V Plzni proběhla vědecká konference Stát a právo v běhu času


(25. 6. 2024) – V úterý 18. června 2024 se v prostorách Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila mezinárodní vědecká konference Stát a právo v běhu času 2024. Přední právní historici (nejen) z České republiky zde prezentovali výsledky svého výzkumu na téma justice a role státu od historie do současnosti. Tematicky široce pojatého setkání vědců se pak spolu s právními historiky účastnili nejen odborníci zaměření na další oblasti práva, ale také archiváři či archeologové.

Cílem konference bylo – na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí – umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory. Celodenní konference, konaná i za přítomnosti zahraničních odborníků, se účastnil také Kamil Nedvědický, 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, který se ve svém příspěvku zaměřil na vývoj právní úpravy azylu na území dnešní České republiky od roku 1918 do současnosti.

Celkem zde zaznělo více než 30 příspěvků včetně zahraničních, a to z Belgie, Polska, Slovenska či Maďarska. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník, přičemž jednacími jazyky byly čeština, slovenština, polština, angličtina a němčina.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto archiv PF ZČU