Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů

Volební řád ředitele/ředitelky Ústavu

Na 4. jednání 20. března 2014 schválila Rada ÚSTR Volební řád pro volbu ředitele ÚSTR a dohodla se na časovém průběhu volby. Na zasedání Rady 9. dubna 2014 budou k osobním pohovorům pozváni tito kandidáti (ve vylosovaném pořadí): v 16.30 Muriel Blaive, v 17.30 Adrian Portmann a v 18.30 Zdeněk Hazdra. Poté proběhne neveřejné první kolo hlasování, případně po 60 minutách druhé kolo. Hlasovat se bude o všech pěti kandidátech, kteří prošli výběrovým řízením. Pokud by ředitel nebyl vybrán ani ve druhém kole, sejde se Rada ke třetímu kolu o týden později.

Výsledky druhého kola výběrového řízení na ředitele ÚSTR

Ústní pohovory pětice uchazečů probíhaly v budově ÚSTR ve čtvrtek 6. března 2014 po celé odpoledne až do večerních hodin. Jednotliví kandidáti byli zváni v pořadí, v jakém byly na podatelnu Ústavu doručeny jejich přihlášky a koncepce: Muriel Blaive, Viktor Meca, Adrian Portmann – von Arburg, Zdeněk Hazdra a Karel Světnička. Druhé kolo hodnotila Výběrová komise, které předsedal Oldřich Tůma. Přítomno bylo jejích devět členů, neboť Vít Vlnas z osobních důvodů odstoupil. Zároveň se účastnili všichni členové Rady ÚSTR. Výběrová komise nejprve vyslechla přibližně půlhodinovou prezentaci každého uchazeče a poté byl prostor pro dotazy. Na závěr Výběrová komise podrobně obodovala výkon každého uchazeče a sestavila přehled bodovaných výsledků.

Koncepce uchazečů o funkci ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů

 • V prvním kole výběrového řízení hodnotila Výběrová komise koncepce uchazečů anonymně a do pátku 14. 2. 2014 odevzdala členům Rady ÚSTR svá bodová hodnocení. Ta Rada nezveřejňuje.
 • 6. března 2014 se Výběrová komise sejde se všemi uchazeči k ústnímu pohovoru, který tvoří druhé kolo výběrového řízení (neveřejné).

Členové Výběrové komise:

 • Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
 • PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Linhartová
 • Nicolas Maslowski, D.E.A., Ph.D.
 • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Vít Vlnas
 • Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
 • Ing. Václav Žák

Uchazeči a jejich koncepce:

 


Pravidla pro organizaci výběrového řízení pro výběr ředitele/ředitelky Ústavu

 • Rada ÚSTR schválila Pravidla pro organizaci výběrového řízení pro výběr ředitele/ředitelky Ústavu. Jejich znění přijala na svém 15., výjimečně neveřejném zasedání, které se konalo 3. ledna 2014. Radní při něm přijali a otevřeli 5 obálek s přihláškami uchazečů. Žádnou z nich nevyřadili. Koncepce uchazečů teď anonymně posoudí výběrová komise (viz Pravidla). Jména uchazečů se až do skončení prvního výběrového kola nezveřejňují a jména členů výběrové komise také ne, aby se předešlo všem formám ovlivňování nebo nátlaku. Můžeme pouze sdělit, že výběrová komise je desetičlenná.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Ústavu. Výsledek výběrového řízení Rada oznámí do 30. 4. 2014. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 7. 2014.

Zákonné předpoklady pro výkon funkce:

 • úplné ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (kvalifikace v oblasti moderní historie a vyšší vědecko-pedagogické tituly – PhDr., Ph.D., docent, profesor – výhodou)
 • spolehlivost a bezúhonnost (dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb.)

Další požadavky na uchazeče

 • odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti Ústavu, zejména dle zákonů č. 181/2007 Sb., 499/2004 Sb., 140/1996 Sb., 107/2002 Sb., 412/2005 Sb., 101/2000 Sb., 106/1999 Sb. a 219/2000 Sb.[1] , základní orientace v právním systému ČR
 • znalost problematiky řízení rozpočtových organizací – organizačních složek státu
 • pedagogická a vědecká činnost výhodou
 • znalost cizích jazyků
 • výborné komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti v českém jazyce

Písemné přihlášky do výběrového řízení uchazeči doručí nejpozději do 3. 1. 2014 do 14.00 hodin osobně – do podatelny Ústavu, nebo poštou na adresu: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3. Pro platnost přihlášky je rozhodující datum doručení – 3. 1. 2014 do 14.00 hodin. K později doručeným přihláškám se nepřihlíží. Obálku je třeba označit heslem: „Rada ÚSTR – Výběrové řízení na ředitele/ředitelky ÚSTR – neotevírat!“

Náležitosti písemné přihlášky:

 1. Kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (VŠ diplom, doklady o všech dalších získaných titulech) a dalších dokladů prokazujících získané vzdělání a dovednosti (školení, certifikáty, atestace apod.). Originály dokumentů předloží uchazeč Radě na její vyžádání.
 2. Motivační dopis s přiloženým souhlasem se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb.
 3. Strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností, dosavadní profesní kariéry a zahraničních zkušeností; v případě vědeckého pracovníka také seznam hlavních odborných publikací). Životopis musí mj. obsahovat tyto údaje:

  • jméno, příjmení a tituly
  • datum a místo narození
  • státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • doručovací adresu, kontaktní telefon a e-mailovou adresu
  • datum a vlastnoruční podpis
 4. Doklady k prokázání občanské bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb.

