PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (*1982)

Historik

Kontakt

jakub.slouf@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny Komunistické strany Československa v letech 1945–1968
 • Veřejné protesty obyvatelstva
 • Dějiny průmyslového dělnictva
 • Historie západočeského regionu

Výzkumné projekty

 • 2019–2021 Kultura protestu průmyslového dělnictva v letech 1945–1969 (GAČR 19-06467S)
 • 2015–2017 Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace (ÚSTR)
 • 2015–2017 Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945–1948 (GA UK 341515/2015)
 • 2013–2017 Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948 (GAČR 13-10279S)

Vzdělání

 • 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – obhajoba disertační práce (udělen titul Ph.D.)
 • 2008–2015 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – postgraduální studium
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – rigorózní zkouška (udělen titul PhDr.)
 • 2002–2008 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin / obor Historie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2018 Národní archiv
 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2008-2017 Státní oblastní archiv v Praze

Bibliografie

Monografie

 • ŠLOUF, Jakub – NĚMEČKOVÁ, Daniela a kol.: Mimořádný lidový soud v Praze (1945–1948). Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice. Academia – Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2020, 535 s.
 • JANÁK, Dušan – KOKOŠKA, Stanislav (eds.): Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2019, 619 s. (jeden z editorů).
 • BÍLÝ, Matěj – LOŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956. Karolinum – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 s.
 • SKÁLA, Adam (ed.): Dějiny města Plzně, sv. 3, 1918–1990. Statutární město Plzeň, Plzeň 2018, 1176 s. (jeden z editorů).
 • ŠLOUF, Jakub: Podvedená strana: Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948). Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2016, 303 s.
 • ŠLOUF, Jakub: Spřízněni měnou: Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2016, s. 382.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • KOKOŠKA, Stanislav – HLAVIENKA, Lubomír a kol. (eds.): Průmyslové dělnictvo 1938–1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Slezská univerzita v Opavě, Praha – Opava 2019, 619 s. (jeden z editorů edice).
 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). ÚSTR – Academia, Praha 2018, 1392 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ŠLOUF, Jakub: Cleansing of Industrial Plants from Collaborationists and „Anti-Social“ Elements in 1945. A Political Machination, Retribution Excess or an Incubator of Revolutionary Morals? Czech Journal of Contemporary History, 2019, roč. VII, s. 65–110.
 • ŠLOUF, Jakub: Retribuční justice soudí revoluci. Konflikty Mimořádného lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947. Securitas Imperii, 2019, č. 34 (1), s. 100–117.
 • ŠLOUF, Jakub – LÓŽI, Marián – BÍLÝ Matěj: The Development of Regional Communist Elites in the Czech Lands 1945–1956. Pamięć i Sprawiedliwość, 2018, roč. 32, s. 186–210.
 • ŠLOUF, Jakub: Protest im Kommunismus: Die Pilsner Revolte vom 1. Juni 1953. Bohemia, 2018, roč. 58, č. 1, s. 78–108.
 • ŠLOUF, Jakub: Okradená strana. Protesty členské základy KSČ proti měnové reformě v roce 1953. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (1), s. 250–285.
 • ŠLOUF, Jakub: Očista průmyslových závodů od kolaborantů a „asociálních živlů“ v roce 1945. Politická machinace, exces retribuce či inkubátor revoluční morálky? Soudobé dějiny, 2017, č. 4, s. 538–581.
 • ŠLOUF, Jakub: Vznik „protikomunistických bloků“ při rekonstrukci národních výborů po volbách v květnu 1946, situace v západních Čechách. In: FRIEDL, Jiří (ed.): Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Historický ústav, Praha 2017, s. 407–414.
 • ŠLOUF, Jakub: Svaz přátel USA a Americký ústav v Československu. Obtížné hledání jejich legitimity v Národní frontě (1945–1950). Paginae historiae, 2017, roč. 25, č. 2, s. 254–289.
 • ŠLOUF, Jakub: Justiční procesy s účastníky plzeňské revolty 1. června 1953. Paginae historiae, 2016, roč. 24, č. 2, s. 214–228.
 • ŠLOUF, Jakub: Stávky dělníků Škodových závodů v letech 1948–1953. In: Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948. ÚSD AV ČR – Slezská univerzita v Opavě, Praha – Opava 2016, s. 170–188.
 • ŠLOUF, Jakub: Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 295–305.
 • ŠLOUF, Jakub: „Pojďte si s námi koupit svačinu za 500 Kčs!“ Plzeňské demonstrace 1. června 1953 jako důsledek dočasné ztráty každodenních životních jistot obyvatelstva v průběhu tzv. měnové reformy. In: KOL. autorů: Naše měna je pevná. Plzeň a měnová reforma 1953. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2013, s. 29–36.
 • ŠLOUF, Jakub: Rivalita komunistické strany a sociální demokracie na Plzeňsku v letech 1945–1948: Poválečné dědictví prvorepublikových tradic. In: KOCIAN, Jiří – KÁRNÍK, Zdeněk – RÁKOSNÍK, Jakub – PAŽOUT, Jaroslav: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu VI. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.,  Praha 2012, s. 113–137.
 • ŠLOUF, Jakub: Byly plzeňské demonstrace v červnu 1953 vyprovokovány spolupracovníkem StB? Životní příběh kamelota Josefa Fencla (1909–1979). In: SKLENÁŘOVÁ, Sylva (ed.): České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Oftis, Ústí nad Orlicí 2012, s. 85–96.
 • ŠLOUF, Jakub: „Nechceme svaz mládeže, když má rudé otěže!“ Politický život pražských a plzeňských středoškoláků v letech 1945–1948. Soudobé dějiny, 2011, roč. 18, č. 4, s. 627–668.
 • ŠLOUF, Jakub: Nedobrovolný politický důchod Luďka Pika 1945–1948. Poválečná sociální demokracie v deníku příslušníka její „staré gardy“. In: HASIL, Jiří – HRDLIČKA, Milan (eds.): Psáno do oblak – Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Karolinum, Praha 2011, s. 179–194.
 • ŠLOUF, Jakub: Tisk KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948. In: SKÁLA, Adam (ed.): Musa pedestris – Sborník ke stému čtyřicátému výroční městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši. Albis International, Ústí nad Labem 2010, s. 305–330.
 • ŠLOUF, Jakub: Proamerické demonstrace v Plzni 5.–6. května 1948: „Nesneseme v republice štvaní proti Americe!“ In: VEBER, Václav (ed.): Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2010, s. 83–103.
 • ŠLOUF, Jakub: Krajské vedení KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948. Minulostí západočeského kraje, 2009, roč. 44, č. 1, s. 261–352.
 • ŠLOUF, Jakub: KSČ na Plzeňsku v letech 1945–1948: Početnost a struktura členské základny. Minulostí západočeského kraje, 2007, roč. 42, č. 1, s. 337–432.
 • ŠLOUF, Jakub: Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918–1938. In: KAISEROVÁ, Kristina (ed.): Nardi aristae. Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského. Albis International, Ústí nad Labem 2007, s. 149–217.
 • ŠLOUF, Jakub: Několik příspěvků k činnosti komise č. 6 v Plzni pro zařazování osob do táborů nucené práce (1948–1950). Minulostí západočeského kraje, 2006, roč. 41, č. 1, s. 551–577.