Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D. (*1982)

Redaktorka

Kontakt

+420 221 008 450
eva.vybiralova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Fenomén skryté církve a tajných svěcení
 • Dějiny kanonického práva
 • Pronásledování křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)

Výzkumné projekty

 • od 2023 Skrytá církev pohledem žen
 • 2020-2023 Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

Vzdělání

 • 2014–2017 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – obor Katolická teologie, specializace kanonické právo – doktorské studium (udělen titul Ph.D.)
 • 2008–2017 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta – obor Katolická teologie, specializace kanonické právo – studium nedokončeno
 • 2007–2010 Westfälische Wilhelms–Universität Münster – obor Kanonické právo (udělen titul Lic.iur.can.)
 • 2002–2006 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – obor Náboženské nauky – bakalářské studium (udělen titul Bc.)
 • 2001–2007 Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta – obor Husitská teologie a religionistika – magisterské studium (udělen titul Mgr.)
 • 1994–2001 Gymnázium Slezská Ostrava

 Profesní curriculum

 • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2015–2018 Ústav pro studium totalitních režimů – externí spolupráce
 • od 2014 Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské – obhájkyně svazku
 • od 2013 Konsistorium des Erzbistums Berlin – obhájkyně svazku
 • 2007–2008 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta – vědecká spolupráce na projektu Mission, Migration, Minderheit
 • 2006–2007 Univerzita Erfurt, Katedra kanonického práva – studentská výpomoc

 Zahraniční stáže a pobyty

 • 2008–2012 Univerzita Erfurt, Interdisziplinäres Forum Religion (Spolková republika Německo) – stipendistka Graduiertenschule Religion
 • 2006–2007 Univerzita Erfurt, Katolická teologická fakulta (Spolková republika Německo) – studijní pobyt v rámci programu Erasmus
 • 2005–2006 Friedrich-Schiller-Universität v Jeně, Teologická fakulta (evang.) (Spolková republika Německo) – studium v rámci meziuniverzitní výměny

Grantové projekty

 • 2020-2023 Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve – juniorský grant GAČR 20–27863Y – hlavní řešitelka
 • 2014–2017 Tajná svěcení v Československu v letech 1948–1989 z pohledu kanonického práva – projekt Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, (GAUK, č. 203815) – hlavní řešitelka

Bibliografie

Monografie

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Untergrundkirche und geheime Weihen: Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989. Erfurter Theologische Studien 115. Echter, Würzburg 2019, 373 s.

