PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (*1989)

Historik, teolog

Kontakt

Odborné zaměření

 • Sociální dějiny
 • Církevní dějiny
 • Dějiny římskokatolické církve v českých zemích ve druhé polovině 20. století
 • Liturgika
 • Dějiny české katolické liturgiky
 • Církevní heraldika

Výzkumné/vzdělávací projekty

 • 2022–2025 Formy existence římskokatolické církve v českých zemích mezi lety 1968 a 1989 – řešitel
 • 2017–2020 Nové sakrální stavby římskokatolické církve v českých zemích v letech (1948) 1968–1989 – řešitel

Vzdělání

 • 2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – rigorózní řízení
 • 2015 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – rigorózní řízení – licenciátní zkouška
 • 2014–2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – studijní program Historické vědy / studijní obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium (školitel a vedoucí disertační práce: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.)
 • 2013–2016 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – studijní program Teologie / studijní obor Katolická teologie, specializace Liturgika – doktorské studium (školitel a vedoucí disertační práce: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.)
 • 2012–2014 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – studijní program Historické vědy / studijní obor Historie, specializace Sociální dějiny – magisterské studium (summa cum laude)
 • 2009–2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – studijní program Historické vědy/studijní obor Historie – bakalářské studium
 • 2008–2013 Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – studijní program Teologie / studijní obor Katolická teologie – magisterské studium
 • 2004–2008 Gymnázium Ústí nad Orlicí

Profesní curriculum

 • od 2021: člen Vědecké rady Výzkumného centra pro církevní a náboženské dějiny Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011–2016 Centrum dějin české teologie při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy – externí pracovník

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2012 Katholieke Universiteit Leuven (Belgické království) – účelové stipendium děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, badatelský pobyt a příprava diplomové práce v Maurits Sabbe Library – Library of the Faculty of Theology and Religious Studies

Pedagogická činnost

 • od 2021 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin – externí vyučující
 • od 2019 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – externí vyučující

