Vzdělávací kursy pro učitele v roce 2013/2014

 • 04.10.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (Praha, ÚSTR)
 • 18.10.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (Praha, ÚSTR)
 • 22.10.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV Zlín, projekt D21)
 • 23.10.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Plzeň, projekt D21)
 • 31.10.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (ZŠ Buchlovice , projekt D21)
 • 01.11.2013 – Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti (Praha, ÚSTR)
 • 04.11.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (NIDV České Budějovice, projekt D21)
 • 07. 112013 – Využití médií ve výuce dějepisu (ZŠ Klatovy, projekt D21)
 • 13.11.2013 – Využití médií ve výuce dějepisu (Gymnázium Kaplice, projekt D21)
 • 06.12.2013 – Obyvatelstvo v ČSR v padesátých letech (Praha, ÚSTR)
 • 10.01.2014 – Dějepis mezi historií a pamětí (Praha, ÚSTR)
 • 29.01.2014 – Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti (UJEP, Ústí nad Labem)
 • 12.02.2014 – Využití médií ve výuce dějepisu (ZŠ Maleč)
 • 24.02.2014 – Soudobé dějiny: co, jak a proč učit? (Gymnázium Chomutov)
 • 04.04.2014 – Národní identity ve škole (Praha, ÚSTR)
 • 09.04.2014 – Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti ( NIDV, Hradec Králové)
 • 11.04.2014 – Soudobé dějiny: co, jak a proč učit? (NIDV, Olomouc)
 • 30.04.2014 – Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti (NIDV, České Budějovice, zrušeno)
 • 30.05.2014 – Konfliktní vzpomínání (NIDV, České Budějovice, zrušeno)
 • 21.–22. 08.2014Každodenní život v Československu 1945/1948–1989 (XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře)

Konfliktní vzpomínání

Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Zaměřuje se na reflexi odlišných způsobů vzpomínání některých kontroverzních témat soudobých českých dějin. V rámci semináře bude diskutován většinový český a německý pohled na Mnichov 1938 a poválečný odsun Němců, český a většinový ruský pohled na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Učitelé se seznámí s popkulturními obrazy reprezentujícími jednotlivé paměťové koncepty a se způsoby jejich využití při výuce. V rámci semináře proběhnou workshopy simulující aplikaci tématu.

 • 30. května 2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha, program

Využití médií ve výuce dějepisu

Pozvánka na seminář pro učitele Využití médií ve výuce dějepisu (ÚSTR, Praha) Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Média se stala samozřejmou součástí moderní společnosti. Skutečnost vnímáme ve své většině právě jejich prostřednictvím. Dvojnásobně to platí o školní mládeži, která využívá moderních technologií ze všech věkových kategorií nejčastěji. Je proto mimořádně žádoucí přizpůsobit formy výuky této skutečnosti. Seminář je zaměřen na všechny typy škol. Moderní média mají silný motivační efekt, nemusíme je tedy považovat jen za „nadstavbu“ pro nadané žáky, ale též jako nástroj k vyvolání zájmu u těch, které jinak dějepis příliš neoslovil.

 • 04.10.2013, Praha, ÚSTR, program
 • 18.10.2013, Praha, ÚSTR
 • 22.10.2013, NIDV Zlín, projekt D21
 • 23.10.2013, Gymnázium Plzeň, projekt D21
 • 31.10.2013, ZŠ Buchlovice , projekt D21
 • 04.11.2013, NIDV České Budějovice, projekt D21
 • 07. 112013, ZŠ Klatovy, projekt D21
 • 13.11.2013, Gymnázium Kaplice, projekt D21
 • 12.02.2014, ZŠ Maleč, projekt D21

1. listopadu 2013, 09.00–15.00: Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti.

Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů se věnuje implementaci didaktických konceptů a metod, jež souvisí s tématem reflexe druhé světové války v médiích a ve vzpomínkové kultuře. Tato snaha souzní s rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které zdůrazňují kultivaci historického vědomí jako jeden z klíčových cílů dějepisného vzdělávání. Kurz se v tomto úsilí inspiruje zejména britskou a americkou didaktikou dějepisu, jež medialitě ve výuce věnují mimořádnou pozornost.

