Securitas Imperii 32 (1/2018)

Aktuální, již třicáté druhé číslo časopisu Securitas Imperii nabízí pohled na několik období naší nedávné historie. Druhoválečnou tematiku zastupují texty Jana Zumra (Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava), Pavly Plaché (Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého území do Ravensbrücku) a autorské dvojice Piotr M. Majewski – Jan Vajskebr (Bezpečnostní situace v Generálním gouvernementu. Pokus o kvantitativní analýzu na základě německých policejních statistik). Bezprostředně poválečné době se věnují Zlatuše Kukánová („Rád bych byl sloužil déle.“ K odsunu německého katolického kléru z českých zemí), Michal Sklenář („Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí.“ Snahy o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze po druhé světové válce) a v dokumentech Jan Cholínský (Český národní výbor v Londýně proti vládám československé Národní fronty. Vybrané dokumenty z let 1945–1947). Poúnorový „boj Západu s Východem“ se odráží v textech Petra Svobody (Odboj pod kontrolou Státní bezpečnosti. Provokace proti ilegálním skupinám třetího odboje na příkladu akce „Kühnel“) a Petra Malloty (Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem Josefem Maškem aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových souvislostech), „vnitrostranický boj“ uvnitř KSČ a problémy nového režimu jsou tématem studií Mariana Lóžiho (Hledání nepřátel uvnitř KSČ. Fóra, aktéři a konfliktní témata vnitrostranické komunikace v regionální perspektivě /podzim 1950 – jaro 1951/) a Jakuba Šloufa (Okradená strana. Protesty členské základny KSČ proti měnové reformě v roce 1953). Číslo uzavírají fotografiemi provázené vzpomínky (editor Milan Bárta) na srpnovou okupaci roku 1968 (Sedm pražských dnů Ivo Masaříka. Deníkové záznamy o invazi armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do ČSSR) a rozhovor Karla Konečného se signatářem Charty 77 Radomírem Malým („V boji za náboženskou svobodu jsme se ctí obstáli.“ Rozhovor s bardem moravského katolicismu o jeho životní pouti a o aktivitách katolického disentu na Moravě v období normalizace).

Obsah

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovor / Interview

Recenze / Reviews

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 32 (1/2018), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. Igor Lukeš, prof. Jan Malicki, Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., doc. PhDr. Jan Němeček, PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., DrSc., Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., Dr. phil. Tobias Weger | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Šmídová, Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: Tisk Centrum, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.