Grantové projekty

 • 2015 Odznaky a heraldika maltézského řádu – projekt Institucionálního plánu Univerzity Karlovy – řešitel
 • 2014 Církevní heraldika královéhradecké diecéze – projekt Institucionálního plánu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy – řešitel
 • 2013–2016 Obraz české liturgiky 17.–20. století. Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české katolické literatuře (1607) 1780–1962 – grant Grantové agentury Univerzity Karlovy (č. 1404214) – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • SKLENÁŘ, Michal: Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989. ÚSTR – Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha – Brno 2022, 496 s.
 • SKLENÁŘ, Michal: Děkan Václav Boštík. Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1927 a 1962 jako obraz dějin římskokatolické církve. ÚSTR – Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha – Brno 2019, 320 s.
 • SKLENÁŘ, Michal – URBAN, Tomáš (il.): Odznaky a heraldika maltézského řádu. Oftis, Ústí nad Orlicí 2017, 96 s.
 • SKLENÁŘ, Michal – URBAN, Tomáš (il.): Církevní heraldika královéhradecké diecéze. Oftis, Ústí nad Orlicí 2014, 88 s.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • SKLENÁŘ, Michal: Přítelkyně krásných umění? Římskokatolická církev, české země a sakrální umění mezi lety 1948 a 1989. In: BELŠÍKOVÁ, Šárka – BINDER, Ivo (eds.): Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989. Muzeum umění Olomouc – ÚSTR, Olomouc – Praha 2022, s. 32–41.
 • SKLENÁŘ, Michal – UHLÍKOVÁ, Kristina – VLNAS, Vít (eds.): Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. ÚSTR – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2020, 376 s.
 • SKLENÁŘ, Michal: Josef Cibulka a Ústí nad Orlicí: vztah rodáka a rodiště. In: SKLENÁŘ, Michal – UHLÍKOVÁ, Kristina – VLNAS, Vít (eds.): Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. ÚSTR – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 21–38.
 • SKLENÁŘ, Michal: Josef Cibulka pohledem pramenů a svědků, otázka chybějící perspektivy kněžství. In: SKLENÁŘ, Michal – UHLÍKOVÁ, Kristina – VLNAS, Vít (eds.): Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. ÚSTR – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 57–80.
 • POMETLO, Jiří – SKLENÁŘ, Michal: Josef Cibulka a sakrální architektura první poloviny 20. století v českých zemích. In: SKLENÁŘ, Michal – UHLÍKOVÁ, Kristina – VLNAS, Vít (eds.): Josef Cibulka. Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století. ÚSTR – Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2020, s. 169–192.
 • SKLENÁŘ, Michal: Krása a liturgie. In: SLÁDEK, Karel a kol.: Jaká krása spasí svět? Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 69–86.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • SKLENÁŘ, Michal (ed.): Náš pan děkan. Sborník k 50. výročí úmrtí děkana Václava Boštíka. Oftis, Ústí nad Orlicí 2013, 87 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SKLENÁŘ, Michal: Nové prvky ve starém prostoru? Snahy o extenzivní přístup k římskokatolickému sakrálnímu prostoru – příklady z českého prostředí na začátku 21. století. Dějiny – teorie – kritika, 2022, roč. 19, č. 2, s. 195–226.
 • SKLENÁŘ, Michal: Vznik žánru české laické katolické liturgiky jako součást procesu katolické konfesionalizace. Historie – Otázky – Problémy, 2022, roč. 14, č. 2, s. 9–25.
 • MARTINEK, Radek – SKLENÁŘ, Michal: Privilegii proti krizi. Kontexty ustavení nového vizuálního kódu západní církve v piánské epoše a jeho význam. Moderní dějiny, 2022, roč. 30., č. 2, s. 41–75.
 • HOLOUBEK, Ladislav – SKLENÁŘ, Michal: Hugo Doskočil, „diecézní konzervátor“ na Královéhradecku v první polovině 20. století. Královéhradecko, 2021, č. 12, s. 53–61.
 • UHLÍKOVÁ, Kristina – SKLENÁŘ, Michal: Instrumentalizace památkové péče v českých zemích v druhé polovině 40. a v 50. letech 20. století. Zprávy památkové péče, 2022, roč. 82, č. 1, s. 3–16.
 • HOLOUBEK, Ladislav – SKLENÁŘ, Michal: Hugo Doskočil – kněz a „diecézní konzervátor“ v Hradci Králové. Příspěvek k proměnám církevní a státní péče o sakrální památky v první polovině 20. století. Zprávy památkové péče, 2022, roč. 82, č. 1, s. 55–64.
 • SKLENÁŘ, Michal: Osm z dvanácti hvězd. Výstavba nových římskokatolických kostelů pro Velkou Prahu v letech 1930–1938 – příklady Spořilova, Kbel a Lhotky. Documenta Pragensia, 2020, č. XXXIX, s. 117–140.
 • SKLENÁŘ, Michal: Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace – příklady výkladu dějin a současnosti v pražské katedrále. Marginalia historica, 2019, roč. 10, č. 2, s. 57–91.
 • SKLENÁŘ, Michal: Kníže, apoštolové, abatyše. Vztah katolické konfesionální a české národní identity a paměti v podzimních státních svátcích České republiky. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1, s. 174–196.
 • SKLENÁŘ, Michal: Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí. Sonda do snah o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze po druhé světové válce. Securitas Imperii, 2018,  č. 32/1, s. 130–159.
 • SKLENÁŘ, Michal: Kontexty obnovení žánru laické katolické liturgiky v českých zemích v polovině 19. století. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2017, roč. 7, č. 1, s. 175–191.
 • SKLENÁŘ, Michal: Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945–1948). Příspěvek k dějinám české katolické liturgiky po druhé světové válce. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2015, roč. 5, č. 2, s. 303–319.

