Navštívili nás, navštívili jsme… (2010)

Ústav a Archiv navštívili klienti Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Praha 30. listopad 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek navštívili klienti Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Toto centrum je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která pečuje o vzpomínkové dědictví obětí nacismu, seznamuje veřejnost s jejich odkazem a pomáhá zlepšovat podmínky života obětí nacismu. Vážené hosty přivítal na půdě Ústavu a Archivu 1. náměstek ředitele Ústavu, PhDr. Jan Kalous, Ph.D., který představil poslání a činnost Ústavu. Práci oddělení zkoumání doby nesvobody následně prezentoval vedoucí tohoto oddělení, PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. a Mgr. Barbara Kopecká předvedla fungování internetového portálu „Paměť národa“ shromažďující orálně – historické sbírky z České republiky i zahraničí. O materiálech, jež spravuje Archiv bezpečnostních složek, ale také o způsobu, jakým mohou zájemci do těchto materiálů nahlédnout, informoval Mgr. Pavel Navrátil, vedoucí oddělení operativních svazků rozvědky a VKR.

Setkání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů s ředitelem Ústavu pamäti národa v Bratislavě

Bratislava 12. října 2010 – První zahraniční návštěva nového ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vedla do Bratislavy. Daniel Herman se zde v doprovodu svých spolupracovníků setkal s ředitelem slovenského Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ivanem A. Petranským a dalšími pracovníky ÚPN. Cílem návštěvy, která se uskutečnila dne 12. 10. 2010, bylo především navázání osobních kontaktů s vedoucími pracovníky partnerské instituce na Slovensku. Zástupci obou institucí vyzdvihli blízkost a společné cíle obou ústavů. Informovali se o složité ekonomické situaci a o možnostech vzájemné podpory v oblasti získávání mimorozpočtových zdrojů. Hovořili rovněž o potřebě koordinace vědecko-výzkumné činnosti a o zintenzivnění vzájemné spolupráce v různých oblastech svého působení. V rámci návštěvy Bratislavy navštívil ředitel ÚSTR se svými spolupracovníky také Velvyslanectví České republiky na Slovensku a setkal se zde s velvyslancem Jakubem Karfíkem.

Představitelky kubánského exilu ve Spojených státech Sylvia G. Iriondo a Janisset Rivero navštívily Ústav a Archiv

Praha 10. září 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek dnes navštívily Sylvia G. Iriondo, prezidentka nevládní organizace Mothers and Women against repression a Janisset Rivero, zástupkyně National Secretary of Cuban Democratic Directorate. Představitelky kubánského exilu ve Spojených státech byly po uvítání ředitelem Danielem Hermanem seznámeny s konkrétními zkušenostmi přechodu z totalitního režimu do demokratické společnosti v regionu střední a východní Evropy. Z diskuse vyplynula potřeba realizace společného badatelského projekt zaměřeného na spolupráci Státní bezpečnosti se složkami kubánského ministerstva vnitra. Během krátkého pobytu v depozitáři Archivu bezpečnostních složek byly navíc oběma návštěvnicím představeny vybrané dokumenty z provenience čs. komunistické rozvědky vztahujících se k nedávné historii Kuby.

Ústav a Archiv navštívila skupina německých studentů

Praha 24. srpna 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v rámci svého vzdělávacího kurzu navštívila skupina německých studentů z Archivní školy v Marburgu. Studenti archivnictví se během své návštěvy seznámili s historií, činností a také mezinárodní spoluprací Ústavu. Problematiku historického bádání vybraných projektů blíže studentům představil pracovník oddělení zkoumání doby nesvobody Mgr. Lukáš Vlček. Informace o činnosti Archivu a jeho dílčích oddělení zabývající se zejména zpřístupněním archivních dokumentů, lustracemi, apod. prezentoval Mgr. Pavel Kugler z oddělení operativních svazků. Studenti poté navštívili pracoviště Archivu bezpečnostních složek v Praze–Braníku, které se zabývá péčí o fyzický stav archiválií. Vedoucí tohoto oddělení p. Kostlán, DiS. seznámil studenty s činností jednotlivých pracovišť a představil praktické fungování různých metod, které se používají ke konzervování, restaurování archivních dokumentů, apod.

Návštěva studentů Univerzity Friedricha–Schillera z Jeny

Praha 15. července 2010 – skupina studentů z Univerzity Friedricha – Schillera z Jeny dnes v doprovodu svého vyučujícího Dr. Jörga Fischera a Helmulta Schuchardta, vedoucího referátu zemské centrály pro politické vzdělávání v Durynsku navštívila Ústav pro studium totalitních režimů. Německým studentům, budoucím pedagogům byly prostřednictvím Mgr. Václava Rumla představeny vzdělávací aktivity Ústavu včetně využití archivních materiálů v edukačním procesu. Informaci o svazcích a činnosti Archivu bezpečnostních složek představil vedoucí oddělení operativních svazků rozvědky a VKR, Mgr. Navrátil. Závěrem návštěvy ocenil Dr. Jörg Fischer a Helmult Schuchardt činnost Ústavu v oblasti vzdělávání učitelů a studentů respektive způsob využití moderních technologií a didaktických pomůcek, které zprostředkovávají interaktivní formou události z doby totality.

Ústav a Archiv navštívil profesor Bon Seon KOO

Praha 8. července 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek dnes navštívil pan Bon Seon KOO, profesor Výzkumného a vzdělávacího justičního institutu Jihokorejské republiky v doprovodu absolventů zmíněného institutu, kteří začínají působit v jihokorejské justici, zejména v oblasti státních zastupitelství. Na základě vyjádřeného zájmu byla zástupcům institutu prostřednictvím Mgr. Malloty a Mgr. Ripky z oddělení dokumentace Ústavu představena problematika trestně – právního systému 50. let 20. století, projekt s názvem: „Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989“ a poskytnuty rámcové informace o transformaci soudnictví. Činnost Archivu představil vedoucí oddělení operativních svazků rozvědky a VKR, Mgr. Navrátil.

Vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu

V sobotu 26. června 2010 se na čestném pohřebišti 3. odboje v Praze-Ďáblicích konal vzpomínkový pietní akt za oběti komunistického režimu. Za Ústav pro studium totalitních režimů se památce umučených a popravených politických vězňů poklonili ředitel Zdeněk Hazdra a 1. náměstek Marek Junek. Vzpomínkové akce se zúčastnili a účastníkům protikomunistického odboje vzdali poctu předsedkyně a místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová a František Šedivý, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, senátorka Alena Palečková, zástupci Sdružení bývalých politických vězňů, Vězeňské služby ČR, Ministerstva obrany ČR, Armády České republiky a městské části Prahy 8.

Náměstek ředitele uctil památku obětí komunistického režimu

Praha 25. června 2010 – Dva dny před 60. výročím popravy JUDr. Milady Horákové si řada pozvaných hostů v čele s ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou připomněla všechny, kteří se stali obětí politických procesů komunistického režimu. Pietní vzpomínky se také účastnil 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Marek Junek. Pokládání věnců a kytic na pietním místě se zúčastnili ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Daniela Kovářová, I. náměstek generálního ředitele VS ČR plk. Mgr. Petr Dohnal, ředitel VV Praha-Pankrác plk. Mgr. Radek Kutiš, starosta MČ Praha 4 Ing. Pavel Horálek, 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, předseda sdružení bývalých politických vězňů Stanislav Stránský, předsedkyně českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková a veřejnost. Pietní akt byl krátce před jedenáctou hodinou ukončen českou státní hymnou.

Archiv a Ústav navštívili zástupci Pekingské univerzity

Dne 10. června 2010 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, po předcházejícím jednání s vedením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, vědečtí pracovníci Pekingské univerzity, pan Shen Zhihua s doprovodem. Zástupci Pekingské univerzity se zabývají studiem historických procesů ve Střední a Východní Evropě. Z tohoto důvodu navštěvují instituce bývalého Východního bloku Evropy za účelem následné prezentace jejich výsledků bádání na mezinárodní úrovni, formou konferencí v Evropě a Asii. V rámci návštěvy byla představena činnost Ústavu a Archivu včetně názorné ukázky badatelny a depozitáře. Po návštěvě Ústavu odjeli čínští historici na prohlídku Národního archivu.

