Informace k žádostem o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


Ústav pro studium totalitních režimů je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla doručena. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

 • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 • ústně – osobně
 • písemně na adresu Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (rozumí se též elektronicky: podatelna@ustrcr.cz)

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně. U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:
 • utajovaných skutečností
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů
 • duševního vlastnictví
Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:
 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • informace dosud nerozhodnuté
Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:
 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví

Sazebník úhrad nákladů na poskytované služby v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Čl. 1 – Ústav pro studium totalitních režimů dle ustanovení § 17, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění stanovuje výši úhrady za poskytování informací jako součet dílčích částek z přímých nákladů na:

 • pořízení kopií
 • opatření technických nosičů
 • odeslání informací žadateli
 • mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Čl. 2 – Náklady na pořízení kopií:

 • za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie 3,- Kč
 • za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie 4,- Kč
 • za pořízení jedné strany výtisku formátu A3 nebo kopie 5,- Kč
 • za pořízení oboustranného výtisku formátu A3 nebo kopie 7,- Kč

Uvedené ceny se vztahují na černobílé kopie na obyčejném papíře provedené standardní kancelářskou rozmnožovací technikou nebo elektronické obrazy původních dokumentů (scany).

Čl. 3 – Náklady na technické nosiče jsou stanoveny vždy za 1 kus každého druhu dle pořizovacích nákladů nosiče:

 • CD-R 20,- Kč
 • DVD-R 30,- Kč

Čl. 4 – Náklady na odeslání informací žadateli se stanoví jako součet dílčích částek:

 • balné 50,- Kč
 • náklady za poštovní služby dle platného poštovního sazebníku

Čl. 5 – Náklady na vyhledávání informací: za každých započatých 30 minut práce jedním pracovníkem při vyhledávaní informací 125,- Kč.

Čl. 6 – Nepřesáhne-li výše úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 100,- Kč, Ústav pro studium totalitních režimů nebude tuto úhradu požadovat.

Praha, dne 17. února 2015