Anotace, recenze

 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. RADKOVSKÝ, František – KUTIL, Tomáš: V Boží režii. František Radkovský v rozhovoru s Tomášem Kutilem. Karmelitánské nakladačství, Praha 2019. Soudobé dějiny, 2022, roč. 29, č. 1, s. 336–343.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. CUHRA, Jaroslav – ČERNÁ, Marie – DEVÁTÁ, Markéta – HERMANN, Tomáš – KOUROVÁ, Pavlína: Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Praha 2020. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 131–135.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. ŠMÍD, Marek: Vatikán a sovětský komunismus 1917–1945. Triton, Praha 2020. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 1, s. 128–129.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. HAVLÍKOVÁ, Eva – POLEHLA, Petr: Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020. Cornova, 2020, roč. 10, č. 2, s. 90–93.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. BARUS, Martin (ed.): 150 let Filipova. Sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. září 2016 v Krásné Lípě a Filipově s edicí akt biskupské vyšetřovací komise z let 1866 až 1872. 150 Jahre Philippsdorf. Sammelband der Tagung am 12. und 13. September 2016 in Schönlinde und Philippsdorf, mit der Edition der Akten der bischöflichen Ermittlungskommission aus den Jahren 1866 bis 1872. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018. Historie – Otázky – Problémy, 2019, roč. 11, č. 2, s. 231–233.
 • SKLENÁŘ, Michal. Anotace. RYANTOVÁ, Marie – UHLÍKOVÁ, Kristina – FORMÁNEK, Jakub (eds.): Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Nová tiskárna Pelhřimov – Arcibiskupství pražské, Pelhřimov – Praha 2017. Soudobé dějiny, 2019, 26, č. 1, s. 165–167.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017. Soudobé dějiny, 2019, roč. 26, č. 2–3, s. 389–394.
 • ČERNOCH, Jan – SKLENÁŘ, Michal. Recenze. PETŘÍČEK, Miroslav: Filosofie en noir. Karolinum, Praha 2019. Marginalia historica, 2019, roč. 10, č. 2, s. 191–196.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. BENÁKOVÁ, Marie: Exilové periodikum Nový život (1949–2001). Karolinum, Praha 2018. Paměť a dějiny2019, roč. 13, č. 1, s. 138–139.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. KAFKA, Jan: V hodině velké zkoušky. Církevní politika státu v severovýchodních Čechách v letech 1948–1960. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017. Soudobé dějiny, 2018, roč. 25, č. 3–4, s. 563–568.
 • SKLENÁŘ, Michal. Anotace. VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. ÚSTR – CDK, Praha – Brno 2018. Soudobé dějiny, 2018, roč. 25, č. 1–2, s. 289–291.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. BUBEN, Milan M.: České velkopřevorství maltézských rytířů v dějinách. Libri, Praha 2018. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 139–140.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. STOKLASOVÁ, Hana: Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Univerzita Pardubice, Pardubice 2017. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2018, roč. 8, č. 2, s. 158–161.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. BARBORA, Spalová a kol.: Laici a klerici v české katolické církvi. Na cestě ke spiritualitě spolupráce? CDK, Brno 2017. Salve, 2018, roč. 28, č. 1, s. 219–225.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. ŠEBEK, Jaroslav: Za Boha, národ, pořádek. Academia, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 139–140.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. MARTINEK, Radek: Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církve. Moravapress, Ostrava 2014. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2015, roč. 5, č. 1, s. 161–164.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum, Praha 2013. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2.
 • SKLENÁŘ, Michal. Eucharistia et labor. Životní příběh Josefa kardinála Berana. Recenze. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. Centrum pro studium demokracie a kultury – ÚSTR, Brno – Praha 2009. Soudobé dějiny, 2014, roč. 21, č. 1–2, s. 227–231.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. TORRELL, Jean-Pierre: Fenomén „katolická teologie“. Krystal OP, Praha 2013. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2014, roč. 4, č. 1, s. 161–164.
 • SKLENÁŘ, Michal. Anotace. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. ÚSTR, Praha 2013. Soudobé dějiny, 2013, roč. 20, č. 4, s. 690–691.
 • SKLENÁŘ, Michal. Recenze. TICHÝ, Radek: Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu. Krystal OP, Praha 2013. Salve, 2013, roč. 23, č. 3, s. 137–140.

