Navštívili nás, navštívili jsme… (2013)

Facebook stránky

Zavítali k nám také občanští aktivisté z Egypta

26. září 2013 – Po Tunisanech a Libyjcích to byla třetí mezinárodní delegace v brzké době. I Egypťané mají zájem o vyrovnávání se s minulostí. Absolvovali – obdobně jako předešlé návštěvy – základní seznámení s činností Ústavu, poté nahlédnutí do úseku digitalizace a do ABS.


O ÚSTR se zajímají Tunisané a Libyjci

V pondělí 23. září 2013 hostil Ústav hned dvě mezinárodní delegace. První vedli dva zástupci tuniského ministerstva pro lidská práva a přechodnou justici – pánové Ch. Derouich a Y. Karamti, druhou tvořila početná skupina občanských aktivistů z Libye (většinou to byli právníci). Oběma zemím je společné, že uvažují o zřízení obdobného ústavu, jako je ÚSTR, a zajímá je náš způsob vyrovnávání se s minulostí. O tom je zevrubně informovali Jan Kalous a Vojtěch Ripka, a v oddělení digitalizace pak Tomáš Keszeli. Archivem bezpečnostních složek je provedla Světlana Ptáčníková a věnovali se jim také Zdeněk Hazdra a Michael Pelíšek.

Setkání mladých pracovníků z institucí historické paměti z celé EU

V termínu 22. – 25. srpna 2013 se dvě delegátky za Ústav pro studium totalitních režimů (Eva Kubátová) a Archiv Bezpečnostních složek (Jitka Bílková) zúčastnily setkání mladých pracovníků do 35 let z institucí historické paměti z celé EU při příležitosti European Day of Remembrance for the Victims of Totalitarian Crimes. V rámci třídenního programu byly zahrnuty návštěvy významných memorialů a muzeí (Museum of Genocide Victims, Center of Tolerance, Paneirai Memorial), ale také zajímavostí s cílem lépe se seznámit s litevskými totalitními režimy (park totality v Grutas, Hill of Crosses v Merkine, osobní setkání s litevským partyzánem J. Jakavonisem a prohlídka bunkru u jeho rodného domu). Součástí programu byla i konferenční část zaměřená na mladou generaci s tématem „Setting the traditions for Europe-wide Day of Remembrance of the victims of totalitarian regimes“ a otevřením výstavy „Totalitarianism in Europe“, připravené Platformou evropské paměti a svědomí, ale také pietní akty při příležitosti výročí 23. srpna 1939, kdy byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop. Připravili jsme pro Vás průřez litevskými zajímavostmi, které mohou posloužit jako inspirace k dalším tématům zkoumání, či jako budoucí cíl Vašich cest.

Základní bibliografie k tématu: The Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania / David J. Smith … [et al.] Lithuania: stepping westward / Thomas Lane Lithuania: the rebel nation / V. Stanley Vardys, Judith B. Sedaitis Showdown: the Lithuanian rebellion and the breakup of the Soviet empire / Richard J. Krickus


Návštěva taiwanské delegace

V pátek 26. července 2013 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů delegace z taiwanské „228 Memorial Foundation“, která se věnuje lidským právům po 2. světové válce. Zástupkyně nadace, paní Min-Chen Pan, je v současné době na šestitýdenní cestě po Evropě, při které navštěvuje různé instituce historické paměti a sbírá cenné zkušenosti s vyrovnáváním se s minulostí. Taiwanská „228 Memorial Foundation“ se názvem vztahuje k „Masakru 228“, při kterém byly dne 28. 2. 1947 čínskými vojsky zabity desetitisíce Taiwanců. Po roce 1987 se ozvaly hlasy k morálnímu odškodnění obětí masakru po dlouhých desetiletích tabuizování tohoto tématu. Začalo se s budováním 228 vzpomínkových míst a 28. únor se stal národním taiwanským svátkem. Během rozpravy s paní Pan byla vytyčena základní témata zkoumání Ústavu pro studium totalitních režimů, včetně okolností jeho vzniku, další debata se pak vedla nad archiváliemi Archivu bezpečnostních složek. Výsledkem jednání bylo předjednání zapůjčení výstav Ústavu pro studium totalitních režimů (především Praha objektivem tajné policie) a v budoucnu i možnost spolupráce s jedním z projektů ÚSTR – oralhistorickou platformou Paměť národa.

