Securitas Imperii 18 (01/2011)

Již osmnácté číslo odborného časopisu Securitas Imperii přináší sedm studií s širokým tematickým záběrem. Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková obracejí ve svých příspěvcích pozornost k českým šlechtickým rodům a jejich osudům pod vládou hned několika totalitních režimů: Hazdra popsal životní příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic, Jelínková se zabývá rodinou Huga Salm-Reifferscheidta. Další články se nejrůznějšími způsoby dotýkají druhé světově války. Ladislav Kudrna seznamuje čtenáře s neznámým dokumentem – zprávou divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech mezi československou mobilizací a 4. březnem 1941. Lukáš Vlček se zaobírá historií Lidového soudního dvora v Berlíně, Jan Vajskebr organizací německé pořádkové policie v protektorátu Čechy a Morava, zatímco Radka Šustrová se zaměřila na osudy německých dětí, které do Protektorátu naopak jezdily „na zotavenou“. Příběh výjimečné osobnosti, pátera Františka Štveráka, zpracovala Stanislava Vodičková. Válečných událostí se týká i rubrika Dokumenty – Pavel Žáček se v ní věnuje problematice vlasovců z německého úhlu pohledu. V Securitas Imperii najdete také řadu recenzí, anotací a zpráv.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

  • Vysokoškoláci o totalitě. Sborník oceněných studentských prací 2009
  • JAKUBČIN, Pavel: Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950–1989. Sborník z vědecké konference, Bratislava 5.–6. 5. 2010
  • TROCKIJ, Lev Davidovič: Můj život

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 18 (01/2011) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jiří Hutečka | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | fotografie na zadní straně obálky: letadlo Tupolev TB-3, zdroj: NA | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.