Informace k žádostem o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústav pro studium totalitních režimů je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla doručena. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

 • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 • ústně – osobně
 • písemně na adresu Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (rozumí se též elektronicky: podatelna@ustrcr.cz)

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně. U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží. Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

 • utajovaných skutečností,
 • obchodního tajemství,
 • důvěrnosti majetkových poměrů,
 • duševního vlastnictví.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:

 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
 • informace dosud nerozhodnuté.

Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:

 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá,
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích,
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví.

Rok 2023

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2023, Ústav poskytl tyto odpovědi:

Odpověď na žádost č. 1

Odpověď na žádost č. 2, Žádost č. 2 – příloha

Odpověď na žádost č. 3

Odpověď na žádost č. 4

Odpověď na žádost č. 5, Žádost č. 5 – příloha

Odpověď na žádost č. 6

Odpověď na žádost č. 7, Žádost č. 7 – příloha

Odpověď na žádost č. 8

Odpověď na žádost č. 9

Odpověď na žádost č. 10

Rok 2022

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2022, Ústav poskytl tyto odpovědi:

Odpověď na žádost č. 1

Odpověď na žádost č. 2

Odpověď na žádost č. 3

Odpověď na žádost č. 4

Odpověď na žádost č. 5

Odpověď na žádost č.6

Odpověď na žádost č. 7

Odpověď na žádost č. 8

Odpověď na žádost č. 9

Odpověď na žádost č. 10

Odpověď na žádost č. 11

Odpověď na žádost č. 12

Odpověď na žádost č. 13a

Odpověď na žádost č. 13b

Rok 2021

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2021, Ústav poskytl tyto odpovědi:

Odpověď na žádost č. 1

Odpověď na žádost č. 2

Odpověď na žádost č. 3

Odpověď na žádost č. 4

Odpověď na žádost č. 5

Odpověď na žádost č. 6

Odpověď na žádost č. 7

Odpověď na žádost č. 8

Odpověď na žádost č. 9


Výroční zprávy ÚSTR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Sazebník úhrad nákladů na poskytované služby v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Čl. 1 Ústav pro studium totalitních režimů dle ustanovení § 17, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění stanovuje výši úhrady za poskytování informací jako součet dílčích částek z přímých nákladů na:

a) pořízení kopií,

b) opatření technických nosičů,

c) odeslání informací žadateli,

d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Čl. 2 Náklady na pořízení kopií:

a) za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie 3,- Kč,

b) za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie 4,- Kč,

c) za pořízení jedné strany výtisku formátu A3 nebo kopie 5,- Kč,

d) za pořízení oboustranného výtisku formátu A3 nebo kopie 7,- Kč.

Uvedené ceny se vztahují na černobílé kopie, na obyčejném papíře, provedené standardní kancelářskou rozmnožovací technikou nebo elektronické obrazy původních dokumentů (scany).

Čl. 3 Náklady na technické nosiče jsou stanoveny vždy za 1 kus každého druhu dle pořizovacích nákladů nosiče:

a) CD-R 20,- Kč,

b) DVD-R 30,- Kč.

Čl. 4 Náklady na odeslání informací žadateli se stanoví jako součet dílčích částek:

a) balné 50,- Kč,

b) náklady za poštovní služby dle platného poštovního sazebníku.

Čl. 5 Náklady na vyhledávání informací: za každých započatých 30 minut práce jedním pracovníkem při vyhledávaní informací 125,- Kč.

Čl. 6 Nepřesáhne-li výše úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 100,- Kč, Ústav pro studium totalitních režimů nebude tuto úhradu požadovat.

Praha, dne 17. února 2015