Návštívili nás studenti z Florida State University

V pondělí 22. července 2013 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů skupina amerických studentů z Florida State University. Po vedením Dr. Erica Wiebelhaus-Brahma studenti absolvují v České republice vzdělávací kurz o středoevropském vyrovnávání s totalitní minulostí. Přednáškového slova se ujala Jitka Bílková z Archivu bezpečnostních složek a ukázala studentům mimo jiné i online vyhledávání archiválií. Adam Hradilek ze skupiny orální historie Ústavu pro studium totalitních režimů se následně ve své přednášce věnoval představení výzkumných a publikačních aktivit ÚSTR.

Návštívili nás studenti z Kentucky Institute for International Studies

Ve středu 3. července 2013 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek skupina studentů z Kentucky Institute for International Studies, kteří jsou v České republice na pětitýdenním kurzu s tématem „Politiky nenávisti ve 20. století“. Kentucky Institute for International Studies je americkou institucí, která sdružuje studenty různých vysokých škol z USA (University of Kentucky, Murray State University, Bowling Green University in Indiana a další) a formou zahraničních cest do neanglicky hovořících zemí rozšiřují povědomí především o evropské kultuře a historii. Studenti byli nejprve uvedeni do tématu zkoumání doby nesvobody Vojtěchem Ripkou z Odboru zkoumání totalitních režimů, který se ve své přednášce zaměřil především na představení ÚSTR v porovnání s americkými institucemi historické paměti, aby si studenti mohli udělat představu na základě známého prostředí. Posléze se debata stočila ke specifikům historické a archivářské spolupráce mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a k otázkám etiky a zveřejňování citlivých údajů. V této debatě se dále pokračovalo i v badatelně Archivu bezpečnostních složek, kde byly Jitkou Bílkovou vytyčeny hlavní body archivářské práce. Studenti se pak věnovali připraveným průřezem archiválií a dotvářeli si představu o době nesvobody v bývalém Československu.

Korejci se v ÚSTR zajímali o to, jaké obtíže přináší přechod k demokracii

Ve středu 26. června 2013 navštívily Ústav zástupkyně korejského Institutu mezinárodních vztahů se sídlem v Soulu za doprovodu tajemníka Velvyslanectví Korejské republiky v Praze pana Lee Phillocka. Delegaci přijal 1. náměstek ředitelky ÚSTR Mgr. Zdeněk Hazdra a Dr. Karel Vodička, člen Vědecké rady ÚSTR, který působí na Institutu Hannah-Arendtové v Drážďanech. Korejští hosté se zajímali o práci ÚSTR a také o problematiku přechodu naší země ke svobodě po roce 1989. To může být pro ně cenné zejména v případě, že by podobný proces potkal jejich severní sousedy. Dr. Vodička pro ně připravil přednášku, kterou nazval Transformace v ČSR/ČR 1990–2013. Společnost, politika a hospodářství – evropský kontext. Setkání se neslo ve velmi příjemné atmosféře a bylo zakončeno obědem v nedaleké korejské restauraci Hanil.


Pietní květy do Lidic

Každoroční pietní akce v Lidicích, která připomíná brutální vyhlazení této obce 10. června 1942, se v sobotu 15. června 2013 zúčastnila také ředitelka ÚSTR Pavla Foglová. Pietní květy jménem ústavu položila ke Zdi smrti. Vzpomínkové akce se zúčastnil také prezident republiky a řada představitelů politického, kulturního a společenského života.


Návštěva studentů z Universität Regensburg

Dne 21. května 2013 navštívila Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek skupina německých studentů z Universität Regensburg v rámci několikadenní exkurze po českých historických institucích a místech paměti. Prostřednictvím přednášky PhDr. Martina Valenty, Ph.D. se studenti seznámili s badatelskými a dokumentačními projekty ÚSTRu a s publikační a vzdělávací činností. V badatelně ABS měli možnost prohlédnout si dokumenty ze svazkové agendy a také např. písemnosti útvarů SS na území protektorátu Čechy a Morava a na závěr své návštěvy ÚSTRu zavítali i na úsek digitalizace, kde získali informace o převádění archiválií do digitální podoby.