Ústav zveřejnil seznamy kádrových příslušníků kontrarozvědky SNB

Praha 3. února 2009

– Ústav pro studium totalitních režimů dnes na své webové stránce www.ustrcr.cz zveřejnil přehled organizace poslední centrální složky Státní bezpečnosti -Hlavní správy kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti (II. správy SNB). Kromě štábních útvarů byl tento útvar složen ze dvanácti operativních odborů, řídících veškerou agenturně-operativní práci. Personální složení odborů boje s „vnitřním nepřítelem“ (IX. až XII. odbor) zveřejňujeme v úplnosti ve stavu k 17. listopadu 1989 (IX.–XII. odbor), včetně osobních evidenčních karet. Postupně budou prezentovány i odbory boje proti „vnějšímu nepříteli“ (I.–IV. odbor) a odbory tzv. ochrany ekonomiky (V.–VIII. odbor). Ústav ve spolupráci s Archivem tak naplňuje jeden ze svých důležitých úkolů – zveřejňovat informace o činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci. Jde z části o informace, které již byly publikovány na počátku devadesátých let minulého století – avšak v neúplné podobě. Přiměřenou pozornost je pochopitelně nutno věnovat i konkrétním představitelům bezpečnostního aparátu, kteří v intencích politiky Komunistické strany Československa nejenom udržovali atmosféry strachu, ale vykonávali a řídili konkrétní represi pro svým spoluobčanům. Na http://www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb jsou u jmenovaných odborů kompletní seznamy příslušníků. U většiny z nich jsou přiloženy i osobní evidenční karty (bez osobních citlivých údajů), v nichž je možné zjistit, jak dlouho a u kterého útvaru příslušníci politické policie působili. Chybějící karty budou postupně doplňovány – v závislosti na tom, jak budou předávány Archivu bezpečnostních složek.

Stručný popis náplně práce jednotlivých odborů:

  • IX. odbor –- Kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt – prováděl tzv. kontrarozvědnou kontrolu církví a náboženských společností a také kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt. Odhaloval a dokumentoval protistátní činnost osob v oblasti náboženských společností, církví a sekt.
  • X. odbor – Kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení – rozpracovával tzv. nepřátelská seskupení. Měl zejména „odhalovat, dokumentovat a rozkládat protistátní činnost osob z řad představitelů a nositelů pravicového oportunismu, buržoazních a jiných nepřátelských seskupení“. Organizoval také opatření proti šíření „protisocialistických tiskovin“ zasílaných do ČSSR ze zahraničí.
  • XI. odbor Kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury – odbor měl provádět tzv. kontrarozvědnou ochranu mládeže, školství a kultury. Předcházel, dokumentoval a zamezoval nepřátelské činnosti osob v oblasti kultury, sportu, umění, vědy, zdravotnictví, zahraničních studentů v ČSSR, Svazarmu a také novinářů. Objektové svazky vedl například na vysoké školy, Československou akademii věd, televizi, rozhlas, film a tisk. Většina dokumentace tohoto odboru byla zničena v prosinci 1989 v pionýrském táboře ve Voticích.
  • XII. odbor – Kontrarozvědné rozpracování ideodiverzních center a emigrantských seskupení – odbor měl odhalovat nepřátelské záměry a způsoby pronikání vymezených ideodiverzních, emigrantských a nacionalistických center do ČSSR. Kromě těchto úkolů se příslušníci XII. odboru zaměřovali také na kontrarozvědnou ochranu vysílaných a přijímaných stážistů a stipendistů.

Jiří Reichl tiskový mluvčí ÚSTR gsm: +420 – 725 787 524 email: press@ustrcr.cz