 • 01.11.2013, Praha, ÚSTR, program
 • 29.01.2014, UJEP, Ústí nad Labem
 • 09.04.2014 , NIDV, Hradec Králové
 • 30.04.2014, NIDV, České Budějovice, zrušeno

Obyvatelstvo v ČSR v padesátých letech

Prezenční kurz DVPP se zaměřuje na způsoby prezentace padesátých let 20. století ve školní výuce. Hlavní pozornost bude věnována sociálním dějinám společnosti, především marginalizovaným menšinám jako byli Romové. Reflektovány budou také postoje a hodnoty obyvatelstva v tomto období a způsoby didaktického uchopení tohoto tématu. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci těchto témat do výuky pomocí audiovizuálních materiálů, fotografií a karikatur.

 • 06.12.2013, Praha, ÚSTR

Dějepis mezi historií a pamětí (Praha, ÚSTR)

Prezenční kurz DVPP se věnuje problematice vzpomínkové kultury a její implementaci do školní praxe. Tato snaha souzní s Rámcovými vzdělávacími programy, které zdůrazňují kultivaci historického vědomí jako jeden z klíčových cílů dějepisného vzdělávání. Kurz se v tomto úsilí inspiruje západoevropskou didaktikou dějepisu (zejména německou), jež vzpomínkové kultuře věnuje mimořádnou pozornost.

 • 10.01.2014 , Praha, ÚSTR

Národní identity ve škole

Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele všech aprobací. Cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol se současnými koncepty národní identity ve společenských vědách a s možnými aplikacemi těchto konceptů do školní praxe. Demografický vývoj v ČR s sebou nese zvyšování podílu žáků, pro něž národní, ale i státní tradice není samozřejmostí (cizinci, etnické menšiny). Tato nová interkulturní situace je zároveň příležitostí promýšlet „naši vlastní“ českou identitu. Jaké je vlastně naše společenství? Je to společenství občanů, nebo společenství „krve, jazyka a dějin“? Seminář je založen na funkčním propojení konkrétních témat (případové studie) a navazující metodologické reflexe. V rámci praktických workshopů budou lektoři využívat kontroverzní potenciál témat k obecnějšímu zamyšlení nad problematikou kulturních a sociálních identit. V navazujících blocích proběhne reflexe, účastníci se seznámí s pojmy a koncepty, které mohou následně využít ve školní praxi (hlavní cíl představuje dekonstrukce xenofobních postojů). Konceptuální výbava semináře integruje široké pole společenskovědních disciplín, které se zabývají problematikou identit: historiografie, sociologie, politologie, memory studies či public history. Kurz se inspiruje trendy v západoevropské didaktice dějepisu a občanském vzdělávání.

 • 04.04.2014, ÚSTR, Praha

Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti

Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů se věnuje implementaci didaktických konceptů a metod, jež souvisí s tématem reflexe druhé světové války v médiích a ve vzpomínkové kultuře. Tato snaha souzní s rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které zdůrazňují kultivaci historického vědomí jako jeden z klíčových cílů dějepisného vzdělávání. Kurz se v tomto úsilí inspiruje zejména britskou a americkou didaktikou dějepisu, jež medialitě ve výuce věnují mimořádnou pozornost.

 • 29.01.2014, 10.00–14.00, UJEP Ústí nad Labem
 • 09.04.2014, 12.00–17.00, NIDV Hradec Králové, Luční 460
 • 30.04.2014, 12.00–16.00, NIDV České Budějovice, Hlinsko 49 (zrušeno)

Soudobé dějiny: co, jak a proč učit

 • 24.02.2014, Gymnázium Chomutov, program
 • 11.04.2014, NIDV Olomouc, Wellnerova 25

Kurz v souladu s kurikulární reformou považuje dějepis za interpretativní předmět. Rozhodně nenabízí normativně závazné výklady moderní české historie. Hledá cesty, jak učební látku prezentovat nejen jako uzavřený soubor faktografie (určený k pouhé reprodukci), ale jako problém otevřený k řešení. Pedagogický konstruktivismus vede žáky k tomu, aby se podíleli na konstruování kulturních významů, díky čemuž se transformuje vztah žáka a učitele a jejich role ve vzdělávacím procesu je oboustranně kreativnější. V tomto ohledu metodika kurzu navazuje na stávající kurikulární dokumenty, které historické poznání charakterizují jako neuzavřené a proměnlivé (RVP G) a zdůrazňují variabilitu výkladů minulosti (RVP OV). Historie není shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek (RVP Z). Cíl dějepisného vzdělávání dle reformy nepředstavuje uzavřený soubor znalostí o minulosti, ale hlavním posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti (RVP Z). Kurz se tyto principy pokouší implementací moderních metodických postupů promítnout do školní praxe.