Semináře pro učitele na podzim 2010


24. 9. 2010 (ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3): Jak vzpomínáme? Československo 1938–1989 ve školním dějepise

Metodický seminář k výuce moderních dějin. Hlavním záměrem semináře je fenomén vzpomínkové kultury a jeho využití ve školním dějepisu. Školní dějepis není pouze transmutací a simplifikací historiografie, ale je sám o sobě svébytným fenoménem, který se formuje i z dalších („mimovědeckých“) zdrojů. Jedním z těchto „meziprostorů“ je právě vzpomínková kultura, tedy laický způsob reprodukce minulosti, který není na produkci historiků příliš závislý. Především v posledních letech vystupuje stále silněji do popředí fenomén skrývání „politicky nekorektní“ paměti, tedy takových vzpomínek a interpretací, které se vymykají oficiálnímu, mainstreamovými médii a státními institucemi protěžovanému pohledu. Seminář by se měl pokusit nejen kvantifikovat tuto skutečnost, ale pokusit se také o její interpretaci a zároveň nabídnout pedagogům strategie, které by jim umožnili se s tímto faktem vyrovnat. Pokusí se zodpovědět otázku, nakolik historická paměť ovlivňuje konsensuální podobu minulosti a zároveň o implementaci vzpomínkové kultury do školního dějepisu a to jednak jako téma a jednak jako metodu přístupu k minulosti. Seminář se pokusí dokladovat a dokumentovat historické stereotypy laické veřejnosti i veřejnosti odborné, pokusí se definovat „velká“ (kolektivně sdílená) centra paměti a zároveň o jejich konfrontaci s centry „malými“ (individuálními), jak se vyjevují v rodinných pamětech (formou orální historie a vlastního dotazníkového šetření). Seminář bude rozdělen do následujících tematických celků:
 1. Problematika motivace studentů
 2. Audiovizuální materiály a jejich „druhý život“ (proměny reflexe a interpretace filmů, dokumentů a dalších AV produktů), použití AV materiálů ve školní praxi
 3. Proměny komunistické ideologie
 4. Konstruování identity. Etnické češství a menšiny (Němci, Slováci, Romové), odlišné perspektivy 20. století z pohledu menšin, Kolektivní paměť a paměť individuální, problematika hodnocení paměti
 5. Seminář seznámí učitele s výběrem odborné literatury a pramenů, které lze při výuce i přípravě na ni využít
 6. Mezipředmětové vztahy (Mediální výchova, Výchova k evropským a globálním souvislostem, Multikulturní výchova) a problematika kurikulární reformy (restrukturalizace učiva, výběr učiva, didaktické cíle)

Ve spolupráci s NIDV (Národní institut pro další vzdělávání, www.nidv.cz) bude tento seminář uspořádán v jednotlivých krajských městech:

 • 8. 10. 2010:

 • 19. 11. 2010:

  • České Budějovice: budova NIDV, Hlinsko 49, 370 82, kontakt: kopunova@nidv.cz
  • Ústí nad Labem: budova NIDV, Winstona Churchilla 1348/6, 400 01, kontakt: flanderkova@nidv.cz
 • 10. 12. 2010:

  • Plzeň: budova NIDV, Čermákova 18, 301 00, kontakt: holacka@nidv.cz
  • Pardubice: budova NIDV, Za Pasáží 657, P.O.Box D 27, 530 02, kontakt: mackova@nidv.cz

5. 11. 2010 (ÚSTR): Migrace a emigrace
Tento seminář je pořádán ve spolupráci s Muzeem romské kultury (www.rommuz.cz)

Hlavním cílem semináře je tematizace fenoménu migrací ve 2. polovině 20. století. Rádi bychom nabídli jinou perspektivu 20. století nahlédnutou skrze migrační procesy, interkutlurní vztahy a odlišné kulturní identity. Téma migrací nahlížíme především v souvislostech sociálních a (multi)kulturních. Jedním z cílů seminářů je prolomení etnicky české perspektivy 20. století a nabídnutí alternativních perspektiv. Hlavní důraz bude kladen na osudy Romů ve 20. století. Seminář bude reflektovat tato témata:
 1. Historický úvod: Romové v České republice a v Evropě:
 2. Holocaust Romů: metodické využití osobních svědectví (www.rvp.cz)
 3. Vztah státu k Romům: proměny strategií a jejich dopady na romskou populaci (Srovnání přístupu 1. republiky, 2. republiky, protektorátu a poválečného Československa)
 4. „Romská perspektiva“: konfrontace důležitých mezníků 20. století z etnicky české a romské perspektivy
 5. Modernizace a Romové (Hodnoty tradiční romské společnosti a hodnoty majority, Změna životního stylu romských komunit ve druhé polovině 20. století, Historické kontexty sociální patologie Romů)
 6. Odsuny Němců (masakr v Ústí nad Labem, proměny vnímání: Přemysl Pittter, mikrohistorické příběhy: Vitorazsko, Dějiny partyzánského hnutí na Lanškrounsku, současná reflexe)
 7. Československo jako útočiště (1. republika: „nejisté útočiště“: Rusové, Ukrajinci, Němci, Židé, Čechoslováci v Gulagu, komunistický exil)
 8. Fenomén emigrace (Fenomén vlasti u emigrantů: pojem domov  jeho reflexe: konkrétní metodické příklady, mezipředmětové vztahy, emigrace ve filmu, uprchlické tábory, obraz emigranta)