Ústav a Archiv navštívil švédský poslanec a zástupce ambasády

Praha 7. června 2010 – V pondělí 7. června navštívil Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek Hans Wallmark, člen švédského parlamentu, kterého doprovázel Rada Švédského velvyslanectví v Praze Rolf Ericsson. Hanse Wallmarka přijal první náměstek ředitele Jaromír Kalus a ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky. Náměstek Kalus pana Wallmarka informoval o historii vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o nynější náplni práce této instituce. Při diskusi také podotkl, že se Ústav nezabývá jen historií komunistického Československa, ale také obdobím nacistické okupace. Ředitel Archivu pak informoval o množství a struktuře fondů. Po krátké diskusi si oba hosté prohlédli jeden z depozitářů Archivu bezpečnostních složek v budově Siwiecova a také badatelnu. Poslední zastávkou bylo oddělení digitalizace, kde se seznámili se způsobem převodu archiválií do elektronické podoby. „Je obdivuhodné, kolik práce udělaly tyto instituce za více než dva roky od vzniku, což není příliš dlouhá doba. Způsob zpřístupňování archivů, množství informací na webových stránkách a to i v angličtině a také převod materiálů do digitální podoby, to vše mne velmi zaujalo. Už jsem o Ústavu i Archivu slyšel a to nejen zde, ale i v Evropě a jsem rád, že jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, jak to zde funguje. Jsme připraveni zorganizovat spolupráci se švédskými institucemi a případně i vysokými školami. Rozhodně se domnívám, že zde nejsem naposledy,“ řekl na závěr návštěvy poslanec Wallmark.

Ústav a Archiv navštívili Radu Ioanid a Anatol Steck z washingtonského muzea holocaustu

Dne 7. června 2010 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek zástupci americké instituce zabývající se dokumentací a studiem dějin holocaustu United States Holocaust Memorial Museum Dr. Radu Ioanid a Anatol Steck. Zástupce USHMM přijal na půdě Ústavu PhDr. Jaromír Kalus, 1. náměstek ředitele Ústavu, ředitel Archivu PhDr. Ladislav Bukovszky společně s Mgr. Petrem Rendekem a Mgr. Vojtěchem Ripkou, kteří v minulém roce absolvovali pracovní pobyt v sídle USHMM ve Washingtonu, D.C. USHMM se řadí mezi partnerské instituce, se kterou uzavřel Ústav a Archiv rámcovou dohodu o spolupráci, jež umožňuje prohlubovat vzájemnou výměnu informací a zkušeností týkající se doby holocaustu. Předmětem jednání návštěvy se stala další spolupráce zejména v oblasti digitalizace archivních dokumentů, jejíž realizace byla prakticky předvedena. Zástupci USHMM si také v doprovodu vedoucího oddělení operativních svazků rozvědky a VKR, Mgr. Pavla Navrátila prohlédli jeden z depozitářů Archivu.

Návštěva chorvatských odborníků a německých umělců

Dne 4. června 2010 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek chorvatští odborníci zabývajících se studiem společnosti a kultury Sonja Lebos z organizace Udruga za interdisciplinarna i interkulturna istraživanja, Igor Marković z organizace Multimedijalni institut MAMA ze Zagrebu a němečtí umělci Michaela Strumberger a Todd Brown z organizace Effusion z Berlína. Návštěva se konala v rámci chorvatského projektu Theatre of Memories, jehož součástí byl i několikadenní program v Praze. Zástupcům zahraničních organizací byla prostřednictvím 1. náměstka ředitele, PhDr. Kaluse představena činnost Ústavu včetně rámcové prezentace badatelských aktivit, které blíže uvedl vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci, Mgr. Bárta. Zaměření činnosti včetně aktivit Archivu pak představil vedoucí oddělení operativních svazků, Mgr. Navrátil. Na základě vyjádřeného zájmu ze strany zahraničních zástupců byl dále představen internetový portál „Pamět národa“, který shromažďuje orálně – historické sbírky nejen z České Republiky, ale i ze zahraničí.

Archiv a Ústav navštivili studenti z Karlovy univerzity

Praha 4. května 2010 – Více než pět desítek českých a francouzských studentů z Karlovy univerzity v Praze se v úterý 4. května zajímalo o dění v Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Pod vedením lektora Jiřího Hnilici si prohlédli badatelnu a depozitáře Archivu bezpečnostních složek. O materiálech spravovaných Archivem bezpečnostních složek a jejich jednotlivých typech je informoval Pavel Navrátil. Vojtěch Ripka představil vzdělávací projekty Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ředitel ÚSTR navštívil pracoviště v Kanicích

Kanice u Brna 27. dubna 2010 – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Jiří Pernes se v úterý 27. dubna v doprovodu ředitele Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého seznámil s činností archivního pracoviště v Kanicích u Brna. V doprovodu vedoucích jednotlivých oddělení si prohlédl depozitáře a seznámil se s obsahem spisů, které jsou uloženy v depozitářích kanického objektu.

Ústav a Archiv navštívil velvyslanec Pákistánu v České republice

Praha 14. dubna 2010 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek dnes navštívil velvyslanec Pákistánu v České republice, Jeho Excelence Athar Mahmood. Při prohlíce Ústavu i Archivu jej doprovázeli ředitelé Jiří Pernes a Ladislav Bukovszky, I. náměstek ředitele ÚSTR Jaromír Kalus a Vojtěch Ripka. Jeho Excelence se seznámila s procesem digitalizace archiválií svěřených do péče Archivu bezpečnostních složek a s obsahem Archivu. Vedoucí oddělení operativních svazků rozvědky a VKR Pavel Navrátil vysvětlil panu Mahmoodovi o jaké informace se zajímala především československá komunistická rozvědka a na konkrétních případech také ukázal, jak byli spolupracovníci a příslušníci StB cvičeni pro využívání tzv. „mrtvých schránek“ a odhalování či zjišťování skutečnosti, že jsou někým sledováni. „Velmi se zajímám o historii a návštěva Archivu a Ústavu byla velmi inspirující. Je zajímavé nahlédnout za oponu a vidět, jak se s materiály pracuje. Trochu mne mrzí, že jsem neviděl restaurátorské pracoviště Archivu, ale snad ještě budu mít příležitost. Je vidět, že i tak mladá instituce jakou jste, může udělat za relativně krátkou dobu hodně práce,“ řekl na závěr návštěvy Athar Mahmood.

Ředitelé Ústavu a Archivu vyjádřili soustrast velvyslanci Polské republiky

Praha 13. dubna 2010 – Ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Jiří Pernes a Ladislav Bukovszky spolu s I. náměstkem ředitele ABS Miroslavem Urbánkem vyjádřili soustrast velvyslanci Polské republiky v České republice, Jeho Excelenci Janu Pastwovi v souvislosti s tragickou havárií ve Smolensku. Jiří Pernes předal J.E. Janu Pastwovi kondoleční dopis a spolu s Ladislavem Bukovszkym a Miroslavem Urbánkem se podepsali do kondolenční knihy.

Ústav a Archiv navštívil Ntsiki Sandi

Praha 1. března 2010 – Jihoafrický právník, bývalý člen jihoafrické Komise pravdy a usmíření Ntsiki Sandi v pondělí 1. března navštívil Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Zatímco dopoledne se seznámil s činností obou institucí a detailně si nechal vysvětlit náplň práce, odpoledne to byl on, kdo přednášel o svých zkušenostech s vyrovnávání se s totalitním režimem v Jihoafrické republice. Zaměstnanci Ústavu i Archivu se tak mohli seznámit s pozadím práce Komise pravdy a usmíření a působením pana Sandiho v ní. Na jeho přednášce zazněly některé případy, které vyplouvaly najevo před jihoafrickou Komisí. V následné diskusi padala řada otázek na vyrovnávání se s totalitním režimem a s následky, které rasistický režim zanechal do dnešních dnů. Advokát Sandi, který v Praze vystoupil na konferenci „Zločiny komunistických režimů“, byl členem Výboru pro amnestie Komise pravdy a usmíření po celou dobu její existence (1995-2001). V 80. letech minulého století byl aktivistou proti apartheidu a byl z politických důvodů vězněn. Dnes je advokátem v Grahamstownu, Jihoafrická republika.