvolal.
  2. Během roku 2019 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a stejně tak nebyla udělena žádná výhradní licence.
  3. Ústav v roce 2019 obdržel jednu stížnost podanou podle § 16a InfZ, ve které žadatel poukazoval na nedostatečný rozsah poskytnutých informací. Rada Ústavu jakožto nadřízený orgán stížnost zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu. V dalších třech stížnostech stejný žadatel upozornil na to, že poskytnutá informace nebyla podle § 5 odst. 3 InfZ přístupná na webu Ústavu, resp. že žadatel neobdržel odpověď ve lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Těmto stížnostem bylo neprodleně vyhověno.
  4. Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek, jakožto povinného subjektu a orgánu prvního stupně, ani žádná stížnost na jeho postup při vyřizování žádostí o informace.

Na základě žádostí o informace zaslaných v průběhu roku 2019 Ústav poskytl tyto odpovědi: