Securitas Imperii 30 (01/2017)

Již třicáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší deset studií mapujících takřka celé dvacáté století české (československé) historie. „Zaniklý svět šlechty“ přibližuje Miloš Hořejš (Mezi dvěma světy. Proměny národnostní identity rodiny Czernin-Morzinů v 1. polovině 20. století), Pavla Plachá pokračuje v představování osudů českých odbojářek za druhé světové války (Solidarita i agitace. Příslušnice československé komunistické elity v Ravensbrücku), druhému a třetímu odboji se ve své studii věnuje Luboš Kokeš (V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka). Padesátá léta 20. století zastupují studie Františka Hanzlíka (Utajená vazba Hrdiny SSSR. Osudy Richarda Tesaříka v období perzekucí v armádě v letech 1948–1954) a Matěje Bílého (Reakce již bourá pomníky a my… teprve projednáváme! Některé aspekty debaty o XX. sjezdu KSSS ve vybraných nižších organizacích KSČ). Normalizační a následné perestrojkové období naší historie je pak zkoumáno v textech Tomáše Malínka („Dub“ v „Oboře“. Zapadoněmečtí velvyslanci v hledáčku Statní bezpečnosti v letech 1968–1989), Prokopa Tomka (Vytváření branného národa v Československu. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva v letech 1971–1989), Adama Havlíka (Vzestup a pád „bonového krale“ Jozefa Zelíka. Případová studie k dějinám hospodářské kriminality před rokem 1989), Vojtěcha Vlčka (Františkáni v ilegalitě i před soudem. Trestní stíhaní členů řádu a soudní procesy s nimi v 70. a 80. letech) a Martina Valenty (Konečně Rockfest! Proměny mechanismů kontroly amatérské rockové hudby v 80. letech 20. století). Vše uzavírá bilanční rozhovor s nedávným jubilantem, profesorem Milošem Traplem (Šedesát let historické práce) a jako tradičně i několik recenzí.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Rozhovor / Interview

Recenze / Reviews

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 30 (1/2017), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Jitka Šmídová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Překlad resumé: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | Tisk: TNM print, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.