Ohlasy a recenze

Kolektivní monografie

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Integrace skryté církve. In: VANÍČKOVÁ, Vladimíra a kol. (ed.): Miloslav kardinál Vlk. Reflexe a vzpomínky. CDK – ÚSTR, Praha 2021, s. 353–364.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Intervence arcibiskupa Berana v letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. ÚSTR, Praha 2020, s. 261–284. (Německá verze: VYBÍRALOVÁ, Eva: Intervention des Erzbischofs Beran in den Jahren 1947–1949 zugunsten (nicht nur) der Sudetndeutschen. In: VODIČKOVÁ, Stanislava – VYBÍRALOVÁ, Eva – HEERDEGEN, Manfred: Kardinal Josef Beran. Sein Lebensweg, sein Glaubenszeugnis in schweren Zeiten und sein Verhältnis zu den Deutschen. ÚSTR – Ackermann-Gemeinde, Praha – Mnichov 2021, s. 109–135; zkrácená německá verze: VYBÍRALOVÁ, Eva: Durch Fürsprache von Erzbischof Josef Beran. Sudetenland. Europäische Kulturzeitschrift, 2020, roč. 62, č. 3–4, s. 84–89.)
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná svěcení Čechů a Slováků v zahraničí. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad Vás volá! Vliv helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. ÚSTR, Praha 2017, s. 278–288.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Discovering the hidden church in Czechoslovakia. In: Cristianesimo nella storia, 2023, roč. 44, č. 1, s. 277-299. (Převzato do: Mélanges de Science Religieuse. Nouvelle série, 2023, roč. 80, č. 2, s. 139-160.)
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Spor o katolicitu slovenských Katolíckych novin. Žaloba Františka Mikloška proti šéfredaktorovi Katolíckych novin z roku 1984. In: BEJVANČICKÁ, Alexandra: Deus providebit. Pocta Ignáci Antonínu Hrdinovi k nedožitým 70. narozeninám, Aleš Čeněk, Praha 2023, s. 286-300.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: „Mexican Faculties“ provided by the Pope Pius XII and the Hidden Church in Czechoslovakia during the Communist Period (1948-1989). Periodica de Re Canonica, 2022, roč. 111, č. 3, s. 469-490.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Pokroky v bádání o papežských mimořádných fakultách. K dějinám církve ve střední a jihovýchodní Evropě. Revue církevního práva, 2021, č. 84, s. 29–45.
 • SALVET, Ondřej – VYBÍRALOVÁ, Eva: Dnes církev, ačkoli KLÍČE má, NEOTVÍRÁ, ale jen s nimi hrká jako žalářník na Mírově. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 4, s. 3–7.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Nepřipravovat se znamená nežít. Felix M. Davídek – od prvního zatčení po propuštění z vězení. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 4, s. 11–22.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Vzpomínka na desetiletý úsek života. Životní příběh Adolfa Svinky. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 4, s. 23–31.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná církev v Československu byla prorockým hlasem. S Františkem Mikloškem o skryté církvi. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 4, s. 72–85. (Převzato do publikace: HUDAČEK, Milan (ed.): 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Dobrá kniha, Trnava 2022, s. 223-241.)
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989. Revue církevního práva, 2019, č. 75/2, s. 43–62.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu. Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2019, č. 1, s. 69–80.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Revanšisti, či průkopníci smíření? Podpora Ackermann-Gemeinde katolické církvi v Československu v době komunismu. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 254–276. (německy: VYBÍRALOVÁ, Eva: Revanchisten oder Wegbereiter der Versöhnung? Die Ackermann-Gemeinde und ihre Unterstützung der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei zu Zeiten des Kommunismus. In: „Christliche Rache“. Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei / „Křesťanská pomsta“. Pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické církvi v komunistickém Československu. Ackermann-Gemeinde – ÚSTR, Mnichov – Praha 2020, s. 25–64).
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná svěcení kandidátů z Československa v Polsku. In: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948–1989 (sborník z konference). ÚPN, Bratislava 2019, s. 274–299.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Kardinal Joachim Meisner und die Geheimweihen für die Kirche in der Tschechoslowakei. Theologie der Gegenwart, 2018, č. 61 /2, s. 117–129.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: „Vždycky jsem se cítil tak trochu jako Čech. Paměť a dějiny, 2017, roč. 9, č. 3, s. 108–112.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Geheime Weihen in der DDR. Zur Geschichte der geheimen Weihen für die Untergrundkirche in der Tschechoslowakei durch deutsche Bischöfe in der Zeit der kommunistischen Diktatur. Jahrbuch für mitteldeutsche Ordens- und Kirchengeschichte, 2015, roč. 11, s. 159–203.

Anotace, recenze

 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Je změna možná? Kapka naděje z Vatikánu. Getsemany, leden 2021, č. 333.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Weitere Aspekte zum Thema „geheime Weihen. Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln. Anotace. 2020, č. 37, 11. 9. 2020, s. 46.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Recenze na knihu Emilia Hrabovec – Giuliano Brugnotto – Peter Jurčaga (ed.): Chiesa del Silenzio e diplomazia pontificia 1945–1965 / Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945–1965, Pontificio Comitato di Schienze Storiche (Atti e Documenti 49), Vatikán: Libreria editrice Vaticana, 2018. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 341–349.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Kanonistická konference na počest prof. Klause Lüdickeho. Revue církevního práva, 2014, roč. 20, č. 3, s. 89–90.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Die Nonnen von Sant’Ambroggio. Eine wahre Geschichte. Církevní dějiny, 2013, roč. 4, č. 12.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Zpráva z konference Společnosti pro východní právo. Revue církevního práva, 2009, roč. 15, č. 3, 229–230.

Popularizace

 • Brno, 28. 6. 2023 – účast v diskuzi po premiéře divadelní hry „Co je v bytí, nelze odejmouti“ v rámci festivalu Meeting Brno
 • Litoměřice, 8. 9. 2022 – přednáška na Letní škole církevních dějin
 • Vídeň, 7. 11. 2021 – debata na téma Erfahrungen der „Verborgenen Kirche“ in der ehem. Tschechoslowakei von 1945–1989 mit Blick auf den synodalen Prozess der Kirche heute.
 • VYBÍRALOVÁ, Eva: Mexické fakulty a skrytá církev. Katolický týdeník, 2021, č. 11, s. 8.
 • ČT24, 22. 3. 2021 – Nález takzvaných mexických fakult.
 • Nepomucké oslavy, 19. 3. 2021 – přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení (online), (cit. 22. 6. 2021). Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=I3prhL6vmSc&t=2196s.
 •  Podcast pro Ackermann-Gemeinde – Die Hilfen waren bunt (online), (cit. 22. 6. 2021). Dostupné z: https://www.ackermann-gemeinde.de/publikationen-mehr/podcast.
 • 13+, Radio Proglas, 22. 2. 2021 – Mexické fakulty ve vatikánských archivech.
 • Podcast Petra Viziny, Aktuálně.cz, 4. 11. 2020 – Báli se, co na to Vatikán, říká žena tajně vysvěcená na kněze.
 • Vertikála, Český rozhlas Plus, 31. 3. 2019 – Co prozradí vatikánské archivy z doby druhé světové války?

Aktivní účast na konferencích

 • Arcibiskupství pražské – ÚSTR, Praha, 29.-30. 11. 2023 – konference Josef kardinál Beran, vůdčí osobnost katolické církve v Československu v době II. vatikánského koncilu – příspěvek Postoj Státního sekretariátu k tajné církvi v Československu a „Ostpolitik“
 • Instytut Pamieci Narodowej, Waršava, 6.-7. 9. 2023 – konference Churches and religious associations behind the „Iron Courtain” part one: 1945-1956 – příspěvek Extraordinary Faculties’ as an Instrument of the Apostolic See to Deal with the Rise of Communism
 • Instytut Pamieci Narodowej, Cold War Museum Langelands Fort, 6.-7. 10. 2022 –  konference Need to Know XI: Defence Intelligence in the Cold War and Beyond – příspěvek How to Make a Priest and Vatican Diplomat: The Czechoslovak StB and „JAB/Aster“ (1974-1989ff)
 • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 25. – 28. 5. 2022: konference Stalinist Show Trials: Staging – Media – Reception – příspěvek Schauprozesse mit Vertretern der katholischen Kirche Anfang der 1950er Jahre in der Tschechoslowakei an konkreten Beispielen
 • Akademie věd ČR – Katolická teologická fakulta, Praha, 8.–9. 11. 2021: konference Církve a krize v průběhu staletí – příspěvek Reakce katolické církve na situaci hrozícího pronásledování v 1. polovině 20. století – tzv. mexické fakulty
 • Ústav pro studium totalitních režimů – Arcibiskupství pražské, Praha, 16.–17. 5. 2019: mezinárodní konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Intervence arcibiskupa Berana v letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců
 • Metropolitní církevní soud Praha, Hradec Králové, 29. květen 2017: 8. seminář z kanonického práva pro pracovníky církevních soudů české a moravské provincie – příspěvek Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989
 • Katolická akademie, Drážďany (Spolková republika Německo), 10. listopad 2015: Katolická akademie diecéze Drážďany ve spolupráci s Brücke/Most – Stiftung a Česko-německými kulturními dny – příspěvek Geheime Weihen in der DDR. Die Untergrundkirche in der Tschechoslowakei
 • Ústav pamäti národa, Bratislava (Slovenská republika), 3.–4. 11. 2015: konference Skryté působení církví na Slovensku v letech 1948–1989 – příspěvek Kontakty slovenské skryté církve v Polsku a NDR – zaměřeno na tajná svěcení
 • Ústav pro studium totalitních režimů – Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Velehrad, 10.–12. 6. 2015: mezinárodní konference Velehrad Vás volá! – příspěvek Tajná svěcení Čechů a Slováků v zahraničí