Informace k žádostem o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústav pro studium totalitních režimů je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla doručena. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

 • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 • ústně – osobně
 • písemně na adresu Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (rozumí se též elektronicky: podatelna@ustrcr.cz)

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně. U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží. Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:

 • utajovaných skutečností,
 • obchodního tajemství,
 • důvěrnosti majetkových poměrů,
 • duševního vlastnictví.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:

 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům,
 • informace dosud nerozhodnuté.

Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:

 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá,
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích,
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví.

Rok 2020

Na základě žádostí o informace zaslaných v průběhu roku 2020 Ústav poskytl tyto odpovědi:

Odpověď na žádost č. 1

Odpověď na žádost č. 2

Odpověď na žádost č. 3

Odpověď na žádost č. 4

Odpověď na žádost č. 5

Odpověď na žádost č. 6

Odpověď na žádost č. 7

Odpověď na žádost č. 8

Odpověď na žádost č. 9

Odpověď na žádost č. 10

Odpověď na žádost č. 11

Odpověď na žádost č. 12

Odpověď na žádost č. 13

Odpověď na žádost č. 14

Odpověď na žádost č. 15


Výroční zprávy ÚSTR v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Sazebník úhrad nákladů na poskytované služby v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Čl. 1 Ústav pro studium totalitních režimů dle ustanovení § 17, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění stanovuje výši úhrady za poskytování informací jako součet dílčích částek z přímých nákladů na:

a) pořízení kopií,

b) opatření technických nosičů,

c) odeslání informací žadateli,

d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Čl. 2 Náklady na pořízení kopií:

a) za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie 3,- Kč,

b) za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie 4,- Kč,

c) za pořízení jedné strany výtisku formátu A3 nebo kopie 5,- Kč,

d) za pořízení oboustranného výtisku formátu A3 nebo kopie 7,- Kč.

Uvedené ceny se vztahují na černobílé kopie, na obyčejném papíře, provedené standardní kancelářskou rozmnožovací technikou nebo elektronické obrazy původních dokumentů (scany).

Čl. 3 Náklady na technické nosiče jsou stanoveny vždy za 1 kus každého druhu dle pořizovacích nákladů nosiče:

a) CD-R 20,- Kč,

b) DVD-R 30,- Kč.

Čl. 4 Náklady na odeslání informací žadateli se stanoví jako součet dílčích částek:

a) balné 50,- Kč,

b) náklady za poštovní služby dle platného poštovního sazebníku.

Čl. 5 Náklady na vyhledávání informací: za každých započatých 30 minut práce jedním pracovníkem při vyhledávaní informací 125,- Kč.

Čl. 6 Nepřesáhne-li výše úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 100,- Kč, Ústav pro studium totalitních režimů nebude tuto úhradu požadovat.

Praha, dne 17. února 2015