  • K prokázání bezúhonnosti: originál výpisu z evidence Rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců).
  • K prokázání spolehlivosti (neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971): originál čestného prohlášení k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. a), b) a d) a podle odst. 1 písm. c), které se osvědčením neosvědčují (čestně prohlašuje, že v době od 25. února 1948 do 15. února 1990 nebyl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska, nebyl absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských a školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy, a nebyl příslušníkem nebo spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu, který byl smluvní stranou Varšavské smlouvy, a zároveň čestně prohlašuje, že nebyl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek s výjimkou základní nebo náhradní vojenské činné služby).
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb. („negativní lustrační osvědčení“) nebo čestné prohlášení, že zájemce v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti a nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti, doplněné dokladem o podání žádosti o osvědčení vydané Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb.[2] „Lustrační osvědčení“ vydané Ministerstvem vnitra ČR a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepodávají osoby narozené po 1.12. 1971.
 5. Koncepci rozvoje a dalšího směřování Ústavu pro studium totalitních režimů, která bude obsahovat krátkodobý a dlouhodobý výhled rozvoje ÚSTR v rozsahu maximálně do 20 normostran. Dokument musí zohledňovat krátkodobé i dlouhodobé cíle v hlavních oblastech řízení a činností ÚSTR (metody řízení, personální politika, ekonomický výhled, vědecko-výzkumná činnost, popularizační, vzdělávací a ediční činnost, digitalizace, problematika Archivu bezpečnostních složek). Současně uchazeč přiloží písemný souhlas se zveřejněním koncepce na internetových stránkách ÚSTR. Profesní životopis, motivační dopis a návrh koncepce rozvoje Ústavu je třeba odevzdat v tištěné a zároveň v elektronické podobě (buď na CD-R, DVD nosiči, nebo na Flash disku) a to ve formátu .rtf, nebo .doc, nebo .docx. CD-R či DVD musí být označen příjmením uchazeče a (stejně jako Flash disk) vložen do obálky spolu se všemi ostatními náležitostmi přihlášky.

Metoda výběrového řízení

Rada Ústavu po datu 3. 1. 2014 jmenuje výběrovou komisi.

1. kolo:

Rada na svém neveřejném zasedání otevře obálky, zkontroluje úplnost doručených přihlášek a rozhodne o vyřazení kandidátů, kteří nesplňují zákonné předpoklady/předepsané požadavky pro výkon práce v pracovní pozici ředitele/ředitelky Ústavu. Rada Ústavu vyzve kandidáty, kteří předložili neúplnou požadovanou dokumentaci, k jejímu doplnění v termínu do 14 dnů od odeslání výzvy. Poté Rada písemně pozve všechny uchazeče, kteří úspěšně absolvovali 1. kolo výběru, k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí.

2. kolo:

Ústní pohovor: pozvaní uchazeči představí svou koncepci rozvoje Ústavu (30 minut; možnost PowerPointové prezentace) a zodpoví dotazy výběrové komise (30 minut). Při ústním pohovoru uchazeč předloží originál občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Kvantitativně budou u každého uchazeče hodnocena tato kritéria:

 • vzdělání: vyšší vědecko-pedagogický titul – Ph.D., docent nebo profesor. další vzdělání a kvalifikace
 • řídící zkušenosti a manažerské schopnosti (řídící funkce v akademické instituci, rozpočtové organizaci či v orgánu veřejné správy; řešení grantů)
 • zahraniční zkušenosti
 • publikační činnost
 • krátkodobá a dlouhodobá koncepce rozvoje Ústavu
 • prezentace koncepce při ústním pohovoru

Každý člen výběrové komise přidělí každému z uchazečů body za jednotlivé hodnocené části, přičemž nejvyšší a nejnižší bodové ohodnocení se nezapočítá do průměru. Výběrová komise po uskutečnění pohovorů se všemi uchazeči a po vyhodnocení kvantifikované části hodnocení stanoví (na základě průměrného bodového hodnocení) pořadí úspěšnosti uchazečů, kteří se zúčastnili 2. kola. Následně Rada Ústavu rozhodne o finálním vítězi výběrového řízení. Rada si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, anebo upravit podmínky, termíny i pravidla jeho konání. Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Michael Pelíšek, ředitel kanceláře Ústavu (email: michael.pelisek@ustrcr.cz)


[1] Zák. č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti; zák. č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony; zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vše v platném znění. [2] Předpokladem pro jmenování do funkce ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů je předložená ověřená kopie nebo originál osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb.