2015


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2015


Údaje za rok 2015 podle § 18 InfZ:
 1. V roce 2015 Ústav obdržel celkem 41 žádostí o poskytnutí informací a vydal 13 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, přičemž se většinou jednalo o částečné odmítnutí poskytnutí informací.
 2. Ústav neobdržel žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 InfZ týkající se žádostí podaných v roce 2015.
 3. Ústav v roce 2015 obdržel jedno rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 4. Ústav neposkytl v roce 2015 žádnou výhradní licenci.
 5. Ústav v roce 2015 obdržel 3 stížnosti podané podle § 16a InfZ. Ve všech případech se jednalo o stížnost na výši požadované úhrady za poskytnutí informace. Dvě stížnosti byly nadřízeným orgánem odmítnuty jako neoprávněné, protože v obou případech byla úhrada požadována dle InfZ a platného sazebníku zveřejněného na webu povinného subjektu. Jedna stížnost byla nadřízeným orgánem částečně akceptována a bylo rozhodnuto o snížení požadované úhrady.
 6. Ústav, jako věcně a místně příslušný odvolací orgán podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyřídil v roce 2015 jedno odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek coby povinného subjektu a orgánu I. stupně.

 • Dne 16. 3. 2015 obdržel Ústav žádost žadatele A.P. o poskytnutí informací o odměnách některých konkrétních zaměstnanců v době od 1. 1. 2014. Ústav žadateli vyhověl a požadované informace poskytl.
 • Na základě žádosti ze dne 6. 3. 2015, Ústav žadateli Z.P. částečně poskytl požadované informace, a to ve formě částí stanovisek, které byly Ústavem vypracovány na základě žádostí ústředního orgánu státní správy.
 • Na základě žádosti ze dne 6. 3. 2015, Ústav žadateli A.P. poskytl požadované informace, a to ve formě spisového materiálu sp. zn. USTR 48/2015, USTR 918/2014 a USTR 919/2014.
 • Na základě dvou žádostí, které Ústav obdržel dne 2. 3. 2015 od žadatele A. P., byly poskytnuty následující informace:
 • Na základě žádosti pana A.P. ze dne 16. 2. 2015 Ústav poskytl tyto informace:
 • Ústav žadateli A. P. na základě jeho žádostí z přelomu ledna a února 2015 poskytl následující informace:
 • V lednu roku 2015 (konkrétně mezi 13. 1. a 26. 1.) se na Ústav obrátil žadatel A. P. s několika různými žádostmi, na které mu Ústav poskytl následující odpovědi: