Rozkazy ministra vnitra z roku 1968

Kolekce rozkazů ministra vnitra vydaných v průběhu roku 1968 názorně ukazuje změny priorit vedení resortu v závislosti na vývoji politické situace.

Ministr vnitra Josef Kudrna (leden – únor 1968)

 • Rozkaz ministra vnitra č. 1 „Zrušení některých rozkazů, nařízení a předpisů ministerstva vnitra“ z 2. 1. 1968 (PDF 1,3 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 2 „Peněžní náležitosti příslušníků Sboru národní bezpečnosti (MV-fin-II-1)“ z 8. 1. 1968 (PDF 4,6 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 3 „Ochrana státního, hospodářského a služebního tajemství“ z 30. 1. 1968 (PDF 3,5 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 4 „Zásady pro rozborovou činnost na úseku hospodaření s finančními a materiálními prostředky ministerstva vnitra“ z 26. 1. 1968 (PDF 3,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 5 „1. doplněk ke „Směrnicím o organizaci a provádění šifrové služby v součástech MV“, vydaným čl. 20 RMV č. 20 ze dne 8. 6. 1960“ z 30. 1. 1968 (PDF 4,4 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 6 „Organizace a příprava vystoupení útvarů SNB při manifestacích v Praze, Bratislavě, krajích a okresech v únoru 1968“ z 30. 1. 1968 (PDF 4,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 7 „Kázeňský řád Sboru národní bezpečnosti“ z 30. 1. 1968 (PDF 2,5 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 8 „Paušální náhrada cestovného za přepravu místními dopravními prostředky při služebních cestách“ z 31. 1. 1968 (PDF 1,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 9 „Služební úlevy a materiální zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti studujících při zaměstnání“ z 5. 2. 1968 (PDF 6,5 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 10 „Úprava mzdových podmínek dělníků a platových poměrů technickohospodářských pracovníků účelové příspěvkové organizace ministerstva vnitra MIVEX Praha“ z 15. 2. 1968 (PDF 992 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 11 „K 20. výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 1948“ z 19. 2. 1968 (PDF 966  kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 12 „Občanští pracovníci – Resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení“ z 22. 2. 1968 (PDF 1,86 MB)

I. náměstek ministra vnitra plk. dr. Jan Záruba

 • Rozkaz ministra vnitra č. 13 „Komise pro posuzování návrhů na některá kádrová opatření u příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy“ z 22. 3. 1968 (PDF 2,1x MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 14 „1. doplněk služebního předpisu MV-adm-I-5 „Spisový pořádek ministerstva vnitra – V. díl – vyřazování písemností“ z 20. 3. 1968 (PDF 566 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 15 „Rehabilitace – předání archivních materiálů ministerstva vnitra soudům“ z 1. 4. 1968 (PDF 728 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 16 „Řešení žádostí bývalých pracovníků bezpečnostního aparátu o nápravu křivd – zřízení zvláštní komise“ z 3. 4. 1968 (PDF 1,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 17 „Dočasný zákaz skartace a jakéhokoliv ničení písemností ve Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy“ z 6. 4. 1968 (PDF 1,6 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 18 „Nošení nových jednotných stejnokrojů“ z 22. 4. 1968 (PDF 844 kB)

Ministr vnitra Josef Pavel (duben – srpen 1968)

Ministr vnitra Jan Pelnář (srpen – prosinec 1968)

 • Rozkaz ministra vnitra č. 50 „Převzetí funkce ministra vnitra s. Pelnářem vytýčení bezprostředních úkolů“ z 31. 8. 1968 (PDF 760 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 51 „Mimořádná opatření k zabezpečení klidu a pořádku“ z 31. 8. 1968 (PDF 1,7 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 52 „Zřízení pohotovostní jednotky MSVB Praha z řad příslušníků štábních útvarů a útvarů služeb MV“ z 2. 9. 1968 (PDF 2,4 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 53 „Pokyny k provádění vládního nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, a vyhlášky ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb. v oboru působnosti ministerstva vnitra“ z 9. 9. 1968 (PDF 2,0 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 54 „Odložení účinnosti RMV č. 40/1968“ z 9. 9. 1968 (PDF 695 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 55 „Zřízení aparátu Stálé komise MV pro ochranu utajovaných skutečností“ z 10. 9. 1968 (PDF 2,5 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 56 „Nošení nových jednotných stejnokrojů“ z 11. 9. 1968 (PDF 678 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 57 „Zrušení RMV č. 52 ze dne 2. 9. 1968“ z 12. 9. 1968 (PDF 675 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 58 „Zajištění normální činnosti ministerstva vnitra“ z 12. 9. 1968 (PDF 557 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 59 „Stanovení podrobností k provedení zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení“ z 13. 9. 1968 (PDF 1,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 60 „Vyrozumění o odvolání plk. Viliama Šalgoviče, CSs., z funkce náměstka ministra vnitra, další kádrová opatření a vytyčení bezprostředních úkolů“ z 24. 8. 1968 (PDF 1,7 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 61 „Změna v organizaci Sboru nápravné výchovy“ z 16. 9. 1960 (PDF 931 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 62 „RMV č. 36/1968 ze dne 26. 7. 1968 – změna“ z 23. 9. 1968 (PDF 665 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 63 „Zřízení Slovenské správy ministerstva vnitra“ z 27. 9. 1968 (PDF 952 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 64 „Zřízení dispoziční zálohy v resortu ministerstva vnitra“ z 1. 10. 1968 (PDF 4,0 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 65 „Změna některých ustanovení služebního předpisu MV-kádr-II-5“ z 1. 10. 1968 (PDF 3,3 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 66 „Změna Směrnic o hlášení mimořádných události a o organizaci stálých služeb ve Sboru národní bezpečnosti“ z 8. 10. 1968 (PDF 899 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 67 „Stanovení odpovědnosti náměstků ministra za řízení práce v resortu ministerstva vnitra“ z 11. 10. 1968 (PDF 1,0 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 68 „Opatření k zabezpečení klidu a pořádku v době oslav 50. výročí vzniku samostatného čs. státu a Velké říjnové socialistické revoluce“ z 21. 10. 1968 (PDF 1,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 69 „Stanovení dalších podrobností k provedení zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení“ z 14. 10. 1968 (PDF 1,3 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 70 „Zřízení výzkumně vývojového střediska automatizace ministerstva vnitra“ z 22. 10. 1968 (PDF 754 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 71 „Statut komise ministra vnitra pro zjišťování případů nezákonného postupu příslušníků SNB a SNV“ z 24. 10. 1968 (PDF 2,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 72 „Úprava platových poměrů občanských pracovníků závodních jídelen a kantýn v oboru působnosti ministerstva vnitra“ z 30. 10. 1968 (PDF 1,9 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 73 „Zřízení rehabilitační komise ministerstva vnitra“ z 31. 10. 1968 (PDF 1,0 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 74 „Prozatímní směrnice pro výběr a přijímání nových příslušníků Veřejné bezpečnosti a změna některých ustanovení služebního předpisu MV-kádr-II-1“ z 12. 11. 1968 (PDF 3,3 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 75 „Poděkování a vyhodnocení bezpečnostních opatření při oslavách 6. a 7. listopadu 1968“ z 8. 11. 1968 (PDF 650 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 76 „Nasazení požárních jednotek a techniky při zákrocích pořádkových jednotek VB k obnovení veřejného pořádku“ z 15. 11. 1968 (PDF 2,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 77 „Dočasné přiznávání mimořádných stravovacích příplatků příslušníků SNB“ z 18. 11. 1968 (PDF 945 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 78 „Povolání vojáků v záloze předurčených k součástem ministerstva v nitra na vojenské cvičení v roce 1969“ z 20. 11. 1968 (PDF 7,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 79 „Změna ve složení komisí ministerstva vnitra“ z 21. 11. 1968 (PDF 1,1 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 80 „Služební předpis MV-aut-I-2 – úprava“ z 25. 11. 1968 (PDF 1,2 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 81 „Další změny a doplňky služebního předpisu MV-fin-II-1‚ Peněžní náležitosti příslušníků Sboru národní bezpečnosti’ a jeho přílohy č. 1“ z 4. 12. 1968 (PDF 1,7 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 82 „Změna Směrnic pro poskytování náhrad cestovních, stěhovacích a jiných výdajů a služebního předpisu MV-prov-II-2“ z 5. 12. 1968 (PDF 895 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 83 „Zrušení rozkazu ministra vnitra č. 59/1968“ z 5. 12. 1968 (PDF 1,3 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 84 „Zrušení agenturně operativní práce v nápravně výchovných ústavech“ z 13. 12. 1968 (PDF 694 kB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 85 „Akční plán ministerstva vnitra“ z 20. 12. 1968 (PDF 7,9 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 86 „Úprava součinnosti orgánů ministerstva vnitra, jeho součástí a útvarů jemu podřízených s orgány Odborových svazů pracovníků bezpečnostních a ozbrojených složek“ z 21. 12. 1968 (PDF 2,9 MB)
 • Rozkaz ministra vnitra č. 87 „Převedení vězeňství z resortu ministerstva vnitra do resortu ministerstev spravedlnosti“ z 28. 12. 1968 (PDF 8,5 MB)