Překlady

 • HERCSIK, Donath: Teologické kvalifikace církevního magisteria. Z německého jazyka přeložil Michal Sklenář. Mezinárodní katolická revue Communio, 2018, roč. 22, č. 4, s. 11–25.

Učební texty, výuková DVD

 • Pracovní listy pro žáky základních a středních škol k výstavě Kardinál Tomáš Špidlík. Z celého srdce (spolupráce s Mgr. Terezou Arndt a Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D.).
 • ČINÁTL, Kamil – MAHA, Jiří – PÝCHA, Čeněk: Historie 1950. Příběh jednoho zázraku. Výukové DVD projektu Dějepis ve 21. století. ÚSTR, Praha 2014 – odborná spolupráce
 • ZIMMERMANNOVÁ, Marie – SKLENÁŘ, Michal – PEŠEK, Jiří: Křesťanské kulturní dědictví. Využití křesťanského dědictví. Modul B. Příručka pro pedagogy základních a středních škol. Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum, Hradec Králové 2012, 100 s. + 1 CD-ROM.

Popularizace

 • monotematické číslo časopisu Dějiny a současnost, 2022, roč. 44, č. 1 (editor tématu Formování veřejného prostoru. Socialistická architektura a pomníky – spolupráce s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., DSc.)
 • SKLENÁŘ, Michal: Kardinál, který se přestal bát – František Tomášek, Moderátor listopadových demonstrací – Václav Malý. In: ZÍDEK, Petr a kol.: Lidé roku 1989. Vítězové a poražení sametové revoluce. Universum, Praha 2019, s. 11–17, 139–145 (texty vycházejí z příspěvků připravených k 30. výročí událostí roku 1989 pro seriál Lidových novin Lidé roku 1989).
 • SKLENÁŘ, Michal: Pokojné a šťastné časy nastanou. Pád komunismu si spojujeme i s kanonizací Anežky Přemyslovny 12. listopadu 1989 ve Vatikánu. Lidové noviny, 26. 10. 2019, s. 24 (součást seriálu Lidových novin Rok zlomu 1989 připraveného k 30. výročí událostí roku 1989).
 • 2019 Přednáška v rámci Akademie pro třetí věk Biskupství ostravsko-opavského
 • 2018 Promítání filmu Súď ma a skúšaj, přednáška o situaci řeholí v Československu v letech 1948–1989, diskuse v rámci připomínky Dne lidských práv pořádané International Federation of Medical Students Associations 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (11. 12. 2018)
 • 2018 Pořad Radia Proglas Moje skautské století (glosy ke vzpomínkám Lubora Šušlíka)
 • 2018 Pořad Radia Proglas Děkan Václav Boštík a dvě totality (rozhovor)
 • 2017 Cyklus večerů „Obrazy kněze“ – platforma Dominikánská 8 – místo vzdělání a kultury při dominikánském klášteře svatého Jiljí v Praze (spolupráce s Mgr. Václavem Sixtou)

Webové projekty

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2022 Posvátné umění v nesvaté době: české sakrální umění 1948–1989 – spolupráce při přípravě výstavy (instalace: Muzeum umění Olomouc 27. 10. 2022–9. 4. 2023, kurátoři: Mgr. Šárka Belšíková, Ing. Mgr. Ivo Binder); katalog k výstavě: BELŠÍKOVÁ, Šárka – BINDER, Ivo (eds.): Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989. Muzeum umění Olomouc – ÚSTR, Olomouc – Praha 2022.

