Securitas Imperii 29 (02/2016)

Dvacáté deváté číslo Securitas Imperii je věnováno začátku normalizace, tedy konci 60. a první polovině 70. let v komunistickém Československu. Úvodní studie Jana Rychlíka přibližuje možnosti, tedy spíše nemožnosti občanů zemí bývalého Východního bloku svobodně cestovat za hranice (Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století). Občanskému uvědomění a vyjádření svobodného názoru i odporu/vzdoru v bouřlivé době před a po srpnu 1968 až do „znormalizování“ domácí situace se věnují studie Luďka Navrátila (Studentské spolky na brněnské univerzitě v letech 1968–1969. Příspěvek k vybraným otázkám) a Tomáše Vilímka (To koukáte, bolševici, kdo vám šlape po Měsíci! K problematice tzv. protistátních písemností v Československu v letech 1969 až 1971). Odchodu dvou význačných osobností nepohodlných komunistického režimu, Štěpána kardinála Trochty a profesora Jana Patočky, resp. reakci režimu na jejich hojně navštívené pohřby podávají Barbora Řeřichová (Poslední cesta kardinála Trochty. Pohřeb v režii „normalizační“ moci?) a Petr Blažek (Mimořádné zprávy Státní bezpečnosti o ohlasech na smrt a pohřeb prof. Jana Patočky). Pohled z „druhé strany“ pak přináší Petr Dvořáček, který se věnuje vzdělávání, tedy odborné i ideové přípravě příslušníků Sboru národní bezpečnosti (Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra na počátku normalizace) a Pavel Žáček rozborem spolupráce jednoho z nejznámějších československých agentů na Západě Karla Köchera (Případ „Rino“: náš člověk v CIA. Řízení čs. špičkové agentury sovětskou rozvědkou, 1973–1976). Dané téma završuje rozhovor Gabriely Romanové s Petrem Pithartem nejen o normalizaci (Mezi osmašedesátníky jsem nikdy nepatřil). Číslo obsahuje také řadu recenzí.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovor / Interview

Recenze / Reviews

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Citační norma / Citation Standard

Securitas Imperii 29 (2/2016), vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník Redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Jazyková redakce: Ondřej Šanca | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická a slovenská redakce: Oldschool, s.r.o. | Grafická úprava a sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | Tisk: TNM print, s.r.o. | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.