Aktivní účast na konferencích

 • Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 8.–9. listopadu 2021: konference Církve a krize v průběhu staletí – příspěvek: Privilegii proti krizi. Kontexty ustavení nového vizuálního kódu západní církve v piánské epoše (spolupráce s PhDr. Radkem Martinkem, Ph.D.)
 • Ústav pro studium totalitních režimů, 1.–2. prosince 2021: konference Bezpečnost a film (Film a dějiny 6) – příspěvek: „Tak já tam vrazim toho flanďáka.“ Kněží a Bezpečnost v české kinematografii tzv. normalizace (spolupráce s Mgr. Václavem Sixtou, Ph.D.)
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 20.–22. září 2022: 12. sjezd českých historiků: profesní setkání historiček a historiků České republiky – příspěvek: Řeholníci v tzv. normalizaci. Římskokatolická církev a strategie přežití v letech 1968–1989 – příklady dominikánů, maltézských rytířů a křižovníků s červenou hvězdou
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.: Dějiny ve veřejném prostoru III: globální paměť – příspěvek: Svrchní a spodní proudy Bílé Vody. Topoi, církev a její dějiny v románu Kateřiny Tučkové
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 10.–11. listopadu 2022: Finis koncertu velmocí: Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století – příspěvek: „Dynastie nepřátelská a vždycky cizí?“ Habsburkové v české kolektivní paměti 20. století
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 10.–11. listopadu 2022: Finis koncertu velmocí: Evropa a Rakousko-uherská monarchie na konci dlouhého 19. století – příspěvek: Pro ecclesia et re publica. Biskup Josefa Doubrava a rok 1918 (spolupráce s Mgr. Ladislavem Holoubkem)
 • Klášter Želiv, Diözesanarchiv St. Pölten, Benediktinerstift Göttweig, 5.–7. října 2021: mezinárodní konference Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století. Schicksale der Klostergüter seit der 2. Hälfte des 18. bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts – příspěvek: Eroze majetku Českého a rakouského velkopřevorství maltézského řádu v první polovině 20. století (spolupráce s PhDr. Ing. Mgr. Martinem Polou).
 • Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů, Národní památkový ústav, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky, v. v. i., 26.–29. dubna 2021: mezinárodní konference Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století – příspěvek: Longue durée a fáze procesu sakralizace a desakralizace české krajiny, devastace kulturního dědictví po roce 1945; příspěvek: Hugo Doskočil a funkce „diecézního konzervátora“ v Hradci Králové – příklad proměn církevní a státní péče o sakrální památky v 1. polovině 20. století (spolupráce s Mgr. Ladislavem Holoubkem).
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 22.–23. října, 12.–13. listopadu, 3.–4. prosince a 10.–11. prosince 2020: mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru II: vystavování minulosti – příspěvek: Kostely pro výstavy? Římskokatolické sakrální stavby jako součást či kulisa výstavních projektů – příklady z českého prostředí na začátku 21. století.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 4. prosince 2019: mezinárodní konference Josef Cibulka (1886–1968): kněz, pedagog a historik umění ve 20. století – příspěvek: Josef Cibulka pohledem rodného města, archivních pramenů a svědků.
 • Státní oblastní archiv v Praze, Filozofická a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Arcibiskupství pražské, 10.–12. září 2019: mezinárodní konference Spoutané církve – příspěvek Rok 1949 jako zlom ve vývoji české sakrální architektury – příklad nevysloveného důsledku tzv. církevních zákonů.
 • Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 8.–9. 11. 2018: mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru: česká společnost a historická výročí – příspěvek Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace. Příklady výkladu dějin a současnosti v pražské katedrále.
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika), 16.–17. 10. 2018: mezinárodní konference Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky – příspěvek Osm z dvanácti hvězd. Výstavba nových římskokatolických kostelů ve Velké Praze v letech 1930–1938.
 • Nemzeti Emlékezet Bizottsága – The Committee of National Remembrance (Maďarská republika), 26. 9. 2017: mezinárodní workshop Confrontation – Cooperation – Coordination. Christian Churches in the Soviet Bloc – příspěvek The National Element of the Action against the Roman Catholic Church in Communist Czechoslovakia after 1948.